Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n peri rhagfarn ag unrhyw fater i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 297 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Cymunedau a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2023 (copi ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

5.

YMGYSYLLTU Â FFORWM GOFAL CYMRU A DARPARWYR GOFAL YN SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 296 KB

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Gwasanaeth Digartrefedd (copi ynghlwm) yn edrych ar y cynnydd a wnaed wrth annog Fforwm Gofal Cymru a darparwyr gofal cymdeithasol lleol i ymgysylltu â’r Cyngor mewn perthynas â darpariaeth gofal cymdeithasol a gosod ffioedd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 392 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

Dogfennau ychwanegol:

7.

FEEDBACK FROM COMMITTEE REPRESENTATIVES

Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: