Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1: GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu ragfarnus mewn unrhyw fusnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 396 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 16 Mehefin 2023 (copi ynghlwm).

 

5.

OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU - 'EIN CASGLIADAU' pdf eicon PDF 213 KB

Ystyried adroddiad gan y Cyfreithiwr dan Hyfforddiant (copi ynghlwm) ar y dudalenEin Canfyddiadau” a gyhoeddwyd ar wefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

6.

MEWN CYFARFODYDD

Nodi presenoldeb aelodau'r Pwyllgor Safonau yn y Cynghorau Sir, Tref a Chymuned a derbyn eu hadroddiadau.

 

7.

CEISIADAU AM OLLYNGIAD

Ystyried unrhyw geisiadau am ollyngiadau a dderbynnir gan Gynghorau Tref/Dinas/Cymuned neu ar lefel sirol.

 

8.

FFORWM SAFONAU CENEDLAETHOL

Derbyn diweddariad llafar ar y Fforwm Safonau Cenedlaethol.

 

9.

DYLETSWYDD ARWEINWYR GRWP - CANLLAWIAU STATUDOL AC ANSTATUDOL AR GYFER PRIF GYNGHORAU YNG NGHYMRU pdf eicon PDF 936 KB

Derbyn diweddariad llafar ar Ddyletswydd Arweinwyr Grwpiau a'r camau nesaf a Chanllawiau Statudol ac Anstatudol ar gyfer Prif Gynghorau Cymru.

 

10.

CYD-BWYLLGOR CORFFORAETHOL

Derbyn diweddariad ar y Cyd-Bwyllgor Corfforaethol (cynrychiolwyr y Pwyllgor Safonau).

 

11.

DIGWYDDIAD HYFFORDDIANT Y CADEIRYDD

Derbyn diweddariad llafar ar Ddigwyddiad Hyfforddi’r Cadeirydd.

 

12.

BLAEN RAGLEN WAITH Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 221 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (copi ynghlwm).

 

13.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Mae cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau wedi'i drefnu ar gyfer 10.00 a.m. ar 8 Rhagfyr 2023 drwy chwyddo ac yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun.

 

RHAN 2: EITEM GYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod trafod y mater canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig (fel y diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf), ei datgelu.

 

14.

COD YMDDYGIAD - RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) sy’n n rhoi trosolwg o gwynion a waned yn erbyn aelodau i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.