Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

DYFODOL PARTNERIAETH ADEILADU GOGLEDD CYMRU - FFRAMWAITH PRIF GONTRACTWYR

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Julie Matthews, Aelod Arweiniol Polisi, Cydraddoldeb a Strategaeth Gorfforaethol (copi'n amgaeëdig) yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn Fframwaith bresennol Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru am flwyddyn.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo’r gwaith o ymestyn y Fframwaith am flwyddyn, a fydd yn rhoi amser i brosiectau barhau i gael eu gosod yn unol â'r rhaglen. Bydd hefyd yn caniatáu amser i ddeddfwriaeth gaffael ddisgwyliedig Llywodraeth y DU a Chymru gael ei rhyddhau a/neu ei hymgorffori yn y prosesau, i’w defnyddio wrth gaffael Fframwaith newydd.

 

Cofnodion:

Councillor Julie Matthews presented the report seeking Cabinet approval to Cyflwynodd y Cynghorydd Julie Matthews yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn y Fframwaith Partneriaeth Adeiladu Gogledd Cymru (NWCP) presennol am flwyddyn, er mwyn caniatáu amser i brosiectau barhau i gael eu gosod yn unol â’r rhaglen ac i ddeddfwriaeth gaffael newydd arfaethedig Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gael ei gwreiddio mewn prosesau a’i defnyddio wrth gaffael fframwaith newydd.

 

Roedd NWCP wedi bod yn llwyddiannus iawn a darparodd y Rheolwr Fframwaith rywfaint o gefndir i’r gwaith o greu’r fframwaith a’i reoli gan Sir Ddinbych ar ran chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru.  Roedd y fframwaith yn chwarae rhan bwysig fel y prif gyfrwng caffael ar gyfer prosiectau adeiladu mawr yn y sector cyhoeddus yng Ngogledd Cymru.  Darparwyd manylion gwerth y pum lot caffael er mwyn sicrhau’r manteision mwyaf posibl i gontractwyr lleol a allai gyflawni prosiectau yn y bandiau gwerth is a chontractwyr cenedlaethol i’r bandiau gwerth uwch ond gydag ymrwymiad i ddefnyddio’r gadwyn gyflenwi leol.  Darparwyd manylion am y prosiectau a gwerth y prosiectau hynny hyd yn hyn ynghyd â’r manteision a gafwyd dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys manteision cymunedol, creu swyddi, cyfleoedd hyfforddi, a llu o gymwysterau eraill yn y gadwyn gyflenwi leol.  Daeth y fframwaith presennol i ben ym mis Mai 2023 ac amlinellodd y Rheolwr Fframwaith sut roedd effaith Covid-19, yr hinsawdd economaidd bresennol, a natur y ffordd yr oedd prosiectau cyfalaf yn cael eu hariannu wedi effeithio ar gyflawni rhaglen waith Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru ynghyd â’r rhesymeg y tu ôl i’r argymhelliad i ymestyn y fframwaith presennol.

 

Croesawodd y Cynghorydd Emrys Wynne lwyddiant y fframwaith a’i effaith gadarnhaol ar Sir Ddinbych a’r rhanbarth a gobeithiai y byddai unrhyw newidiadau arfaethedig i’r ddeddfwriaeth gaffael yn caniatáu i’r arferion cadarnhaol hynny barhau.  Cadarnhaodd Rheolwr y Fframwaith ei fod yn parhau i fod yn amcan i barhau i ddarparu hyfforddiant a recriwtio i’r cymunedau lleol i gyflawni prosiectau a thargedu unigolion ymhellach o’r farchnad a chymell pobl ifanc mewn ysgolion i ymuno â’r diwydiant adeiladu, a gwreiddio arferion gorau a ddatblygwyd drwy’r fframwaith yn y Cyngor, gan ddarparu enghreifftiau dangosol o’r arferion hynny.

 

Teimlai’r Cynghorydd Merfyn Parry y byddai’n werth adolygu gwerth y lotiau caffael o ystyried y cynnydd sylweddol mewn chwyddiant a chostau adeiladu a allai ganiatáu i fwy o gontractwyr lleol gael mynediad at fandiau gwerth uwch.  Dywedodd y Rheolwr Fframwaith fod y broses gaffael yn cael ei llywodraethu gan reoleiddio a bod gofyn i’r fframwaith weithredu drwy gydol ei oes drwy’r ffordd y cafodd ei ddylunio ar y dechrau.  Fodd bynnag, wrth ddechrau ar y broses ail-gaffael, byddai’r bandiau gwerth yn cael eu hadolygu ynghyd â dulliau eraill a gwersi a ddysgwyd o dan y fframwaith presennol, ac roedd llawer o waith wedi cael ei wneud i sicrhau’r manteision mwyaf posibl i fusnesau lleol.  Mewn ymateb i gwestiwn dilynol, esboniwyd y fframwaith fel y broses a ddefnyddiwyd i gyflawni prosiectau ond ystyriwyd pob prosiect yn unigol a’i gyfateb â lot caffael yn dibynnu ar ei werth, gan roi cyfle i wneud cais am y prosiectau hynny.  Byddai ailgyflwyno fframwaith newydd ar hyn o bryd yn dargyfeirio adnoddau o gyflawni prosiectau i gyflawni’r fframwaith ond byddai ymestyn y fframwaith presennol am flwyddyn yn rhoi mwy o amser i’r ddeddfwriaeth berthnasol ddod drwodd a’r lotiau i’w gosod yn y strategaeth gaffael ar gyfer y fframwaith, a hefyd yn rhoi amser i ganolbwyntio ar brosiectau unigol.  Ychwanegodd y Cynghorydd Matthews fod disgwyl deddfwriaeth hefyd mewn perthynas â phartneriaeth gymdeithasol gydag uchelgeisiau pellach i gefnogi busnesau lleol.  Byddai estyniad o flwyddyn yn rhoi mwy o gyfle i siapio’r broses gaffael yn unol â gweledigaeth y Cyngor ar gyfer Sir Ddinbych a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i fusnesau lleol a manteision i’r economi a’r trigolion lleol.

 

PENDERFYNWYD y dylai’r Cabinet gymeradwyo ymestyn y Fframwaith am flwyddyn a fydd yn rhoi amser i brosiectau barhau i gael eu gosod yn unol â’r rhaglen a chaniatáu amser i ddeddfwriaeth gaffael newydd ddisgwyliedig Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gael ei rhyddhau a/neu ei gwreiddio yn y prosesau, i’w defnyddio wrth gaffael Fframwaith newydd.

 

Ar y pwynt hwn (11.25am) gohiriwyd y cyfarfod am egwyl.

 

Dogfennau ategol: