Rhesymau wedi'u cyfyngu

Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd Paragraff(au) 14 Rhan 4, Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Eglurhad o'r Rhesymau

  • By Virtue of Paragraph 14

    Gwybodaeth sy’n berthnasol i faterion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn (yn cynnwys yr awdurdod sy’n meddu ar y wybodaeth honno).

    Cymhwyster:

    Nid yw gwybodaeth o fewn paragraff 14 yn eithriedig os oes rhaid ei chofrestru o dan —

    • Deddf Cwmnïau 1985;
    • Deddf Cymdeithasau Cyfeillgar 1974;
    • Deddf Cymdeithasau Cyfeillgar 1992;
    • Deddf Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus 1965 i 1978;
    • Deddf Cymdeithasau Adeiladu 1986; neu’r
    • Ddeddf Elusennau 1993.

    Prawf Er Budd y Cyhoedd: Gwybodaeth sydd –

    • (a) yn dod o fewn unrhyw baragraff 12 i 15, 17 a 18 ac i fyny; ac
    • (b) nad yw wedi ei hatal rhag bod yn eithriedig oherwydd y ‘canllawiau’ uchod,

    yn wybodaeth eithriedig os, a chyhyd, â bod, yn holl amgylchiadau’r achos, bod budd y cyhoedd i gadw’r wybodaeth eithriedig yn gorbwyso budd y cyhoedd wrth ddatgelu’r wybodaeth