Cofrestr datgan cysylltiadau

Cofrestr datgan cysylltiadau

Y Cynghorydd Hugh Evans

Adran 1: Yr wyf i, Y Cynghorydd Hugh Evans, yn hysbysu bod gennyf y cysylltiadau a ganlyn:

1. (a) Rhowch fanylion am unrhyw gyflogaeth neu fusnes a weithredir gennych.
Enw Cyflogwr neu Gorff Disgrifiad o'ch Gwaith
Evans & Co. Ffermwr Hunangyflogedig Ffermio ym Mryndy, Llanelidan, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 2HY
2. (b) Nodwch enw’r person sy’n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni yr ydych yn bartner ynddo, a/neu enw unrhyw gwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo.
Enw'r Unigolion neu'r Corff sy'n gwneud taliadau
Evans & Co.
3. (c) Nodwch enw unrhyw berson, (ac eithrio cyngor sir, cyngor bwrdeistref sirol, cyngor cymuned, awdurdod tân neu Awdurdod Parc Cenedlaethol), sydd wedi eich talu un ai mewn perthynas â’ch etholiad neu unrhyw gostau eraill i chi wrth ymgymryd â’ch dyletswyddau fel Aelod
Enw'r Unigolyn sy'n gwneud y taliad
Dim
4. (d) Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol sydd â man busnes neu dir yn ardal y Cyngor, ac y mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warantau yn y busnes hwnnw sy’n uwch na gwerth enwol o £25,000 neu ganfed rhan o gyfanswm cyfalaf cyfanddaliadau wedi’i ddyroddi y corff hwnnw.
Enw'r Corff Corfforaethol
Dim
5. (e) Disgrifiwch unrhyw gytundeb am nwyddau, wasanaethau neu waith a wnaethpwyd rhwng y Cyngor a chi neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff (d) uchod
Disgrifiad o'r Contract
Dim
6. (f) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo* ac sydd yn ardal y Cyngor.(* Golyga hyn fod yn berchennog, landlord neu denant y tir neu’r eiddo (yn cynnwys eich cartref), ac eithrio dan ymddiriedolaeth.)
Cyfeiriad/disgrifiad o'r Eiddo Natur Cysylltiad â'r Eiddo
Bryndy, Llanelidan, Rhuthun, LL15 2HY -
7. (g) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir sydd â’r Cyngor yn landlord ac sydd â’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig iddo, neu gorff sydd fel y disgrifiad a nodir ym mharagraff (d) uchod
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Eiddo Natur Cysylltiad â'r Eiddo
Dim -
8. (h) Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy’n ddigon i adnabod y lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych chi drwydded iddo (p’run ai ar eich pen eich hun neu gydag eraill) i’w ddal am 28 diwrnod neu fwy
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Tir
Tenantiaeth Lawn Tir Amaethyddol ym Mryn Melyn, Bryneglwys
Tir Amaethyddol, Stad Nantclwyd, Llanelidan

Adran 2: Cysylltiadau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod, neu'n dal swydd reolaeth gyffredinol neu swydd rheoli unrhyw:

9. (a) Gorff y cawsoch eich penodi neu eich enwebu iddo gan y Cyngor fel ei gynrychiolydd
Enw'r Corff Swydd
AHNE Bryniau Clwyd – Cydbwyllgor Ymgynghorol [Cydbwyllgor] -
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru -
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru -
10. (b) Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n ymarfer swyddogaethau o natur gyhoeddus
Enw'r Corff Swydd
Aelod o Fwrdd Awdurdod S4C -
Dim -
11. (c) Gwmni, cymdeithas ddiwydiannol neu ddarbodus, elusen neu gorff sy’n gyfeiriedig at ddibenion elusennol
Enw'r Corff Swydd
Elusen Garth Groes - Ymddiriedolwr a Thrysorydd -
12. (d) Gorff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn gyhoeddus neu bolisi
Enw'r Corff Swydd
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru -
13. (e) Undebau Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw'r Corff Swydd
Dim -
14. (f) Glwb preifat neu gymdeithas sy'n gweithredu o fewn ardal yr Awdurdod
Enw'r Corff Swydd
Dim -