Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - YMGEISYDD RHIF 15/1446/TXJDR

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais gan Ymgeisydd Rhif  15/1446/TXJDR.

 

Penderfyniad:

RESOLVED that the application for a hackney carriage and private hire vehicle driver’s licence from Applicant No. 15/1446/TXJDR be refused.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ynglŷn â –

 

(i)            chais a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif 15/1446/TXJDR am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(i)            swyddogion wedi gwrthod y cais o dan bwerau dirprwyedig ar ôl ystyried yr euogfarnau a ddatgelwyd a pholisi euogfarnau’r Cyngor;

 

(ii)          yr Ymgeisydd wedi apelio ar ôl hynny yn erbyn penderfyniad y swyddogion i'r Llys Ynadon, lle daethpwyd i gytundeb wedi hynny y byddai'r apêl yn dod i ben a bod y cais yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer penderfyniad;

 

(iii)         manylion yr euogfarnau a ddatgelwyd yn dilyn y datgeliad manylach i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ynghyd â pholisi'r Cyngor o ran perthnasedd euogfarnau, ac

 

(iv)         estyn gwahoddiad i’r Gyrrwr ddod i'r cyfarfod i gefnogi ei gais ac i ateb cwestiynau'r aelodau ar hynny.

 

Roedd y Gyrrwr yn bresennol yn y cyfarfod, ynghyd â'i Gynrychiolwyr Cyfreithiol a gadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu’r adroddiad gan fanylu ar ffeithiau'r achos.

 

Amlygodd Cynrychiolydd Cyfreithiol yr Ymgeisydd rai gwallau ffeithiol yn yr adroddiad a rhoddwyd rhywfaint o gefndir y cais a sut yr oedd wedi ymddangos gerbron y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer penderfyniad, gan gynnwys cyfeiriad at yr achos yn Llys yr Ynadon ar apêl.  Wrth gyflwyno achos yr Ymgeisydd, cyfeiriodd at ei gofnod di-fai blaenorol fel gyrrwr trwyddedig, a'i gymhwysedd wrth ddelio â'r cyhoedd.  Roedd y mater i'w ystyried yn ymwneud â'r euogfarn mwyaf diweddar ac fe ymhelaethodd y Cynrychiolydd Cyfreithiol ar amgylchiadau'r drosedd honno a'i chyd-destun ym mholisi trwyddedu'r Cyngor mewn perthynas â pherthnasedd euogfarnau.  Fe ddadlodd hefyd, er ei fod yn ddifrifol, nid oedd yr euogfarn yn yr achos hwn yn cael effaith ar ddiogelwch y cyhoedd, wrth ystyried a oedd yr Ymgeisydd yn addas a phriodol i ddal trwydded.  Ychwanegodd nad oedd y drefn drwyddedu wedi’i chynllunio i gosbi eto, ac roedd yr Ymgeisydd eisoes wedi talu ei gosb i gymdeithas yn hynny o beth.  Tynnwyd sylw'r Aelodau at y tystlythyrau ysgrifenedig a roddwyd (a gylchredwyd yn y cyfarfod), a oedd yn tystio i gymeriad yr Ymgeisydd a’i ddidwylledd.  I gloi, cafodd ei gyflwyno bod yr Ymgeisydd wedi gwneud camgymeriad ofnadwy ac wedi gwneud iawn amdano, ac roedd yn dymuno dychwelyd i’w broffesiwn fel gyrrwr trwyddedig.

 

Ymatebodd yr Ymgeisydd a'i Gynrychiolydd Cyfreithiol i gwestiynau'r aelodau ynghylch amgylchiadau'r achos a’r euogfarn dilynol, ynghyd â chysylltiad yr Ymgeisydd ag eraill a oedd yn ymwneud â gweithgarwch troseddol.  Ymatebodd yr Ymgeisydd hefyd i sicrwydd a geisiwyd gan y pwyllgor ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol o ystyried natur a difrifoldeb y drosedd.  Wrth wneud datganiad terfynol, esboniodd yr Ymgeisydd sut roedd yr euogfarn wedi difetha ei fywyd, a’i awydd i ddychwelyd fel gyrrwr trwyddedig.

 

Gohiriwyd y pwyllgor i ystyried y cais a -

 

PHENDERFYNWYD bod y cais am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan ymgeisydd rhif  15/1446/TXJDR yn cael ei wrthod.

 

Dyma oedd y rhesymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu –

 

Roedd yr aelodau wedi gwrando'n ofalus iawn ar yr holl gyflwyniadau yn yr achos hwn a’r atebion i gwestiynau, ac wedi ystyried y tystlythyrau a roddwyd yn ofalus.   Roedd y pwyllgor yn glir mai diben eu penderfyniad oedd delio â'r mater trwyddedu ac i beidio â rhoi mwy o gosb i’r Ymgeisydd yn sgil y drosedd.  Derbyniwyd nad oedd yr Ymgeisydd wedi bod mewn helynt pellach ac nid oedd ganddo unrhyw euogfarnau pellach ers iddo gael ei ryddhau.  Fodd bynnag, ystyriaeth hollbwysig y pwyllgor oedd diogelwch y cyhoedd, ac o dan y gyfraith, ni ellir rhoi trwydded oni fodlonir bod yr Ymgeisydd yn berson addas a phriodol.

 

Roedd y pwyllgor â phryderon o ystyried natur a difrifoldeb y trosedd a gyflawnwyd yn 2010 wrth weithredu fel gyrrwr trwyddedig, gan ddefnyddio cerbyd trwyddedig, a heb glywed digon i'w bodloni ei fod yn berson addas a phriodol i ddal trwydded.  Wrth ddod i benderfyniad, roedd yr aelodau'n ystyried y polisi trwyddedu - nod y polisi yw amddiffyn diogelwch y cyhoedd, bod person yn berson addas a phriodol, nad oedd y person yn fygythiad i'r cyhoedd a bod y cyhoedd â hyder yn y defnydd o gerbydau trwyddedig.  Wrth bwyso a mesur y cyfrifoldeb i'r cyhoedd yn erbyn y wybodaeth a ddarparwyd gan yr Ymgeisydd, nid oedd y pwyllgor yn fodlon ei fod yn berson addas a phriodol i ddal trwydded.

 

Cafodd penderfyniad y pwyllgor a'r rhesymau eu cyfleu felly i'r Gyrrwr a’i Gynrychiolwyr Cyfreithiol, a chafodd wybod am ei hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad i Lys yr Ynadon o fewn 21 diwrnod.

 

[Yn y fan hon, gadawodd y Cynghorwyr Barry Mellor, Pete Prendergast ac Arwel Roberts y cyfarfod.]

 

Dogfennau ategol: