Penderfyniadau

Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio ar waelod y dudalen i ganfod gwybodaeth am benderfyniadau diweddar gymerwyd gan council’s gyrff cymryd penderfyniadau.

Fe’ch hysbyswn bod ein Archif Penderfyniadau Dirprwyedig yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os hoffech wneud cais am gopi o benderfyniadau dirprwyedig a wnaethpwyd cyn 16 Medi 2020, cysylltwch â democrataidd@sirddinbych.gov.uk, gellir dod o hyd i benderfyniadau a wnaethpwyd ar ôl hynny isod.

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd

13/09/2023 - APPLICATION FOR A PRIVATE HIRE VEHICLE LICENCE ref: 2370    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais am Drwydded Cerbyd Hurio Preifat yn amodol ar amodau ychwanegol fel y nodwyd yn Atodiad 3 o’r adroddiad.

 


13/09/2023 - LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2023 ref: 2369    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

                    

(a)      nodi cynnwys yr adroddiad, a

 

(b)      chymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r dyfodol ddiwygiedig ar gyfer 2023 fel yr amlinellir yn Atodiad A yr Adroddiad.

 


13/09/2023 - REVIEW OF HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER MEDICAL REQUIREMENTS ref: 2368    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

                    

(a)      rhoi awdurdod i swyddogion ymgynghori â gyrwyr trwyddedig a gweithredwyr a pherchnogion trwyddedig ynghylch gweithredu safonau meddygol Grŵp 2; a

 

(b)      lle na dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn dilyn y cyfnod ymgynghori, rhoi awdurdod i swyddogion weithredu gofyniad am dystysgrifau meddygol Grŵp 2 ar gyfer gyrwyr trwyddedig fel a nodir ym mharagraff 4.5 yr adroddiad, a ddaw i rym o 1 Rhagfyr 2023 ar gyfer ymgeiswyr newydd, ac 1 Mehefin 2024 ar gyfer deiliaid trwydded presennol, a

 

(c)      os bydd unrhyw un yn gwrthwynebu’r cynigion yn ystod y cyfnod ymgynghori, bydd swyddogion yn cael cyfarwyddyd i baratoi adroddiad i’w gyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu er mwyn ystyried y gwrthwynebiadau.

 


13/09/2023 - PROPOSED REVISED HACKNEY CARRIAGE BYELAWS ref: 2367    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(a)      bod Is-ddeddfau Enghreifftiol arfaethedig yr Adran Drafnidiaeth (fel a nodir yn Atodiad A yr adroddiad) yn cael eu cefnogi, a

 

(b)      rhoi awdurdod i swyddogion ddechrau ymgynghoriad ffurfiol gyda phob perchennog cerbyd hacni a gyrwyr trwyddedig.

 


13/09/2023 - PROPOSED CHANGES TO HACKNEY CARRIAGE VEHICLES TABLE OF FARES AND CHARGES ref: 2366    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, trwy bleidlais fwyafrifol –

 

(a)      bod yr Aelodau'n cyfarwyddo'r swyddogion i ymgynghori ar weithredu cynnydd i'r tariff o 5% (wedi'i dalgrynnu i'r ganran gyfan agosaf) yn unol â'r Mynegai Prisiau Manwerthu ar gyfer Moduro;

 

(b)      awdurdodi swyddogion i fwrw ymlaen â hysbysiad statudol sydd â dyddiad gweithredu o leiaf 28 diwrnod ar ôl cyhoeddi'r hysbysiad, a

 

(c)      rhoi cyfarwyddyd i swyddogion baratoi adroddiad ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor Trwyddedu os ceir unrhyw wrthwynebiadau i’r hysbysiad statudol.

 


13/09/2023 - Cofnodion y cyfarfod diwethaf ref: 2365    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2023 a chadarnhau eu bod yn gywir.

 


13/09/2023 - MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD ref: 2364    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 


13/09/2023 - DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 2363    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Brian Jones – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 5 ar y Rhaglen: Newidiadau arfaethedig i Dabl Ffioedd Cerbydau Hacni.

 


13/09/2023 - Ymddiheuriadau ref: 2362    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Gwnaed yn y cyfarfod: 13/09/2023 - Pwyllgor Trwyddedu

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 13/09/2023

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Delyth Jones

Byddai’r Cynghorydd Win Mullen-James yn hwyr yn cyrraedd y cyfarfod.

 


27/09/2023 - YMESTYN CONTRACT ADFERIAD LAKE AVENUE- WEDI'I ARIANNU DRWY GRANT CYMORTH TAI ref: 2391    For Determination

Cymeradwyaeth i ymestyn prosiect Adferiad Lake Avenue ymhellach er mwyn i ni ystyried cyfleoedd ailfodelu gwasanaethau iechyd meddwl a ariennir gan y Grant Cymorth Tai.  Mae hyn yn golygu edrych ar yr opsiwn o uno nifer o gontractau iechyd meddwl mewn i un, er mwyn cynnig gwasanaeth mwy hyblyg sy’n cael ei arwain gan anghenion.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Aelod Arweiniol dros Dai a Chymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 27/09/2023

Yn effeithiol o: 27/09/2023

Penderfyniad:

Cymeradwyo ymestyn prosiect tai â chymorth Adferiad Lake Avenue a ariennir gan y Grant Cymorth Tai


26/09/2023 - GORCHYMYN (AMRYW FFYRDD) (TERFYNAU CYFLYMDER 30MYA) CYNGOR SIR DDINBYCH 2023 ref: 2392    Argymhellion a gymeradwywyd

Y gwrthwynebiadau a gafwyd mewn cysylltiad â’r Gorchymyn Traffig arfaethedig uchod. Mae’r Gorchymyn Traffig yn cynnwys cynigion i wneud y terfyn cyflymder yn 30mya ar gyfer y ffyrdd a restrir yn Atodiad A yr adroddiad hwn. Bydd y darnau hyn o ffyrdd yn Eithriadau i’r terfyn amser 20 mya diofyn sy’n dod i rym ar draws Cymru ar 17 Medi 2023.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 26/09/2023

Yn effeithiol o: 26/09/2023

Penderfyniad:

Gwrthod gwrthwynebiadau i Orchymyn (Amryw Ffyrdd) (Terfynau Cyflymder 30mya) Cyngor Sir Ddinbych 2023, sef y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig sy’n cynnwys eithriadau i’r terfyn cyflymder 20 mya diofyn.


19/09/2023 - ANNUAL TREASURY MANAGEMENT REPORT 2022/23 ref: 2388    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)      nodi perfformiad swyddogaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn ystod 2022/23 a’i chydymffurfiaeth â’r Dangosyddion Darbodus gofynnol, fel yr adroddwyd yn Adroddiad Rheoli Trysorlys Blynyddol 2022/23 (Atodiad 1 yr adroddiad), a

 

(b)      chadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad) fel rhan o’i ystyriaethau.

 


19/09/2023 - DENBIGHSHIRE PROCUREMENT STRATEGY ref: 2387    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad) fel rhan o’i ystyriaethau, a

 

(b)      chymeradwyo’r Strategaeth Gaffael ddiweddaraf (Atodiad 1 yr adroddiad) sy’n cefnogi blaenoriaethau a nodau lles Sir Ddinbych, a’i rôl ym mharatoadau Sir Ddinbych ar gyfer y newidiadau i reoliadau caffael cyhoeddus sydd ar y gweill.

 


19/09/2023 - NORTH WALES REGIONAL PARTNERSHIP BOARD 10 YEAR STRATEGIC CAPITAL PLAN DRAFT ref: 2386    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo’r Cynllun Cyfalaf Strategol 10 Mlynedd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru a chytuno gyda blaenoriaethau cyfalaf Sir Ddinbych ar gyfer gwella iechyd a gofal cymdeithasol integredig i ddiwallu anghenion y dyfodol.

 


19/09/2023 - YSGOL PLAS BRONDYFFRYN PROJECT - PROPOSED NEW BUILD OF SCHOOL ref: 2385    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, trwy bleidlais fwyafrifol, bod y Cabinet yn –

 

(a)      cymeradwyo’r safle a ffefrir ar gyfer adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Plas Brondyffryn ar safle Ffordd Ystrad, a ddangosir fel safle A ar y cynllun atodedig yn Atodiad 2 yr adroddiad a chytuno i gefnogi symud ymlaen trwy gyflwyno cais cynllunio;

 

(b)      cytuno bod yn rhaid i’r cais cynllunio ddangos yn glir y bydd darpariaeth awyr agored amgen o fudd cymunedol cyfwerth neu fwy yn cael ei hadeiladu yn lle’r gofod hamdden a gollir drwy ddatblygu ar gae chwarae’r ysgol, a

 

(d)      chadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les, yn Atodiad 3 yr adroddiad, fel rhan o’i ystyriaethau.

 


19/09/2023 - RHYL BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT (BID) RE-BALLOT ref: 2384    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)      nodi cynnwys Cynllun Busnes yr AGB (Atodiad 1 yr adroddiad) ac yn cefnogi’r argymhelliad nad oes unrhyw sail i roi feto ar y cynigion o dan Ddeddfwriaeth AGB Cymru (2005) (gweler paragraffau 4.8 a 4.9 yr adroddiad);

 

(b)      awdurdodi swyddogion i gyflawni unrhyw gytundebau cyfreithiol angenrheidiol ar gyfer gweithredu Ardoll yr AGB, trefniadau gwasanaeth a’r bleidlais ac unrhyw faterion angenrheidiol eraill ar gyfer yr AGB arfaethedig;

 

(c)      cadarnhau y bydd CSDd yn defnyddio un o’i bleidleisiau ym mhleidlais AGB o blaid yr AGB, a

 

(d)      chadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad II yr adroddiad) fel rhan o’i ystyriaethau.

 


19/09/2023 - BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET ref: 2390    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i’r dyfodol y Cabinet.

 


19/09/2023 - ADRODDIAD CYLLID ref: 2389    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn nodi’r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2023/24 a’r cynnydd yn ôl y strategaeth y cytunwyd arni.

 


19/09/2023 - Cofnodion ref: 2383    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2023 a chadarnhau eu bod yn gywir.

 


19/09/2023 - Materion Brys ref: 2382    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

Caniataodd yr Arweinydd gwestiwn mewn perthynas â fandaliaeth ar yr arwyddion ffordd 20mya a gyflwynwyd yn ddiweddar.

 


19/09/2023 - DATGANIADAU O FUDDIANT ref: 2381    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Gill German – Cysylltiad Personol – Eitem 6 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Pauline Edwards – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 6 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Brian Jones – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 5 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Rhys Thomas – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 6 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Emrys Wynne – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 6 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Mark Young – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 6 ar y Rhaglen

 


19/09/2023 - YMDDIHEURIADAU ref: 2380    Argymhellion a gymeradwywyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Gwnaed yn y cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 21/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriad.

 


19/09/2023 - POLISI CASGLIADAU GWASTRAFF DIWEDDARAF 2023 ref: 2379    Argymhellion a gymeradwywyd

Mae Polisi Casgliadau Gwastraff diweddaraf wedi’i gynhyrchu gan y Gwasanaeth Gwastraff. Mae’r polisi wedi’i ddiweddaru ar gyfer y gwasanaeth cyfredol i gadarnhau agweddau o gynnig y gwasanaeth, hefyd mae wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu’r model gwasanaeth newydd sydd heb ei weithredu hyd yma. Mae’r Polisi wedi’i rannu i wasanaeth cyfredol a gwasanaeth newydd.

Mae’r prif newidiadau i’r polisi cyfredol yn cynnwys cryfhau cyfrifoldebau / egluro’r polisi a’r newidiadau sylweddol i’r gwasanaeth, fel a ganlyn:

a)    Mae adrannau 1a ac 1b yn manylu ar amlder y gwasanaeth casglu ailgylchu a heb fod yn ailgylchu a’r math o gynwysyddion a ddefnyddir.  Mae adran 2 yn ymwneud â chasgliadau amgen ar gyfer eiddo sy’n anaddas ar gyfer y gwasanaeth safonol.  Mae adran 3 yn ymwneud â biniau cymunedol swmpus.

b)    Mae adran 4 yn egluro’r gofyniad cyfreithiol yng Nghymru i ailgylchu gwastraff bwyd (o fis Hydref 2023 ymlaen). Mae adran 5 yn ymwneud â’r gwasanaeth casglu cyfarpar electronig a thrydanol a’r gwasanaeth casglu batris.

c)     Mae Adran 7 ‘cyflwyno’ ac Adran 8 ‘ffyrdd preifat heb eu mabwysiadu’ wedi’u hatgyfnerthu yn nhermau beth sy’n dderbyniol a’r hysbysiad ffurfiol o fannau casglu ar gyfer eiddo gyda mynediad wedi’i gyfyngu.

d)    Mae adran 18 yn egluro’r gwasanaeth Gwastraff Hylendid nad yw’n Heintus o 2024 ymlaen.

e)    Mae adran 22 yn amlinellu’r newidiadau i’r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Cyhoeddwyd y penderfyniad.: 19/09/2023

Yn effeithiol o: 19/09/2023

Penderfyniad:

I gymeradwyo’r Polisi Casgliadau Gwastraff wedi’i ddiweddaru fel ei fod yn gallu dod i rym.