Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS RHIF 10/2021/1173/ PF - TIR YN NANT Y GAU, BRYNEGLWYS, CORWEN, LL21 9LF

Ystyried cais i adeiladu annedd ar gyfer gweithwyr amaethyddol, gosod gwaith trin carthffosiaeth a gwaith cysylltiedig ar dir yn Nant Y Gau, Bryneglwys, Corwen, LL21 9LF (copi ynghlwm).

 

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i godi annedd gweithiwr amaethyddol, gosod peiriant trin carthion a gwaith cysylltiedig ar dir yn Nant y Gau, Bryneglwys, Corwen.

 

Siaradwr Cyhoeddus

Arwyn Davies (O blaid) – Roedd Mr Davies yn awyddus i gadw’r fferm deuluol i fynd ac yn gobeithio bod yn ffermwr o’r bedwaredd genhedlaeth a oedd yn gweithio’n agos gyda’i rieni ac wedi dysgu’r ffyrdd gorau o ffermio. Rhoddodd amlinelliad o'r ffermio yr oedd yn ei wneud ac yn y diwedd roedd yn gobeithio meddiannu'r fferm gyda'i deulu. Dywedodd Mr Davies fod angen i ffermio newid oherwydd newid hinsawdd, costau a rheolau NBZ newydd. Gyda'r wybodaeth a oedd wedi'i throsglwyddo dros genedlaethau a'r gefnogaeth barhaus gan ei rieni a'i bartner, Grace, roedd yn hyderus y gallai'r fferm ffynnu. Fodd bynnag, roedd angen iddo fod ar y safle. Roedd wedi edrych ar eiddo yn y pentref a'r ardaloedd cyfagos ond nid yn unig roedd y rhain yn anfforddiadwy, ond nid yn ymarferol oherwydd ei gŵn defaid, ei wyna a'i loia. Oherwydd lles yr anifeiliaid roedd angen i Mr Davies fod ar y safle yn enwedig gan y byddai'n rhedeg y busnes yn fuan iawn. Y gobaith oedd y byddai’r plant yn tyfu i fyny ar y fferm ac yn mynd i’r ysgol gynradd leol gan fod hyn yn hanfodol i ddyfodol y fferm a gyda chymorth y Pwyllgor Cynllunio, gallai anelu at fod yn ffermwr pedwaredd cenhedlaeth Nant Y Gau, gan gymryd rôl arweiniol yn y busnes a pharatoi’r fferm ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

 

Trafodaeth Gyffredinol

 

Diolchodd y Cynghorydd Hugh Evans (Aelod Lleol) i Mr Arwyn Davies am gyflwyno ei ddatganiad. Roedd yn amlwg bod llawer o waith wedi digwydd rhwng yr ymgeisydd a swyddogion ac roedd yn galonogol gweld bod mwyafrif o'r ystyriaethau cynllunio perthnasol wedi eu cwrdd. Nid oedd unrhyw wrthwynebiadau gan yr AHNE, Cyngor Cymuned, trigolion na Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Nid oedd unrhyw negyddiaeth weledol o gwmpas y cynnig ac mae'r cais yn cefnogi'r targed allyriadau carbon. Y rheswm y daethpwyd â'r cais gerbron y Pwyllgor Cynllunio oedd pryderon rhwng barn broffesiynol Prifysgol Reading a Kite Consultants ac roedd y Cynghorydd Evans hefyd yn pryderu bod swyddogion wedi cymryd sylw o elfen Reading o'r cyngor yn hytrach na chyngor Kite Consultants.

 

Eglurodd y Cynghorydd Evans ei fod yn ei chael yn anodd deall pam nad oedd Prifysgol Reading yn gwerthfawrogi'r cyllid oedd ar gael yn y busnes ffermio. Nid oedd cyflog y priod wedi'i ystyried, na'r gwaith allanol y mae'r ymgeisydd yn ei wneud. Teimlai'r Cynghorydd Evans nad oedd y swyddogion wedi gweld y darlun ariannol cyflawn wrth wneud eu hargymhellion a gofynnodd i'r Pwyllgor Cynllunio ymchwilio ymhellach i elfen Prifysgol Reading o'r cyngor. Dywedodd ei fod yn bersonol yn teimlo bod pobl yn yr ardaloedd gwledig dan anfantais.

 

Cafwyd gwybodaeth gan Busnes Cymru a oedd yn nodi bod 40% o ffermydd Cymru bellach wedi arallgyfeirio a oedd yn cyfateb i 19% o gyfanswm yr incwm. Nid oedd Prifysgol Reading wedi ystyried hyn. 

 

Mae cyfeirnod 4.4 y cais hwn yn ymdrin â phopeth yn yr adran honno.

 

Cyfeirnod 4.5 – hyrwyddo arallgyfeirio ar ffermydd sefydledig y mae'r ymgeisydd hwn yn ei wneud ac 4.5.3 bod olyniaeth yn hollbwysig. 

 

Gan gyfeirio at y prawf ariannol dywedodd fod yna ardal lwyd gan ei fod yn dweud “dylai fod â rhagolygon da o barhau’n economaidd gynaliadwy am gyfnod rhesymol o amser”. Nid oedd yn ymddangos bod Prifysgol Reading yn derbyn hynny, ar sail ffigurau ariannol pur, nid ar hanes y fferm. Ym marn y Cynghorydd Evans, nid oedd yn meddwl bod unrhyw gydberthynas rhwng yr wybodaeth yr oedd Prifysgol Reading wedi’i darparu a’r hyn yr oedd ei angen ar TAN6. Roedd yn derbyn ei bod yn anodd i swyddogion orfod penderfynu rhwng Prifysgol Reading a Kite Consultants.

 

I gloi, roedd hwn yn gais dilys gan bâr gweithgar a oedd am aros ar y fferm. Nid oedd unrhyw opsiwn arall ar eu cyfer gan nad oedd unrhyw gyfleoedd eraill yn yr ardal. Nid oedd y Cynghorydd Evans yn meddwl bod Prifysgol Reading a TAN 6 wedi'u halinio. Nid oedd yn meddwl bod Prifysgol Reading yn deall sut roedd ffermydd teuluol Cymreig yn ffynnu ac yn goroesi a daeth hynny i lawr i hyblygrwydd, addasrwydd a gwaith caled difrifol. Hwn oedd gobaith olaf yr ymgeiswyr a gobeithiodd y byddai’r Pwyllgor Cynllunio ddangos eu cefnogaeth.

 

Cadarnhaodd swyddogion cynllunio fod ymgynghorwyr annibynnol wedi'u penodi ar eu rhan i asesu'r holl wybodaeth a ddarparwyd. Cais am dŷ yng nghefn gwlad agored oedd hwn. Yn y lleoliadau hynny mae cyfyngiadau gwledig arferol yn berthnasol oni bai bod eithriad. Un o'r eithriadau hynny oedd bod angen y tŷ i gefnogi menter wledig ac yn amlwg roedd yr ymgeisydd wedi dangos bod angen hynny. Roedd angen swyddogaethol i Mr Davies fod yno ac am olyniaeth. Dangoswyd hefyd nad oedd unrhyw effaith weledol na niweidiol felly'r unig fater oedd y prawf ariannol. Mae'n rhaid iddynt ddangos y byddai'n broffidiol a bod ganddo ddyfodol cynaliadwy. Edrychodd yr ymgynghorwyr ar y ffigurau blaenorol a daeth i'r casgliad nad oedd yr elw rhagamcanol yn ddigon i dalu isafswm cyflog i'r tad a'r mab ac i dalu costau'r morgais. Mae'r ymgynghorwyr yn cynghori y byddai hyn yn tanseilio'r busnes a brofodd yn risg i'r dyfodol. Risg arall oedd pe na bai'r cais yn cael ei ganiatáu yma, gallai'r busnes ddiflannu beth bynnag gan atal olyniaeth. 

 

Roedd Prifysgol Reading wedi cymhwyso TAN6 yn gywir. Canfuwyd gwrthdaro ag un elfen o'r profion. Dywedodd TAN6 bod yn rhaid i'r busnes gynnal ei hun, roedd yr adeilad yno i gefnogi'r fenter. Roedd y profion yn ymwneud â'r busnes na allai ddibynnu ar incwm priod neu waith ymylol. 

 

Yn ystod y trafodaethau, codwyd y pwyntiau a ganlyn

·         Cytunodd yr aelodau ei fod yn benderfyniad anodd gan fod yr amodau cynllunio perthnasol wedi'u bodloni, yr unig fater oedd yr agwedd ariannol. Cytunodd nifer o aelodau â datganiad yr Aelod Lleol, y Cynghorydd Hugh Evans.

·         Petai'r adeilad yn cael ei ganiatáu, byddai'n adeilad i weithiwr amaethyddol ac ni fyddai modd ei werthu ar y farchnad agored, ar gyfer y busnes yn unig y byddai. Roedd yn bwysig edrych ar y busnes a'r gallu i gynnal a chadw'r adeilad. Teimlwyd hefyd y byddai Mr Davies a'i bartner yn cynhyrchu incwm ychwanegol ac y byddai'r fferm yn fusnes hirdymor. Ymatebodd swyddogion drwy bwysleisio bod y cais yn hynod ymylol o ran sut y gwnaed yr asesiad.

·         Yn y dyfodol, byddai angen ail asesu'r mathau hyn o achosion ac mae'n bosibl y byddai angen i swyddogion herio Ymgynghorwyr yn fwy o ran y wybodaeth a ddarperir ganddynt. Cadarnhawyd bod swyddogion hefyd yn ymdrin â Nodiadau Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru. Byddai angen gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiwygio geiriad rhai o'u dogfennau.

·         Byddai'r eiddo yn brosiect menter wledig a phe byddai aelodau yn mynd yn groes i argymhelliad swyddogion byddai angen ffurfioli rhesymau cyn mynd i'r bleidlais.

·         Byddai angen gosod amodau cynllunio i sicrhau bod yr eiddo ei hun yn cael ei gadw am byth mewn cysylltiad â'r fenter wledig. Byddai'r amodau fel arfer yn cael eu cytuno gyda'r aelod lleol a byddai set o amodau drafft yn cael eu llunio a'r geiriad yn cael ei gytuno gyda'r Aelod Lleol. 

 

Cynnig - Cynigiodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts ganiatáu’r cais cynllunio yn erbyn argymhellion swyddogion. Y rhesymau dros ganiatáu’r cais - ar ôl i’r Pwyllgor ystyried yr holl wybodaeth a roddwyd ger ei fron, yr hyn a glywsant gan yr ymgeisydd a’r sylwadau hwyr yw eu bod yn fodlon bod y busnes yn bodloni’r prawf ariannol, a eiliwyd gan y Cynghorydd Merfyn Parry.

 

PLEIDLAIS

O blaid (yn erbyn argymhelliad swyddogion) – (bwriwyd 9 pleidlais yn y Siambr, bwriwyd 10 pleidlais dros Zoom) 19

Ymatal 0

Gwrthod – 0

 

PENDERFYNWYD RHOI caniatâd yn groes i argymhelliad y swyddogion.

 

Dogfennau ategol: