Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CYMERADWYO CAIS CRONFA CODI’R GWASTAD LLYWODRAETH Y DU – ETHOLAETH GORLLEWIN CLWYD

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Jason McLellan, Arweinydd ac Aelod Arweiniol Twf Economaidd a Threchu Amddifadedd (copi’n amgaeëdig) yn argymell bod y Cabinet yn ailadrodd ei gefnogaeth i’r prosiectau arfaethedig a dirprwyo awdurdod i swyddogion a enwir mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd i gytuno ar gais annibynnol am etholaeth Gorllewin Clwyd.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn -

 

(a)      ailadrodd ei gefnogaeth i'r prosiectau arfaethedig a gefnogwyd yn flaenorol gan y Cabinet a gwerth dangosol bras pob prosiect;

 

(b)       rhoi awdurdod wedi’i ddirprwyo i’r Prif Weithredwr a Phennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Adran 151, Pennaeth y Gyfraith, AD a Gwasanaethau Democrataidd a’r Arweinydd, i fireinio’r prosiectau a’r costau cysylltiedig yn ôl yr angen a chytuno i gais annibynnol gan Gyngor Sir Ddinbych gael ei gyflwyno ar gyfer Rownd 2 Cronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd, a

 

(c)        chadarnhau bod y penderfyniad hwn yn cael ei roi ar waith ar unwaith heb gael ei alw i mewn.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Jason McLellan yr adroddiad ar gais Llywodraeth y DU am Gyllid Codi’r Gwastad sy’n ymwneud â Gorllewin Clwyd, gan argymell bod y Cabinet yn ategu ei gefnogaeth i’r prosiectau arfaethedig a gefnogwyd yn flaenorol gan y Cabinet, a dirprwyo awdurdod i swyddogion a enwir mewn ymgynghoriad â’r Arweinydd i gytuno ar gynnig unigol.

 

Roedd y Pennaeth Cynllunio, Diogelu’r Cyhoedd a’r Gwasanaethau Cefn Gwlad a’r Rheolwr Diogelu’r Cyhoedd, Adfywio a Datblygu Economaidd hefyd yn bresennol ar gyfer yr eitem ac, ynghyd â’r Arweinydd, cafwyd rhywfaint o gefndir yr adroddiad a newid mewn amgylchiadau a oedd wedi arwain at y sefyllfa bresennol hyd yma.

 

Ym mis Tachwedd 2021, roedd y Cabinet wedi cymeradwyo cyflwyno’r cais, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ar gyfer Gorllewin Clwyd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithredu fel prif ymgeisydd.  Yr oedd canllawiau Llywodraeth y DU wedi datgan, lle’r oedd etholaeth yn croesi nifer o awdurdodau lleol, y dylai’r awdurdodau lleol hynny gydweithio i ddatblygu cais ar y cyd.  Fodd bynnag, roedd y canllawiau diwygiedig ym mis Mawrth 2022 yn darparu ar gyfer cais gan bob awdurdod lleol a oedd yn croesi ffin etholaeth a oedd yn caniatáu un cais gan DCC a CBSC ar gyfer Gorllewin Clwyd.  Cynhaliwyd trafodaethau lefel uchel gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a David Jones, AS yn hynny o beth, ac er mai dymuniad Cyngor Sir Ddinbych oedd parhau â chais ar y cyd, roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi dewis bwrw ymlaen â’i gais ei hun.  O ganlyniad, roedd angen cefnogaeth y Cabinet er mwyn i’r Cyngor Sir fynd ar drywydd un cais.

 

Nid oedd y prosiectau a gefnogwyd gan y Cabinet yn flaenorol wedi newid ac roedd swyddogion/ymgynghorwyr yn hyderus bod yr elfen DCC yn dal yn gryf ar gyfer cais annibynnol.  Roedd David Jones, AS, yn cefnogi’r ddau gais ond gallai ond  “blaenoriaethu/roi cymorth sylfaenol” i un cynnig ac roedd wedi dewis blaenoriaethu cyflwyniad DCC.  Diolchodd yr Arweinydd i David Jones, AS am gefnogi cais DCC, a oedd yn elfen bwysig o'r broses sgorio, ac oedd wedi bod yn destament i waith caled swyddogion wrth ddatblygu'r cais am grant.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Emrys Wynne at gyfarfod diweddar Grŵp Ardal Aelodau Rhuthun (MAG) lle’r oedd yr aelodau’n croesawu’r cynnydd a wnaed a chefnogaeth David Jones, AS ar gyfer cais DCC, a’r cyfle i weddnewid a buddsoddi yn Rhuthun a’r ardaloedd cyfagos.  Fodd bynnag, mynegwyd pryderon ynghylch goblygiadau posibl penderfyniad CBSC i gyflwyno ei gais ei hun ac roedd aelodau lleol wedi cael gwybod am y newyddion hynny drwy sïon yn hytrach na sianeli swyddogol.  Esboniodd yr Arweinydd a’r swyddogion fod trafodaethau wedi bod yn mynd ymlaen ers rhai wythnosau ond ni wnaed unrhyw benderfyniad tan yn ddiweddar iawn.  Unwaith yr oedd CBSC wedi penderfynu cyflwyno un cynnig, roedd y Cabinet a Grwp Cynghori Rhanbarthol Rhuthun wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa.  Cafodd yr aelodau eu hannog hefyd i gysylltu â swyddogion yn uniongyrchol os clywir sïon, er mwyn gallu sefydlu ffeithiau’r mater.

 

Talodd y Cynghorwyr Bobby Feeley a Huw Hilditch-Roberts (Aelodau Ruthun) deyrnged hefyd i waith caled swyddogion wrth ddatblygu’r cais a diolchodd i David Jones, AS am ei gefnogaeth, gan dynnu sylw at y manteision sylweddol i Ruthun a’r ardal gyfagos pe bai’r cais yn llwyddiannus.  Ymatebodd yr Arweinydd a’r swyddogion i gwestiynau/sylwadau dilynol gan y ddau aelod lleol fel a ganlyn –

 

·         Roedd cydweithwyr ac ymgynghorwyr Llywodraeth y DU o’r farn bod gan DCC gais cryf a chydlynol gyda thema glir ac o’r safbwynt hwnnw, ni fyddai penderfyniad CBSC i fynd ar drywydd un cais yn cael effaith niweidiol ar gais DCC

·         mewn theori, byddai symud i un cais yn caniatáu i DCC gael mynediad at hyd at £20m yn hytrach na’r £10m blaenorol.  Fodd bynnag, o ystyried yr amserlenni tynn sy’n gysylltiedig â chymhlethdodau’r broses ymgeisio, ystyriwyd ei bod yn rhy hwyr i wneud unrhyw newidiadau.  Roedd y posibilrwydd o gynyddu’r arian wrth gefn ar gyfer y prosiectau presennol wedi cael ei ystyried ond roedd yr ymgynghorydd yn hyderus bod digon o arian wrth gefn a darpariaeth yn y ffigurau cyfredol yn hynny o beth.

·         byddai gwaith yn cael ei wneud drwy ymgynghori ag aelodau ar y prosiectau adfywio hynny nad ydynt yn cael eu datblygu fel rhan o'r cais gyda'r bwriad o chwilio am ffrydiau ariannu eraill i'w datblygu fel y bo'n briodol

·         efallai y byddai'n werth trafod ymhellach y mater o gyfathrebu rhwng aelodau a swyddogion yn yr achos hwn y tu allan i'r cyfarfod ac a ellid gwella arno o safbwynt aelodau a swyddogion

·         o drafodaethau gyda CBSC nid oedd yn glir pam yr oeddent yn dymuno mynd ar drywydd eu cais eu hunain ond yr oedd y newid yn y canllawiau i ganiatáu un cynnig yn ysgogi'r penderfyniad hwnnw ac yr oeddent yn amlwg yn teimlo y byddai cynnig unigol yn gais cryfach iddynt hwy

·         roedd hyder yng nghynnig DCC a chyfeiriwyd at y meini prawf asesu gyda DCC yn cael statws blaenoriaeth 1 ac yn gallu cyflawni'r prosiectau o fewn yr amserlen angenrheidiol a bod ganddo thema strategol glir.  Fodd bynnag, pe na bai’r cais yn llwyddiannus, yna byddid yn chwilio am ffrydiau ariannu eraill gyda’r bwriad o fwrw ymlaen â’r prosiectau hynny yn y dyfodol.

·         gellid dysgu gwersi o’r broses o ddatblygu’r ceisiadau ar gyfer y tair ardal etholaethol yn Sir Ddinbych a fyddai’n rhoi’r awdurdod mewn sefyllfa dda pe bai dyraniadau cyllid yn y dyfodol yn dilyn proses debyg.

 

Cyfeiriodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd at y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gynigion, sef 6 Gorffennaf 2022.  O ystyried yr amserlen dynn dan sylw, gofynnwyd i’r Cabinet gofnodi’n ffurfiol yn eu penderfyniad bod y penderfyniad yn cael ei weithredu ar unwaith, heb alw i mewn, i sicrhau y gellid cwrdd â’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gynigion.

 

PENDERFYNWYD Y dylai'r Cabinet -

 

(a)  ailadrodd ei gefnogaeth i’r prosiectau arfaethedig a gefnogwyd yn flaenorol gan y Cabinet a gwerth dangosol cyffredinol pob prosiect;

 

(b) rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Swyddog Gweithredol a’r Pennaeth Cynllunio, Diogelu’r Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Adran 151, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd a’r Arweinydd, i fireinio’r prosiectau a chostau’r prosiect yn ôl yr angen ac i gytuno i gais annibynnol gan Gyngor Sir Ddinbych gael ei gyflwyno ar gyfer Rownd 2 Cronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd, a

 

(c) chadarnhau bod y penderfyniad hwn yn cael ei weithredu ar unwaith heb alw i mewn.

 

Dogfennau ategol: