Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS RHIF. 45/2021/0738 - 7 LLYS WALSH, Y RHYL

Ystyried cais ôl-weithredol ar gyfer newid defnydd annedd (Defnydd Ddosbarth C3) i ffurfio ty â sawl digwyddiad (Defnydd Ddosbarth C4) ar gyfer 4 o bobl yn 7 Llys Walsh, Y Rhyl (copi ynglwm)

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais ôl-weithredol ar gyfer newid defnydd (Defnydd Dosbarth C3) i ffurfio amlfeddiannaeth (HMO) (Defnydd Dosbarth C4) ar gyfer pedwar o bobl yn 7 Llys Walsh y Rhyl.

 

Ar y pwynt hwn, cytunodd y cadeirydd a swyddogion i gymryd 7 Llys Walsh y Rhyl, 1 Lôn Taylor y Rhyl a 3 Lôn Taylor Rhyl ar unwaith gan fod y tri chais i gyd am yr un newid defnydd ar gyfer yr anheddau.

 

Amlygodd y Cynghorydd Brian Blakeley gamgymeriad gyda'r adroddiadau gan ei fod yn datgan y Cynghorydd Cheryl Williams ac yntau fel yr aelodau lleol, a oedd yn anghywir. Yr aelodau lleol oedd y Cynghorwyr Win Mullen-James a Michelle Walker.

 

Mynegodd y Cynghorydd Win Mullen-James (aelod lleol) bryder gyda'r ceisiadau a'r defnydd o Dai Amlfeddiannaeth gan ei fod yn erbyn polisi cynllunio BSE 7. Roedd swyddogion cynllunio'n torri ar draws bod y cais ar gyfer Dosbarth C4 o Dai Amlfeddiannaeth, sef dosbarth llai o HMO a'i fod yn cael ei ganiatáu o fewn polisi.

 

Amlinellodd y Cynghorydd Joan Butterfield bryderon ynghylch natur ôl-weithredol y cais. Amlygwyd hefyd bod y Cyngor wedi ceisio osgoi defnyddio Tai Amlfeddiannaeth. Roedd pryderon ynghylch cartrefu pobl mewn Tai Amlfeddiannaeth gan ei fod yn cael ei ddosbarthu fel llety is-safonol. Codwyd pryderon hefyd gan nad oedd gan y bwrdd iechyd unrhyw flaengynllunio gyda thai ar gyfer eu staff a dyna pam yr oedd angen Tai Amlfeddiannaeth. Roedd y Cynghorydd Butterfield yn poeni y byddai cynsail yn cael ei osod ar draws y Sir drwy ganiatáu Tai Amlfeddiannaeth unwaith eto.

 

Cynnig - Cynigiodd y Cynghorydd Gareth Sandilands fod y cais yn cael ei ganiatáu yn unol ag argymhellion y swyddogion fel y nodwyd yn yr adroddiad, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Win Mullen James.

 

Amlygodd y Cynghorydd Brian Blakeley, fel yr hyrwyddwr digartrefedd yn y Rhyl, bryderon ynghylch nifer y materion digartrefedd y mae pobl yn eu cartrefu mewn gwestai; mae’n achosi trallod i bobl yn ardal y Rhyl.

 

Ymatebodd y swyddog cynllunio trwy hysbysu'r pwyllgor fod Cartrefi Conwy wedi prynu'r eiddo ar y farchnad agored. Nid oedd y rhain ynghlwm wrth dai fforddiadwy, ac nid oedd cyfyngiadau ar y tai. Pe byddai'r cais yn cael ei wrthod ni fyddai'n golygu na fyddai'r tai ar agor i bobl ar y rhestr aros am dai. Roedd yn deall y pryderon; byddai angen dadleuon am yr effeithiau, dim ond am bum mlynedd fyddai'r amod ar gais cynllunio, a gellid gwneud asesiad o'r effaith ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.

 

Holodd yr aelodau ai gweithwyr iechyd yn unig allai ddefnyddio'r tai. Dywedodd swyddogion y byddai'n amod ar y cais.

 

Tynnodd rhai aelodau pwyllgor sylw at y ffaith bod y bwrdd iechyd yn ceisio cartrefu gweithwyr proffesiynol yn broffesiynol. Gofynnwyd a fyddai perchennog hefyd yn gallu rhentu rhai ystafelloedd. Dywedodd y swyddogion cynllunio ei fod yn rhywbeth y gellid ei wneud, a phe bai ystafelloedd lluosog yn cael eu rhentu, yna byddai'n dod yn HMO. Ategodd y swyddog cynllunio sut yr oedd yn deall y pryderon a godwyd gan yr aelodau; fodd bynnag, amlygodd pe bai'r cais yn cael ei wrthod, ni fyddai dim yn atal Cartrefi Conwy rhag rhentu i dri o bobl; roedd y cais gerbron yn rhoi rhywfaint o reolaeth i'r Cyngor dros y sefyllfa.

 

CynnigCynigiodd y Cynghorydd Brian Blakeley y dylid gwrthod y cais ar sail colli tai i drigolion, ac eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Andrea Tomlin.

 

Tynnodd y Cynghorydd Gareth Sandilands ei gynnig gwreiddiol o ganiatáu’r cais yn ôl.

 

Roedd y tai ar gyfer gweithwyr y bwrdd iechyd ac nid ar gyfer aelodau eu teulu.

 

Cymerwyd y bleidlais ar bloc ar gyfer -

Eitem Agenda 13 Cais Rhif 45/2021/0738/ Pc - 7 Llys Walsh, Y Rhyl

Eitem Agenda 14 Cais Rhif 45/2021/0739/ Pc - 1 Lôn Taylor, Y Rhyl

Eitem Agenda 15 Cais Rhif 45/2021/0740/ Pc - 3 Lon Taylor, Y Rhyl

 

Pleidlais -

Cymeradwyo - 3

Ymatal - 2

Gwrthod - 11

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’r cais yn unol ag argymhellion y swyddogion.

 

 

Dogfennau ategol: