Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwllgor 1A, Neuadd Y Sir, Ruthun

Eitemau
Rhif Eitem

PART 1 - THE PRESS AND PUBLIC ARE INVITED TO ATTEND THIS PART OF THE MEETING

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 306 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2019 (copi ynghlwm).

 

 

5.

DIWEDDARIAD ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 360 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi’n amgaeedig) yn rhoi gwybod i aelodau am gynnydd Archwilio Mewnol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD A DIOGELWCH pdf eicon PDF 435 KB

Ystyried adroddiad gan Reolwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol (copi ynghlwm) yn hysbysu'r aelodau ynglŷn â rhaglen waith a pherfformiad blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYMERADWYO DATGANIAD CYFRIFON 2018/19 pdf eicon PDF 276 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Gyfrifydd (copi ynghlwm) ar Ddatganiad Cyfrifon 2018/19.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

YMCHWILIADAU ARCHWILIO BLYNYDDOL 2018/19 SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU pdf eicon PDF 206 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Gyfrifydd (copi ynghlwm) i gyflwyno'r Llythyr Ymholiadau Archwilio ac ymateb y Cyngor i'r ymholiadau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD ARCHWILIO GWASANAETH COFRESTRU pdf eicon PDF 267 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) yn rhoi diweddariad ar y cynnydd o ran gweithredu'r cynllun gweithredu a ddaeth gyda'r adroddiad Archwilio Mewnol ar y Gwasanaeth Cofrestru mewn Ysgolion ym mis Ionawr 2019.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

DIWEDDARIAD ARCHWILIO CYTUNDEBAU ADRAN 106 pdf eicon PDF 268 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) yn rhoi diweddariad ar y cynnydd o ran gweithredu'r cynllun gweithredu a ddaeth gyda'r adroddiad Archwilio Mewnol ar y Gwasanaeth Cofrestru mewn Ysgolion ym mis Ionawr 2019.

Dogfennau ychwanegol:

11.

ARCHWILIO MEWNOL O GYLLIDEBAU CEFNOGAETH A THALIADAU UNIONGYRCHOL pdf eicon PDF 187 KB

Derbyn adroddiad gan y Prif Archwilydd Mewnol (copi ynghlwm) yn rhoi manylion am yr adroddiad Archwilio Mewnol diweddar ar Gyllidebau Cymorth a Thaliadau Uniongyrchol a dderbyniodd sgôr Sicrwydd ‘Isel’.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR Y CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 122 KB

Derbyn adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd (copi ynghlwm) yn rhoi diweddariad blynyddol i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar Gyfansoddiad y Cyngor a hefyd i gynghori am y newidiadau arfaethedig y mae angen eu gwneud.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHEOLI RISG - ARCHWAETH RISG pdf eicon PDF 308 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi wedi'i amgáu) ar fersiwn ddiwygiedig ddrafft y Canllaw Rheoli Risg.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL pdf eicon PDF 213 KB

To consider the committee’s forward work programme (copy enclosed).

PART 2 - CONFIDENTIAL ITEMS

Dim.

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig