Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN AND BY VIDEO CONFERENCE

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIADAU pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 381 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2023 (copi ynghlwm).

 

 

5.

CAM-DRIN CŴN pdf eicon PDF 317 KB

Ystyried adroddiad gan Reolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd, yn archwilio i ba raddau y caiff cŵn eu gwerthu’n gyfreithlon ac yn anghyfreithlon yn Sir Ddinbych (copi ynghlwm).

 10.15 A.M- 10.45 A.M

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD CYNNYDD AR BROSIECT RHOSTIROEDD SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 388 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan y Rheolwr Ardal ar gyfer yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn amlinellu’r cynnydd hyd yma o ran darparu amcanion Prosiect Rhostiroedd Sir Ddinbych.   Mae’r adroddiad hefyd yn ceisio cefnogaeth y Pwyllgor ar gyfer ymestyn y bartneriaeth bresennol gyda’r nod o gyflawni ymrwymiadau i’r dyfodol a gwireddu uchelgais y Cyngor o fod yn gyngor di-garbon net ac awdurdod ecolegol gadarnhaol. 

10.45 A.M- 11.30 A.M

 

~~~~ EGWYL (11.30 A.M- 11.45 A.M) ~~~~

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BROSIECT AILFODELU’R GWASANAETH GWASTRAFF pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Prosiect (copi ynghlwm) sy’n ceisio sylwadau Aelodau ar y cynnydd a wnaed hyd yma mewn perthynas â gweithredu’r dull gwasanaeth gwastraff newydd.

11.45 A.M- 12.30 P.M

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 241 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

12.30 P.M- 12.45 P.M

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

12.45 P.M- 1 P.M