Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF

Cael cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf,

 2022 (copi ynghlwm).

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2022.

 

Cywirdeb –

 

Tudalen 7 - Presennol - rhoi ‘and’ yn lle ‘a’ yn y fersiwn Saesneg i ddarllen ““Peter Lamb and Councillor Gordon Hughes”

 

Tudalen 10, ail baragraff - Eitem 8: Hyfforddiant Moeseg a Safonau - rhoi ‘Denbighshire’ yn lle ‘Denbighshire’s’ yn y fersiwn Saesneg.

 

Tudalen 10, ail baragraff i’r olaf - Eitem 8: Hyfforddiant Moeseg  a Safonau - rhoi ‘sesiwn hyfforddi’ yn lle ‘cyfarfodydd’.

 

Tudalen 11, Eitem 9: Arweiniad Llywodraeth Cymru - Dyletswydd Arweinwyr i Hyrwyddo Ymddygiad Moesol, brawddeg gyntaf - rhoi ‘circulated’ yn lle ‘circulate’ yn y fersiwn Saesneg.

 

Tudalen 14, Eitem 13: Dyddiad y cyfarfod nesaf - rhoi ‘March’ yn lle ‘march’.  Nodwyd mai’r amserlen ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol oedd 10am ar ddydd Gwener, a bod aildrefnu’r cyfarfod presennol i 11.30am yn mynd yn groes i’r amserlen honno.   Fodd bynnag, gwnaed hyn oherwydd nad oedd llawer o ddyddiadau na swyddogion allweddol ar gael.

 

Materion yn Codi –

 

Tudalen 8 – Eitem 6: Cofnodion (Materion yn Codi) – proses ar gyfer recriwtio aelodau annibynnol y Pwyllgor Safonau – roedd Rheoliadau Pwyllgor Safonau (Cymru) 2001 yn caniatáu hyd at naw aelod ac roedd cyfansoddiad Sir Ddinbych eisoes yn nodi saith aelod, a thynnwyd sylw at y posibilrwydd o adolygu’r sefyllfa honno. Ni chafwyd unrhyw drafodaethau pellach ar y mater ers hynny a phenderfynwyd ychwanegu’r eitem at y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried yn y dyfodol. Derbyniwyd y byddai goblygiadau cyllidebol yn gysylltiedig ag unrhyw gynnydd mewn aelodau, a fyddai’n benderfyniad i’r Cyngor llawn ei wneud.

 

Tudalen 8 – Eitem 6: Cofnodion (Materion yn Codi) (Tudalen 11, Eitem 8) – roedd rhai trafodaethau wedi bod am gynnwys aelodau annibynnol ar y Panel Recriwtio ar gyfer aelodau annibynnol, oedd yn digwydd mewn awdurdodau lleol eraill ond nid yn Sir Ddinbych. Yn dilyn trafodaeth, roedd y Cadeirydd wedi cymryd rhan fel arsylwr yn y broses gyfweld ddiweddaraf. Roedd rheoliadau’n llywodraethu recriwtio aelodau’r Pwyllgor Safonau ond roedd arferion amrywiol mewn awdurdodau lleol gwahanol ar hyd a lled Cymru ac adroddiad ar y pwnc hwnnw wedi cael ei gynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer mis Rhagfyr. Dywedodd y Cynghorydd Hugh Irving ei fod wedi bod ar y Panel Recriwtio diweddaraf ond nad oedd wedi gallu mynychu’r ddwy sesiwn. Cytunwyd y byddai’r protocol i gael ei ddefnyddio yn yr amgylchiadau hynny hefyd yn cael ei gynnwys fel rhan o’r adroddiad ar gynnwys y panel recriwtio.

 

Tudalen 10 – Eitem 8: Hyfforddiant Moeseg a Safonau, pumed paragraff – roedd hyfforddiant Cod Ymddygiad wedi cael ei ddarparu i aelodau etholedig yn dilyn etholiadau llywodraeth leol mis Mai ac roedd sesiwn arall wedi’i threfnu ar gyfer 10am ar 20 Rhagfyr i’r aelodau hynny nad oedd wedi mynychu hyd yma, ac roedd yn gyfle i aelodau’r Pwyllgor Safonau fynychu. Roedd tair sesiwn wedi’u cynnal ar gyfer Cynghorau Tref, Dinas a Chymuned ond nid oedd presenoldeb yn dda iawn oherwydd problem weinyddol. Felly, byddai sesiwn ar-lein yn cael ei chynnig cyn y Nadolig ac roedd sesiynau wyneb yn wyneb wedi cael eu trefnu ar gyfer y flwyddyn newydd yng Ngogledd a De’r sir. Cytunodd y Dirprwy Swyddog Monitro i ddosbarthu’r dyddiadau i aelodau’r Pwyllgor  dros e-bost.  Roedd y Cadeirydd yn siomedig i nodi’r problemau cyfathrebu a phresenoldeb gwael, a phwysleisiodd bwysigrwydd y sesiynau ychwanegol i sicrhau bod pob aelod yn cael cyfle i fynychu’r hyfforddiant cyn gynted â phosibl yn nhymor y Cyngor newydd i ddatblygu dealltwriaeth o’r gofynion a disgwyliadau o’r dechrau.   Roedd yn ofynnol bod pob aelod yn mynychu sesiwn hyfforddi Cod Ymddygiad o leiaf unwaith ym mhob tymor y Cyngor, os ydynt yn aelodau sy’n dychwelyd neu beidio.  Roedd diweddariad pellach ar hyfforddiant i aelodau wedi cael ei gynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer mis Rhagfyr.

 

Tudalen 11, Eitem 9: Arweiniad Llywodraeth Cymru – Dyletswydd Arweinwyr Grwpiau i hyrwyddo ymddygiad moesegol – cyfeiriwyd at y cynnig i greu Grŵp Cyswllt Moesegol i’w gefnogi gan y Swyddog Monitro ac aelod o’r Pwyllgor Safonau (e.e. Cadeirydd neu Is-Gadeirydd).  Roedd y Cadeirydd yn teimlo y dylai’r Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd fod yn rhan. Dywedodd y Dirprwy Swyddog Monitro bod adroddiad wedi cael ei roi ar raglen cyfarfod mis Rhagfyr a gallai aelodau gytuno ar ddull bryd hynny.  Nid oedd ganddi ddiweddariad ar hyn  bryd ar gyfarfod cychwynnol y Swyddog Monitro gyda’r Arweinwyr Grwpiau ar 29 Gorffennaf. Roedd y Cadeirydd yn aelod o’r Pwyllgor Safonau gydag awdurdod lleol arall a darparodd dempledi oedd wedi eu cynhyrchu ar y cyd ag Arweinwyr Grwpiau yn yr awdurdod hwnnw, y gellid eu defnyddio fel man cychwyn i ddatblygu Arweinwyr Grwpiau Sir Ddinbych ymhellach. Pwysleisiodd fod angen i’r protocol gael ei ddatblygu ar y cyd ag Arweinwyr Grwpiau er mwyn iddo weithio i’r ddwy ochr. Cytunodd y Cadeirydd y dylai’r Cadeirydd a’r Dirprwy Swyddog Monitro gydweithio ar dempled ar gyfer y diben hwnnw. 

 

Tudalen 12, Eitem 10: Fforwm Safonau Cenedlaethol – Dywedodd y Dirprwy Swyddog Monitro fod cylch gorchwyl drafft wedi cael ei gynhyrchu a’i ddosbarthu i bob Swyddog Monitro ac roedd gwaith yn mynd rhagddo ar hyn.   Gofynnodd y Cadeirydd am i ddiweddariadau rheolaidd ar gynnydd o ran sefydlu Fforwm Safonau Cenedlaethol cael ei gynnwys yn y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Tudalen 14, Eitem 14: Cod Ymddygiad – Rhan 3 Deddf Llywodraeth Leol 2000 – roedd y Pwyllgor wedi nodi’r newid yn y ffordd roedd yr Ombwdsmon yn delio â hysbysiadau am gwynion a gofynnwyd i’r Swyddog Monitro roi adborth i’r Ombwdsmon bod cael copi o’r gŵyn wreiddiol yn werthfawr. Nid oedd y Dirprwy Swyddog Monitro yn ymwybodol bod adborth wedi’i roi a chadarnhaodd y byddai’n mynd a’r cam gweithredu hwn yn ei flaen ar ran y Pwyllgor.

 

Roedd pob mater arall oedd yn codi wedi cael sylw yn yr eitemau oedd ar raglen y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2022 fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ategol: