Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

Y GRONFA FFYNIANT GYFFREDIN

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd ac Aelod Arweiniol Twf Economaidd a Threchu Amddifadedd, (copi ynghlwm) yn gofyn i’r Cabinet gymeradwyo datblygu Rhaglen y Gronfa Ffyniant Gyffredin ymhellach, dirprwyo awdurdod i ddatblygu a chyflwyno blaenoriaethau Sir Ddinbych ar gyfer cynhwysiant yn y Strategaeth Fuddsoddi Ranbarthol, ac i Gyngor Gwynedd weithredu fel corff arweiniol ar gyfer cyflwyno’r Strategaeth a chyflawni’r rhaglen.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

 

(a)       cymeradwyo datblygiad pellach rhaglen y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn Sir Ddinbych ac yn rhanbarthol drwy fewnbwn swyddogion, yn unol â’r egwyddorion a nodir yn yr adroddiad;

 

(b)       rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Weithredwr a’r Aelod Arweiniol Twf Economaidd a Threchu Amddifadedd i ddatblygu a chyflwyno blaenoriaethau Sir Ddinbych ar gyfer eu cynnwys yn y Strategaeth Fuddsoddi Ranbarthol i alluogi i gyllid y rhaglen gael ei dynnu i lawr, a

 

(c)        cefnogi’r cynnig i ofyn i Gyngor Gwynedd weithredu fel corff arweiniol i gyflwyno’r Strategaeth Fuddsoddi Ranbarthol i Lywodraeth y DU ac i arwain darpariaeth y rhaglen wedi hynny.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jason McLellan yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ddatblygu’r Rhaglen Cronfa Ffyniant Gyffredin ymhellach, dirprwyo awdurdod i ddatblygu a chyflwyno blaenoriaethau Sir Ddinbych ar gyfer eu cynnwys yn y Strategaeth Buddsoddi Rhanbarthol ac i Gyngor Sir Gwynedd weithredu fel arweinydd rhanbarthol ar gyfer y rhaglen.

 

Roedd y Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU yn rhan o’r agenda Codi’r Gwastad gan ddisodli Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.  Roedd yn bennaf yn rhaglen cyllido refeniw a dyraniad unigol Sir Ddinbych oed £25,647,958.

 

Eglurodd y Pennaeth Cymunedau a Gwasanaethau i Gwsmeriaid y trefniadau ar gyfer cynllunio a darparu’r Strategaeth Buddsoddi Rhanbarthol gyda blaenoriaethau buddsoddi yn canolbwyntio ar: (1) Cymuned a Lle, (2) Cefnogi Busnesau Lleol, a (3) Pobl a Sgiliau.  Ar y cam hwn, nid oedd angen canfod prosiectau i gyflawni canlyniadau, a byddai’r elfen honno’n cael ei chyflawni yng ngham nesaf y broses.  Yn dilyn cyflwyno’r strategaeth, byddai prosbectws yn cael ei ddatblygu yn manylu ar ymyraethau a sut allai budd-ddeiliaid dynnu cyllid i lawr a darparu prosiectau i helpu cyflawni canlyniadau.  Yn olaf, cyfeiriwyd at yr angen am strwythur partneriaeth rhanbarthol i ddarparu sicrwydd o ran ymgysylltiad priodol gyda’r broses ac i arsylwi darpariaeth y rhaglen.

 

Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth a ddilynodd -

 

·         Roedd y Gronfa Codi’r Gwastad yn raglen cyllido cyfalaf ac er fod gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin elfen o gyfalaf, roedd yn rhaglen gyllido refeniw yn bennaf.  Gellir defnyddio’r Gronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer prosiectau refeniw mewn modd i wneud y mwyaf o effeithiau’r prosiectau Codi’r Gwastad cyfalaf a sicrhau’r gwerth gorau, ac yn rhan annatod o’r un rhaglen.

·         byddai angen recriwtio nifer o staff i reoli a darparu’r rhaglen a gellir defnyddio hyd at 4% o ddyraniad cyllido Sir Ddinbych ei ddefnyddio i wneud cais am gyllid ar gyfer y diben hwnnw.  Fodd bynnag, disgwyliwyd y byddai llawer llai na’r swm hwnnw yn cael ei wario ar weinyddu’r rhaglen.

·         roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar strwythur a threfniadau rhanbarthol ar gyfer darparu’r Strategaeth Buddsoddi Rhanbarthol fel y cam cyntaf yn y broses gyda manylion y prosiectau i’w darparu a chyflawni canlyniadau i ddilyn yn y cam nesaf.  Fodd bynnag, roedd dull o'r gwaelod i fyny wedi cael ei gymryd i ddatblygu’r strategaeth ranbarthol gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau ac anghenion lleol yn y lle cyntaf, ac yn dilyn hynny byddai unrhyw flaenoriaethau cyffredin gydag awdurdodau eraill yn cael eu hystyried i ganfod lle byddai’n fwy effeithlon neu effeithiol i gydweithio yn isranbarthol neu’n rhanbarthol.  Roedd posib rhoi sicrwydd fod oddeutu 40% o’r dyraniad wedi ei glustnodi ar gyfer buddsoddi mewn cymunedau lleol (blaenoriaeth Cymuned a Lle)

·         Roedd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts yn awyddus i aelodau etholedig fod yn rhan o’r broses gwneud penderfyniadau a nodwyd hynny yn y strwythur ar gyfer trefniadau darparu lleol.  Dywedodd y Pennaeth Cymunedau a Gwasanaethau i Gwsmeriaid, er nad oedd mandad gan Lywodraeth y DU o ran hynny, roedd er budd Sir Ddinbych i gyflawni ymarfer ymgysylltu lleol ac roedd disgwyliad i Gynghorau Cymuned/Tref/Dinas a Grwpiau Ardal yr Aelodau fod yn rhan o hyrwyddo’r cyfle i wneud cais ar gyfer cyllid a chanfod prosiectau i’w blaenoriaethu wrth fynd ymlaen.  Cynigodd y byddai’n adrodd yn ôl gyda rhagor o wybodaeth ar y trefniadau lleol fel rhan o’r cam nesaf.

·         Cyfeiriodd yr Arweinydd at feirniadaeth o ddiffyg ymgysylltiad gan Lywodraeth y DU gyda Llywodraeth Cymru o ran rhaglenni wedi’u cyllido’n ddomestig i gymryd lle rhaglenni Ewropeaidd megis y Gronfa Ffyniant Gyffredin, a phwysleisiodd y Cynghorydd Mark Young fod angen mynd i’r afael â’r mater o ystyried y trawsgroesiad o gyfrifoldeb rhwng y ddau lywodraeth a’r heriau a wynebir.  Rhoddodd y Pennaeth Cymunedau a Chwsmeriaid sicrwydd fod Sir Ddinbych yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru o ran buddsoddiad rhanbarthol gan sicrhau nad oedd dyblygu a nodi targedau presennol o strategaethau a chynlluniau amrywiol.

 

Diolchodd yr Arweinydd i’r aelodau am eu cyfraniad i’r drafodaeth ar fecanweithiau'r strategaeth buddsoddi a sut fyddai’n cael ei ddarparu, ac fe amlygodd drafodaeth ehangach ar wahân i’r mater o ran rhaglenni i gymryd lle’r rhaglenni gyda chyllid Ewropeaidd a rhyngweithiadau o ran hynny.

 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

 

(a)       cymeradwyo datblygiad pellach y rhaglen Cronfa Ffyniant Gyffredin o fewn Sir Ddinbych, ac yn rhanbarthol drwy fewnbwn swyddogion yn unol â’r egwyddorion fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

(b)       darparu awdurdod dirprwyedig i’r Prif Weithredwr a’r Aelod Arweiniol Twf Economaidd a Threchu Tlodi er mwyn datblygu a chyflwyno blaenoriaethau Sir Ddinbych ar gyfer eu cynnwys yn y Strategaeth Buddsoddi Rhanbarthol er mwyn galluogi’r cyllid rhaglen i gael ei dynnu i lawr, a

 

(c)       chefnogi’r cynnig i ofyn i Gyngor Sir Gwynedd i weithredu fel y corff arweiniol i gyflwyno Strategaeth Buddsoddi Rhanbarthol i Lywodraeth y DU ac i arwain ar ddarparu’r rhaglen.

 

Dogfennau ategol: