Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i’w ystried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

DYDDIADUR Y CADEIRYDD pdf eicon PDF 97 KB

Nodi ymrwymiadau dinesig a ymgymerwyd gan Gadeirydd y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

PENODI CADEIRYDD Y CYNGOR SIR

Penodi Cadeirydd y Cyngor am y flwyddyn dinesig 2023 – 2024.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

PENODI IS-GADEIRYDD Y CYNGOR SIR

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor am y flwyddyn dinesig 2023 – 2024.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFNODION pdf eicon PDF 371 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar yr 28 Chwefror 2023 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD YMGYNGHORIAD AR STRATEGAETH A FFEFRIR Y CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD pdf eicon PDF 292 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Win Mullen-James, Aelod Arweiniol Datblygu Lleol a Chynllunio, a’r Prif Swyddog Cynllunio (copi ynghlwm). Mae’r adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i’r Strategaeth a Ffefrir y  Cynllun Datblygu Lleol.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

DATGANIAD POLISI TÂL 2023 - 2024 pdf eicon PDF 216 KB

 

Ystyried adroddiad gan yr Arbenigwr Tâl a Chydnabyddiaeth (copi ynghlwm). Mae’r adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth i’r Datganiad Polisi Tâl ar gyfer 2023 – 2024 sydd ynghlwm.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL O GYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL A PHENODI CADEIRYDDION ARCHWILIO pdf eicon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (copi ynghlwm) am faterion cydbwysedd gwleidyddol a phwyllgorol.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHYBUDD O GYNNIG pdf eicon PDF 93 KB

Ystyried cynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Hugh Irving ynghylch cyfleusterau'r Heddlu ym Mhrestatyn (copi'n amgaeëdig).

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHYBUDD O GYNNIG pdf eicon PDF 97 KB

Ystyried cynnig (copi’n amgaeëdig) a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Brian Jones mewn perthynas â deiseb gan yr ‘Alex Angels’, a materion cysylltiedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHYBUDD O GYNNIG pdf eicon PDF 88 KB

Ystyried cynnig (copi ynghlwm) a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Jon Harland mewn perthynas â hela gyda chŵn ar dir y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR pdf eicon PDF 398 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: