Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n

rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Materion Brys

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y

yfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol

1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 318 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd

ar 23 Tachwedd 2022 (amgaeir copi).

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

RECRIWTIO, CADW A CHYNLLUNIO GWEITHLU pdf eicon PDF 248 KB

Derbyn adroddiad am swydd Cyngor Sir Ddinbych o ran materion recriwtio a chadw a gweithgareddau Cynllunio Gweithlu (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y DIWEDDARAF AM ARCHWILIAD MEWNOL pdf eicon PDF 228 KB

I ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) diweddaru'r aelodau ar gynnydd Archwilio Mewnol.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD AR BROSES Y GYLLIDEB pdf eicon PDF 226 KB

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Ariannol a'r Amserlen Gyllideb tymor Canolig cyfredol (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHEOLI'R TRYSORLYS pdf eicon PDF 227 KB

I dderbyn adroddiad sy'n dangos sut y bydd y Cyngor yn rheoli ei fuddsoddiadau a'i fenthyca ar gyfer y flwyddyn i ddod ac yn gosod y polisïau y mae swyddogaeth Rheoli'r Trysorlys yn gweithredu (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GWAITH PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 248 KB

Ystyried blaenoriaid rhaglen waith y pwyllgor (copi wedi'i amgáu).

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

10.

GWYBODAETH - PARODRWYDD Y SECTOR CYHOEDDUS AR GYFER CARBON SERO-NET ERBYN 2030 pdf eicon PDF 987 KB

I gael gwybodaeth mae adroddiad gan Archwilio Cymru dan y teitl Public Sector Readiness for Net Zero Carbon erbyn 2030 (copi wedi'i amgáu).

Dogfennau ychwanegol: