Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

23/11/2021 - TENDER OF NEW FLEET VEHICLES FOR THE NEW WASTE MODEL ref: 1830    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn cymeradwyo’r ymarferiad tendro arfaethedig fel ag y nodwyd yn yr adroddiad;

 

(b)       yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar Les (Atodiad 1 yr adroddiad), Ffurflen Comisiynu’r Fflyd (Atodiad 2 yr adroddiad), a’r Llinell Amser (Atodiad 3 yr adroddiad) fel rhan o’i ystyriaethau;

 

(c)        yn cadarnhau y caiff y penderfyniad ei weithredu yn syth oherwydd bod angen cychwyn y Gwahoddiad i Dendro yn nechrau Rhagfyr 2021 i sicrhau y derbynnir y nwyddau mewn da bryd ar gyfer lansio’r model gwasanaeth newydd. Mae hyn oherwydd bod amser arwain y cerbydau hyn yn hir, a 

 

(d)       yn nodi y bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yn Ionawr 2022 i gymeradwyo’r Dyfarnu Contract yn dilyn wedi’r ymarferiad tendro, bydd hefyd yn cadarnhau trefniadau rheoli contractau, costau wedi eu tendro, a manylion contractau.

 


23/11/2021 - CORPORATE PLAN UPDATE, QUARTER 2, 2021 TO 2022 ref: 1831    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn nodi’r datblygiad yng nghyflawni’r Cynllun Corfforaethol fel ag y mae ddiwedd chwarter 2, 2021/2021, ac yn cadarnhau cynnwys yr adroddiad drafft.

 


23/11/2021 - REGIONAL MEMORY ASSESSMENT SUPPORT SERVICE INVITATION TO TENDER (ITT) ref: 1829    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod –

                        

(a)       Cyngor Sir Ddinbych i weithredu fel Comisiynydd Arweiniol y Gwahoddiad i Dendro’r Gwasanaeth Asesu Cof Rhanbarthol;

 

(b)       yr ymarferiad Gwahoddiad i Dendro i gael ei arwain gan dîm caffael Cyngor Sir Ddinbych er mwyn sicrhau bod y drefn briodol yn cael ei dilyn, sydd yn gymwys i lefel gwerth y contract posibl, ac

 

(c)        y Cabinet i gadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar Les (Atodiad 1 yr adroddiad) fel rhan o’i ystyriaethau.

 


23/11/2021 - UK GOVERNMENT LEVELLING UP FUND BID APPROVAL - CLWYD WEST CONSTITUENCY ref: 1828    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn cefnogi thema’r cais, y prosiectau arfaethedig sydd i’w cynnwys yn y cais, a gwerth dangosol bras pob prosiect, ac

 

(b)       yn dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr a Phennaeth Cynllunio, Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd a Chefn Gwlad, mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 151, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd a’r Arweinydd, i gaboli’r prosiectau a chostau’r prosiectau fel bo’r angen, ac i benderfynu ar gais i’w gyflwyno i Lywodraeth y DU gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd.

 


23/11/2021 - LLANNERCH BRIDGE ref: 1827    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cadarnhau cefnogaeth i’r egwyddor o newid y bont, yn amodol ar sicrhau’r cyllid angenrheidiol. Golyga hyn gysylltu â Llywodraeth Cymru i wneud cais am nawdd allanol.

 


23/11/2021 - MEIFOD UPDATE ref: 1826    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(a)       Bod Meifod yn cael ei agor fel gwasanaeth wedi ei reoli gan y Cyngor ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu cyn gynted ag y bo’n ddiogel i wneud hynny, yn dilyn buddsoddiad angenrheidiol i’r adeilad/cyfleusterau presennol. Yr oedd disgwyl y gallai’r gwasanaeth ailagor erbyn Chwefror 2022, fodd bynnag gall hyn fod yn gynt os gorffennir y gwaith yn gyflym;

 

(b)       bod swyddogion yn darparu opsiynau i aelodau eu hystyried drwy’r broses wleidyddol sefydledig ar:

 

·         ffyrdd newydd o weithio ym Meifod i wella dysgu a sgiliau ar amrediad o weithgareddau, gan gynnwys gweithio â phren

 

·         modelau cyflawni gwasanaeth amgen ar gyfer y gweithredu ym Meifod, gyda’r bwriad o wella cynaliadwyedd hir-dymor y gwasanaeth, gan fod y brydles ar yr adeilad yn dod i ben mewn 4 blynedd

 

(c)        bod swyddogion yn sefydlu grŵp budd-ddeiliaid yn cynnwys unigolion sy’n mynychu Meifod a pherthnasau cynrychioladol, neu eiriolwyr, i sicrhau eu bod yn cael ymwneud ag ailagoriad y gwasanaeth ynghyd â datblygu opsiynau ar gyfer ei weithredu yn y dyfodol.

 


23/11/2021 - BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 1833    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid cofnodi rhaglen gwaith i’r dyfodol y Cabinet.

 


23/11/2021 - ADRODDIAD CYLLID ref: 1832    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn nodi’r cyllidebau ar gyfer 2021/22 ac yn symud ymlaen yn erbyn y strategaeth gyllid a gytunwyd arni, ac

 

(b)       yn cymeradwyo addasu of Llys Anwyl, y Rhyl, i fflatiau ar gyfer rhentu cymdeithasol (fel y nodir yn Adran 6.7 yr adroddiad, ac Atodiadau 5 a 6 yr adroddiad).

 


23/11/2021 - Cofnodion ref: 1825    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2021 yn cael eu derbyn a’u cadarnhau yn gofnod cywir. 

 


23/11/2021 - Materion Brys ref: 1824    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

Nid oedd unrhyw faterion brys.

 


23/11/2021 - DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 1823    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

 


23/11/2021 - YMDDIHEURIADAU ref: 1822    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 25/11/2021

Yn effeithiol o: 23/11/2021

Penderfyniad:

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

 


11/11/2021 - LICENSING ACT 2003: APPLICATION FOR VARIATION OF A PREMISES LICENCE - THE COVE, 17 - 19 WATER STREET, RHYL ref: 1821    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Is-Bwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 11/11/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 17/11/2021

Yn effeithiol o: 11/11/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn destun amodau, cymeradwyo’r cais mewn perthynas ag amrywio'r oriau a ganiateir ar gyfer gweithgareddau trwyddedadwy yn unol â'r cais i 3.00am o ddydd Sul i ddydd Iau, a gwrthod yr elfen o’r cais sy’n ymwneud â diwygio’r amodau mewn perthynas â goruchwylwyr drws.

 


11/11/2021 - DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 1820    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Is-Bwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 11/11/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 17/11/2021

Yn effeithiol o: 11/11/2021

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 


11/11/2021 - PENODI CADEIRYDD ref: 1819    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Is-Bwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 11/11/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 17/11/2021

Yn effeithiol o: 11/11/2021

Penderfyniad:

Penodwyd y Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.