Manylion Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Gweithgor Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol

Diben y Pwyllgor

Penderfynwyd Cyngor Sir Ddinbych y cynnig canlynol ar y 2 Gorffennaf 2019:

 

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn:

           Datgan argyfwng hinsawdd ac ecolegol ar unwaith

           Ymrwymo i sicrhau bod yr awdurdod yn ddi-garbon net erbyn 2030 fan bellaf.

           Sefydlu grŵp tasg a gorffen i lunio cynllun clir o fewn 6 mis i gyflawni’r uchod, gan gynnwys dulliau o wella bioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.

           Galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddarparu cymorth ac adnoddau i’n galluogi i leihau allyriadau nwyon gwydr a gwella bioamrywiaeth; a

           Gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i gynorthwyo i ddatrys yr argyfwng hinsawdd ac ecolegol hwn.

 

Aelodaeth