Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

Rhaglen Waith Archwilio

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

12.20 – 12.40 p.m.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu'r adroddiad (dosbarthwyd ymlaen llaw).

 

Roedd y cyfarfod nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 27 Ebrill 2023, clywodd yr aelodau fod adolygiad chwe mis o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol i'w gyflwyno i'r aelodau.

Atgoffwyd yr aelodau o drafodaethau blaenorol ar y mater band eang yn y sir.

Dywedodd wrth yr aelodau ei bod wedi gwneud rhai ymholiadau ar y mater a'i bod yn amlwg bod darpariaeth Band Eang yn fater cymhleth iawn. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod yr Is-Gadeirydd y Cynghorydd Gareth Sandilands a'r Cydlynydd Archwilio wedi mynychu cyfarfod gyda BT Open Reach ar gyflwyno ffibr llawn i Sir Ddinbych. Yn dilyn y cyfarfod hwnnw penderfynwyd y byddai gweithdy yn rhoi trosolwg o ddarpariaeth Band Eang a Chynlluniau Uwchraddio yn Sir Ddinbych o fudd i aelodau, cyn penderfynu pa agweddau fyddai'n elwa o graffu manwl. Cynigiwyd yn y cyfarfod nesaf i gynnal gweithdy yn dilyn busnes y pwyllgor.

 

Roedd Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu wedi cyfarfod yn ddiweddar. Yn y cyfarfod hwnnw roedd cais a dderbyniwyd gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar recriwtio, cadw staff a chynllunio'r gweithlu wedi'i adolygu. Roedd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi derbyn adroddiad yn flaenorol ac roedd Sgriwtini arfaethedig wedi trafod y pwnc yn fanylach. Cynhwyswyd adroddiad ar raglen waith i’r dyfodol GCIGA er gwybodaeth ar yr un mater. Cynigiwyd felly bod adroddiad ffurfiol yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 8 Mehefin 2023 yn hytrach nag i'r GCIGA.

 

Roedd Atodiad 2 yn cynnwys copi o'r ffurflen Cynnig Aelodau, hysbyswyd yr aelodau y byddai'r Grŵp yn cyfarfod eto ar 27 Ebrill. Anogwyd yr aelodau i lenwi'r ffurflen gydag unrhyw eitemau y credent oedd yn haeddu ystyriaeth.

Atodiad 3 i’r adroddiad oedd gwaith i’r dyfodol y Cabinet.

Atodiad 4 – hysbyswyd yr aelodau o'r argymhellion a wnaed yn y cyfarfod Craffu blaenorol a'r cynnydd a wnaed o ran eu gweithredu.

 

Yn dilyn y drafodaeth gynharach gofynnodd yr aelodau am adroddiad y Strategaeth Dai a'r Strategaeth Digartrefedd gyda diweddariad ymhen chwe mis. Hefyd cynnwys cais am adroddiad dilynol ar Dai’r Cyngor a gwaith gyda thenantiaid. Dywedodd y Cydlynydd Craffu wrth yr aelodau ei bod wedi siarad â’r swyddogion a chynigiwyd cynnwys adroddiad gwybodaeth ar y rhaglen waith i’r dyfodol ymhen 12 mis.

 

Nodwyd hefyd bod adroddiad pellach ar Safonau a Pherfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell yn cael ei ychwanegu at y rhaglen arfaethedig ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ym mis Ionawr 2024.

 

Atodiad 5 i'r adroddiad oedd y datganiadau o ddiddordeb a dderbyniwyd i wasanaethu fel cynrychiolwyr pwyllgor ar y grwpiau Herio Gwasanaethau. Clywodd yr aelodau y byddai'r grwpiau Her Gwasanaeth yn cyfarfod fwy neu lai unwaith y flwyddyn. Ynghlwm roedd rhestr o'r mynegiadau a dderbyniwyd hyd yma. Clywodd yr aelodau fod y Cynghorydd Terry Mendies ynghyd â'r Cynghorydd Carol Holliday wedi mynegi diddordeb i gynrychioli'r Pwyllgor ar y Grŵp Her Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol. Roedd yr aelodau'n gytûn i'r Cynghorydd Mendies fynychu cyfarfodydd Her y Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol. Nodwyd bod nifer fach o wasanaethau yn dal i fod angen gwneud trefniadau cyfarfod, roedd y rhain yn dibynnu ar ganlyniad yr ailstrwythuro UDA a oedd ar fin digwydd. Byddai rhestr gyfredol yn cael ei darparu pan fyddai trefniadau wedi'u gwneud. Anogodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes yr aelodau i gymryd rhan mewn cyfarfodydd herio gwasanaethau er mwyn deall y gwasanaethau'n fanylach.

 

Tywysodd y Cadeirydd yr aelodau drwy'r rhestr a awgrymwyd a gofynnodd i'r Pwyllgor gadarnhau ei gynrychiolwyr. Cadarnhaodd y Cydlynydd Craffu y byddai'n cyflwyno rhestr wedi'i diweddaru i'r Pwyllgor pan fyddai rhagor o fanylion ar gael. Yr oedd

 

Penderfynwyd:

 

(i)           yn amodol ar gynnwys yr adroddiadau y gofynnwyd amdanynt yn ystod y cyfarfod ynghyd â’r ychwanegiadau a’r diwygiadau a amlinellwyd uchod, cadarnhau Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor fel y nodir yn Atodiad 1;

(ii)          penodi’r aelodau a enwir isod i wasanaethu fel cynrychiolwyr y Pwyllgor ar y Grwpiau Her Gwasanaeth canlynol:

 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol - y Cynghorydd Terry Mendies;

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaeth Cefn Gwlad - y Cynghorydd Gareth Sandilands;

Cyllid ac Archwilio - y Cynghorydd Hugh Irving;

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol - y Cynghorydd Carol Holliday;

Addysg a Gwasanaethau Plant - y Cynghorydd Ellie Chard.

 

Dogfennau ategol: