Agenda and decisions

Agenda and decisions

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Elen Heaton

Byddai’r Cynghorydd Julie Matthews ychydig yn hwyr i’r cyfarfod o ganlyniad i ymrwymiad cynharach.

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad sy'n rhagfarnu a phersonol mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w hystyried yn y cyfarfod hwn. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

3.

MATERION BRYS

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 338 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 2022 (copi ynghlwm). 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 2022 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

5.

ADRODDIAD CYLLID pdf eicon PDF 236 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol (copi ynghlwm) sy’n nodi’r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a chynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb a gytunwyd, a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer achosion busnes sy’n ymwneud â chyfleusterau newydd i storio halen yng Nghorwen a Lôn Parcwr, safleoedd depo Rhuthun a chyfleusterau lles, cerbydau a storio offer newydd yn nepo Gerddi Botaneg y Rhyl.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn:

 

(a)       nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2022/23 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb;

 

(b)       cymeradwyo’r cyfleusterau storio halen newydd yn safleoedd depos Corwen a Lôn Parcwr, Rhuthun fel y nodir yn Adran 6.9 ac Atodiad 5 yr adroddiad, a

 

(c)       chymeradwyo datblygu ac adeiladu cyfleusterau lles, storio cerbydau a chyfarpar newydd yng Ngerddi Botanegol y Rhyl, fel y nodir yn Adran 6.9 ac Atodiad 5 yr adroddiad.

6.

CAM 2 GWAITH ÔL-OSOD TAI CYMDEITHASOL - RHYDWEN DRIVE, Y RHYL pdf eicon PDF 233 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Rhys Thomas, Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau (copi ynghlwm) sy’n ceisio cymeradwyaeth i fwrw ymlaen â Dyfarnu Contract Uniongyrchol i Sustainable Building Services mewn perthynas â gwaith ôl-osod ynni.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn:

 

(a)       dyfarnu’r contract yn uniongyrchol i’r contractwr sy’n ymgymryd â cham 1 y gwaith ar hyn o bryd yn seiliedig ar y cyfraddau cystadleuol a geir drwy Fframwaith Ynni’r Gynghrair Caffael Gymreig fel y cytunwyd arnynt gan yr Adain Gaffael, a

 

(b)       bod y cyfnod galw i mewn 5 diwrnod sydd ei angen cyn gweithredu penderfyniad y Cabinet yn cael ei hepgor ar y sail bod y contract presennol yn dod i ben ar 30 Medi 2022 ac y bydd unrhyw oedi o ran dyfarnu’r contract yn arwain at gostau ychwanegol ac oedi yn y rhaglen gan arwain at y risg o fethu dyddiadau cau a nodwyd wrth amodi bod rhaid gwario grantiau erbyn dyddiadau penodol.

7.

SEFYDLU BWRDD RHEOLI MAETHYNNAU I FYND I’R AFAEL Â LLYGREDD FFOSFFORWS YN ARDAL CADWRAETH ARBENNIG “AFON DYFRDWY A LLYN TEGID” pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Cynghorwyr Win Mullen-James, Aelod Arweiniol Datblygu Lleol a Chynllunio a Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant (copi ynghlwm) mewn perthynas â ffurfio’r Bwrdd Rheoli Maethynnau a cheisio cynrychiolaeth yr aelod arweiniol ar y Bwrdd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cytuno:

 

(a)       bod Cyngor Sir Ddinbych yn ymuno â’r Bwrdd Rheoli Maethynnau ac yn cydweithio gyda’i bartneriaid i fynd i’r afael â llygredd ffosfforws yn nalgylch Afon Dyfrdwy a

 

(b)       bod Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant yn cynrychioli’r Cyngor, gyda’r Aelod Arweiniol Cynllunio a Datblygu Lleol yn ddirprwy.

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y CABINET pdf eicon PDF 291 KB

Derbyn Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet sydd ynghlwm a nodi’r cynnwys. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet.