Cynghorwyr

Cynghorwyr

Etholir cynghorwyr gan y gymuned i benderfynu sut y dylai’r cyngor ymgymryd a’i amrywiol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau cyhoeddus yn ogystal a’r unigolion hynny sy’n byw o fewn y ward yr etholwyd hwy i wasanaethu drosti am gyfnod o amser.

Maent mewn cysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd trwy gyfarfodydd o’r cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae’r cymorthfeydd rheolaidd yn darparu cyfle i etholwr siarad wyneb yn wyneb a’i gynghorydd.

Ni chyflogir cynghorwyr gan y Cyngor ond fe allent dderbyn taliadau am eu gwaith fel cynghorwyr. Yn unol â’r gyfraith mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor gwblhau ffurflen sy’n datgan unrhyw fuddiannau sydd ganddynt, cyhoeddir manylion y rhain yn flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd dilynwch y cysylltiadau isod: