Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

21/09/2021 - DENBIGHSHIRE LEARNING DISABILITY SUPPORTED LIVING SCHEMES - TEMPORARY EXTENSION TO AND RETENDERING OF EXISTING CONTRACTS ref: 1801    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn cymeradwyo cyflwyno estyniadau dros dro i 35 o gontractau Byw â Chymorth anabledd dysgu am gyfnod hyd at 31 Mawrth 2023 a chymeradwyo'r broses o gynnal tendrau bychain ar gyfer 41 o gontractau o dan Fframwaith Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gyfer Byw â Chymorth (mae manylion yr amserlen arfaethedig a manylion contract wedi'u cynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad).

 


21/09/2021 - CONSTRUCTION OF 15 APARTMENTS FOR SOCIAL RENT AT THE DELL, PRESTATYN - CONTRACT AWARD ref: 1798    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      Cymeradwyo dyfarnu’r contract i RL Davies & Sons Limited yn ôl Adroddiad Argymhelliad Dyfarnu Contract (Atodiad 1 yr Adroddiad), a

 

 (b)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 


21/09/2021 - COUNCIL HOUSE EXTERNAL ENVELOPING AND ENERGY EFFICIENCY FRAMEWORK AND MINI COMPETITION AWARD ref: 1797    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo –

 

 (a)      dyfarnu’r contract fframwaith i chwe contractwr fel y manylir isod a oedd yn llwyddiannus yn cyflawni’r meini prawf gofynnol yn dilyn ymarfer tendro diweddar -

 

·        Sustainable Building Services (UK) Ltd

·        Bell Decorating Group Limited

·        Novus Property Solutions Limited

·        ParkCity Multitrade Ltd

·        Gareth Morris Construction Ltd

·        Pave Aways Ltd

 

 (b)      i dendro’r ddwy gyfres gyntaf o’r fframwaith trwy gystadleuaeth fach y flwyddyn ariannol hon ar sail pris yn unig, o ystyried bod yr holl gontractwyr wedi bodloni’r meini prawf gofynnol, gan hepgor y cyfnod galw mewn pum diwrnod (cyfres 1 yn unig) er mwyn caniatáu i gyfres 1 y fframwaith gael ei hysbysebu ar unwaith a lleihau oedi pellach o’r contract, a

 

 (c)       dirprwyo’r penderfyniad i gynyddu gwerthoedd contract Cyfres 1 a Chyfres 2 os fydd Cyllid Ôl-Osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru yn llwyddiannus, ac os fydd gwerth diwygiedig y contract tu hwnt i £2m i'r Pennaeth Cyllid ac Eiddo mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro a’r Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol.

 


21/09/2021 - ANNUAL TREASURY MANAGEMENT REPORT 2020/21 ref: 1796    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      nodi perfformiad swyddogaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod 2020/21 a’i chydymffurfiaeth â’r Dangosyddion Darbodus gofynnol, fel yr adroddwyd yn Adroddiad Rheoli Trysorlys Blynyddol 2020/21 (Atodiad 1 yr adroddiad), a

 

 (b)      cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau.

 


21/09/2021 - STRATEGY FOR THE PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD, CORRUPTION AND BRIBERY AND THE FRAUD RESPONSE PLAN ref: 1795    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cefnogi’r strategaeth ddiwygiedig ar gyfer Atal a Chanfod Twyll, Llygredigaeth a Llwgrwobrwyaeth a’r Cynllun Ymateb i Dwyll cysylltiedig a darparu cymorth i sicrhau bod y mesurau yn cael eu sefydlu ar draws y sefydliad.

 


21/09/2021 - BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 1800    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi Blaenraglen Waith y Cabinet.

 


21/09/2021 - ADRODDIAD CYLLID ref: 1799    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai’r Cabinet yn –

 

 (a)      nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2021/22 a'r cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb, ac yn

 

 (b)      Cymeradwyo achos busnes ar gyfer datblygu hen safle Llyfrgell Prestatyn  fel yr argymhellir gan y Grŵp Buddsoddi Strategol (fel y manylir yn Adran 6.7 yr adroddiad ac Atodiadau 5 a 6 yr Adroddiad).

 


21/09/2021 - Cofnodion ref: 1794    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 


21/09/2021 - Materion Brys ref: 1793    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 


21/09/2021 - DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 1792    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 


21/09/2021 - Ymddiheuriadau ref: 1791    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 21/09/2021 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 23/09/2021

Yn effeithiol o: 21/09/2021

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 


15/09/2021 - APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 553562 ref: 1782    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 20/09/2021

Yn effeithiol o: 15/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais ar gyfer trwydded cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif  553562.

 


15/09/2021 - LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2021/22 ref: 1781    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 20/09/2021

Yn effeithiol o: 15/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r dyfodol fel y mae yn atodiad i’r adroddiad.

 


15/09/2021 - REVIEW - LICENSING ACT 2003: STATEMENT OF LICENSING POLICY ref: 1780    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 20/09/2021

Yn effeithiol o: 15/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn amodol ar sylwadau’r aelodau, bod y Pwyllgor yn rhoi awdurdod i swyddogion ddechrau ymgynghori, ac -

 

 (a)      os na dderbynnir sylwadau yn sgil yr ymgynghoriad, bod datganiad drafft o'r Polisi Trwyddedu yn cael ei gyflwyno’r Cyngor llawn i’w gymeradwyo, neu

 

 (b)      os y derbynnir sylwadau yn sgil yr ymgynghoriad bod y swyddogion yn adrodd yn ôl yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Trwyddedu ym mis Rhagfyr 2021.

 


15/09/2021 - Cofnodion y cyfarfod diwethaf ref: 1779    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 20/09/2021

Yn effeithiol o: 15/09/2021

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 


15/09/2021 - MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD ref: 1778    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 20/09/2021

Yn effeithiol o: 15/09/2021

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 


15/09/2021 - DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 1777    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 20/09/2021

Yn effeithiol o: 15/09/2021

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 


15/09/2021 - Ymddiheuriadau ref: 1776    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 20/09/2021

Yn effeithiol o: 15/09/2021

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Arwel Roberts

 


13/09/2021 - DYRANNU CONTRACT ADEILADU AR GYFER PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN 2020 ref: 1773    Argymhellion a gymeradwywyd

Gofyn am gymeradwyaeth gan yr Aelod Arweiniol i ddyrannu contract adeiladu ar gyfer prosiect gwella Heol Y Castell, Llangollen 2020.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Aelod Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a'r Amgylchedd

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 13/09/2021

Yn effeithiol o: 13/09/2021

Penderfyniad:

I gymeradwyo dyfarnu’r contract adeiladu ar gyfer prosiect gwella Heol y Castell Llangollen 2020 i Adrian Parry Construction Limited.