Mater - penderfyniadau

Mater - penderfyniadau

Cofnodion

01/10/2021 - Cofnodion

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2021 a’r Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf 2021.

 

(a)       Pwyllgor Craffu Cymunedau (1 Gorffennaf 2021)

 

Dim pwyntiau cywirdeb.

 

Materion sy'n Codi – Eitem 6: Adran 19 Adroddiad Ymchwiliad ar Lifogydd Sir Ddinbych yn Chwefror 2020 (tudalen 10) – Cadarnhaodd y Cydlynydd Craffu bod y wybodaeth y gofynnwyd amdano gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Sir yn ei gyfarfod ym mis Hydref 2021 (wedi ei aildrefnu o fis Medi 2021).

 

(b)      Pwyllgor Craffu Cymunedau Arbennig (26 Gorffennaf 2021)

 

Dim pwyntiau i’w cywiro na materion yn codi.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2021 a 26 Gorffennaf 2021 fel cofnod cywir.