Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HON O'R CYFARFOD

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Materion Brys

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y yfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 359 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 2023 (amgaeir copi).

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYMERADWYO DATGANIAD O GYFRIFON 2021/22 pdf eicon PDF 223 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo ar gymeradwyo'r Datganiad Cyfrifon a sicrhau ei fod yn cydymffurfio â safonau cyfrifeg cymeradwy (copi amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD AR DDATGANIAD CYFRIFON DRAFFT 2022/23 pdf eicon PDF 205 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Cyllid ac Eiddo, gan ddiweddaru'r aelodau ar gynnydd Datganiad Cyfrifon drafft 2022/23 a'r broses sy'n sail iddo (copi amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT O'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 211 KB

Derbyn adroddiad drafft gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes ar waith y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer blynyddoedd y cyngor 2020/21, 2021/22 a 2022/23 i'w gyflwyno i'r Cyngor Sir (Copi amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

TREFNIADAU ASESU PERFFORMIAD Y PANEL pdf eicon PDF 223 KB

Derbyn adroddiad gan Arweinydd y Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) yn ceisio argymhellion gan y pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'r Cyngor Sir ar y newidiadau angenrheidiol i'r Cyfansoddiad, gan ddarparu ar gyfer trefniadau newydd ar gyfer yr Asesiad Perfformiad Panel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 408 KB

Ystyried blaenraglen waith y pwyllgor (copi'n amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DATGELU'R CHWIBAN pdf eicon PDF 206 KB

Derbyn adroddiad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes ar weithrediad Polisi Chwythu'r Chwiban y Cyngor ers yr adroddiad blynyddol diwethaf (Copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIAD ARCHWILIO CYMRU - ADOLYGIAD SICRWYDD AC ASESU RISG - CYNGOR SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 782 KB

I dderbyn er gwybodaeth, mae adroddiad Archwilio Cymru o'r enw - Assurance and Risk Assessment Review – Cyngor Sir Ddinbych (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

RHAN 2 – EITEMAU CYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y Wasg a'r Cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r cyfarfod tra bydd yr eitem fusnes ganlynol yn cael ei thrafod oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu fel y'i diffinnir ym mharagraff 14 Rhan 4, Atodlen 12A y Ddeddf.

Dogfennau ychwanegol:

12.

AROLYGIAD AR Y CYD O DREFNIADAU AMDDIFFYN PLANT CHWEFROR 2023

Derbyn adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Addysg (copi ynghlwm) ar Gyd-arolygiad diweddar o Amddiffyn Plant yn Sir Ddinbych a gynhaliwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru, Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ac Estyn.

 

Dogfennau ychwanegol: