Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – MAE GWAHODDIAD I’R WASG A’R CYHOEDD FOD YN BRESENNOL AR GYFER Y RHAN HON O’R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIADAU pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n peri rhagfarn mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y’U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 380 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 30 Mehefin 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUNIAU ARFAETHEDIG AMDDIFFYN YR ARFORDIR YNG NGHANOL Y RHYL A CHANOL PRESTATYN pdf eicon PDF 382 KB

Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan Reolwr Perygl Llifogydd y Cyngor ar werth a manteision buddsoddi yn y ddau gynllun ar gyfer y cymunedau dan sylw a’r sir yn gyffredinol a cheisio cefnogaeth yr aelodau i barhau â’u cymeradwyaeth drwy brosesau penderfynu’r Cyngor.

 

10.10am – 11am

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

PROSIECT DOLYDD BLODAU GWYLLT pdf eicon PDF 224 KB

Ystyried adroddiad gan Swyddog Ecoleg y Cyngor (copi ynghlwm) sy’n gofyn i’r Pwyllgor arfarnu effeithiolrwydd y mesurau a gymerwyd i ymgysylltu’n well a chynyddu cyhoeddusrwydd ynghlwm â’r prosiect.

 

11am – 11.45am

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

11:45am – 12:00pm

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: