Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: TRWY CYFRWNG FIDEO

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 35 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 456 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd 14 Ebrill 2021 (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF. 03/2018/1141 - GWESTY TYN Y WERN, FFORDD MAESMAWR LLANGOLLEN pdf eicon PDF 13 KB

Ystyried cais i dymchwel gwesty presennol a chodi 16 annedd yn Gwesty Tyn y Wern, Ffordd Maesmawr, Llangollen (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF. 42/2020/0923 - FORMER QUARRY OFF HIGH STREET, DYSERTH pdf eicon PDF 17 KB

Ystyried cais ar gyfer i codi annedd aml-lawr â garej ar wahân gyda storfa uwchben, codi annedd unllawr a gwaith cysylltiedig yn Tir yn yr Hen Chwarel ger Stryd Fawr Dyserth, y Rhyl (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF. 45/2020/0844 - SANDY LODGE 83 DYSERTH ROAD Y RHYL pdf eicon PDF 13 KB

Ystyried cais ar gyfer addasu ac ymaddasu cartref nyrsio presennol i gynnwys estyniad i ddwy ystafell wely ychwanegol ar y llawr cyntaf, dau set o risiau wedi’u hamgáu fydd yn allanfeydd tân, a chanopi mynediad yn Sandy Lodge, 83 Dyserth Road, y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF. 43/2021/0275 - 36 FFORDD LLYS NANT, PRESTATYN pdf eicon PDF 13 KB

Ystyried cais ar gyfer codi estyniad deulawr â tho ar oleddf ar ochr yr annedd yn 36 Ffordd Llys Nant, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF. 45/2021/0195 - 53 BRYN CWNIN ROAD, Y RHYL pdf eicon PDF 13 KB

Ystyried cais ar gyfer codi estyniad i gefn annedd yn 53 Bryn Cwnin Road, y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD MATERION CYFFREDINOL - GWRTHWYNEBIADAU I ORCHYMYN DIOGELU COED RHIF 4 (2020) A WNAED GAN GYNGOR SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 22 KB

I roi gwybod i aelodau’r pwyllgor fod y cyngor wedi derbyn nifer o wrthwynebiadau i Orchymyn Diogelu Coed Rhif 4 (2020) ar dir yn 118 Bro Deg, Rhuthun a wnaed ar 9 Rhagfyr 2020 ac i argymell cadarnhad o'r Gorchymyn Diogelu Coed (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYNLLUNIO AR GYFER AWYR DYWYLL' - CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL AR GYFER GOLAU YN AHNE BRYNIAU CLWYD A DYFFRYN DYFRDWY - DRAFFT YMGYNGHORI pdf eicon PDF 25 KB

Derbyn adroddiad yn ymwneud â Chanllaw Cynllunio Atodol (CCA) drafft ar gyfer golau yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a gaiff ei ddefnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, os caiff ei fabwysiadu (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol: