Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

SIARTER CYDYMFFURFIAETH CYNLLUNIO

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad a’r Swyddog Cydymffurfiaeth Cynllunio i ddarparu gwybodaeth mewn perthynas ag effeithiolrwydd y Siarter Cydymffurfiaeth Cynllunio (copi ynghlwm).

11.40 a.m. – 12.15 p.m.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel yr adroddiad a’r atodiadau (a ddosbarthwyd eisoes), a oedd yn gofyn bod y Pwyllgor yn adolygu effeithiolrwydd y Siarter Cydymffurfiaeth Cynllunio hyd yma.  Roedd hefyd yn ceisio cefnogaeth yr aelodau ar gyfer newidiadau arfaethedig i’r Siarter a/neu i gynyddu’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer gwaith cydymffurfiaeth cynllunio ar draws y sir.

 

Cyn gwahodd cwestiynau, tynnodd y Swyddog Cynllunio a Chydymffurfiaeth sylw’r aelodau at y newidiadau arfaethedig i’r Siarter, fel y’u hamlygwyd yn Atodiad 1 i’r adroddiad.

 

Dywedodd yr aelodau pa mor ddefnyddiol yr oedd y Siarter wedi bod iddyn nhw o ran delio ag ymholiadau cydymffurfiaeth cynllunio preswylwyr a’r broses o flaenoriaethu mynd i’r afael â chwynion o’r fath. 

 

Mewn ymateb i gwestiynau’r aelodau am y Siarter a’r newidiadau arfaethedig, dywedodd yr Aelod Arweiniol a’r swyddogion:

·         tra bo’r Gwasanaeth yn dal i ddelio ag ôl-groniad o ymholiadau cydymffurfiaeth cynllunio, yn deillio’n bennaf o’r cyfnod clo Covid-19 cyntaf, mae’r llwyth achosion bellach yn lleihau.  mae penodiad ail Swyddog Cynllunio a Chydymffurfiaeth ym mis Awst 2021 wedi helpu i leddfu’r pwysau.

·         roedd rhai achosion yn hanesyddol ac yn hynod o gymhleth felly bydd angen cryn amser ac adnoddau i’w datrys;

·         mae amgylchiadau lle gall y Cyngor ddatgelu enwau achwynyddion ac ati wedi’u nodi’n glir yn y rheoliadau e.e. Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ac ati  Fodd bynnag nid ydynt yn gwahardd y Cyngor rhag rhoi gwybod i gynghorwyr neu gynghorwyr dinas, tref neu gymuned eu bod y ymchwilio i doriadau honedig.  Rydym ar hyn o bryd yn edrych sut y gallwn, gan ddefnyddio’r feddalwedd sydd ar gael, roi diweddariadau rheolaidd i aelodau lleol ac aelodau cynghorau dinas, tref a chymuned am doriadau yn eu hardaloedd;

·         bod cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu cynnal gydag aelodau newydd os codwyd pryderon am ddatblygiadau diawdurdod mewn gwlad agored a choetiroedd.

·         bod llawer o ymholiadau’n cael eu cyfeirio i’r broses cyn cyflwyno cais cynllunio am gyngor perthnasol ynghylch pa bryd y mae angen caniatâd cynllunio.

·         bod y Siarter wedi gweithio mewn dwy ffordd wahanol, sef cyfeirio preswylwyr at y mathau o ddatblygiadau sydd neu sydd ddim angen caniatâd cynllunio, a hefyd tynnu sylw’r rhai sy’n torri’r rheoliadau at ganlyniadau posibl datblygu anheddau diawdurdod neu nad ydynt yn cydymffurfio â’r amodau a bennwyd pan roddwyd caniatâd cynllunio

·         mae perygl y gallai unigolion nad ydynt wedi ceisio cyngor ar gydymffurfiaeth cynllunio ac wedi datblygu neu adnewyddu eu heiddo heb y caniatâd angenrheidiol fod mewn trafferthion yn ddiweddarach os ydynt yn ceisio gwerthu eu heiddo a bod y broses chwiliadau eiddo’n dwyn materion diffyg-cydymffurfiaeth i sylw darpar brynwyr

·         mae angen rheoli disgwyliadau pobl am orfodaeth ac am unioni achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth yn briodol.

·         mae’r Siarter ddiwygiedig yn gwneud darpariaethau ar gyfer rhoi blaenoriaeth uchel i doriadau honedig sy’n agosáu at imiwnedd rhag camau gorfodi oherwydd bod gormod o amser wedi mynd heibio;

·         bod y broses flaenoriaethu wedi’i hanelu at ddelio â thoriadau posibl mewn ffordd ymarferol.  Rhoddodd swyddogion enghreifftiau o sut y bydd hyn yn cael ei wneud;

·         bod y Cyngor yn gweithredu system ‘tynnu sylw’ sy’n amlygu achosion gydag amodau â chyfyngiad amser arnynt er mwyn rhoi rhybudd i swyddogion am yr angen i wirio bod ceisiadau preswylwyr yn parhau i gydymffurfio â’r amodau a bennwyd ar gyfer yr eiddo cyn y dyddiad dod i ben;

·         bod hyfforddiant Cydymffurfiaeth Cynllunio’n cael ei baratoi ar gyfer y Cyngor newydd; a

·         bod cynghorwyr yn cael eu cynghori i weithredu fel canfyddwyr ffeithiau yn hytrach na chyfryngwyr rhwng cymdogion ar eu wardiau.  Roedd yn beth doeth iddynt gyfeirio unigolion at Wasanaeth Cydymffurfiaeth Cynllunio’r Cyngor am gyngor technegol ar faterion cynllunio a datblygu. 

 

 

Pwysleisiodd aelodau bwysigrwydd bod â dogfen wedi’i geirio’n glir sy’n hawdd dod o hyd iddi ar wefan y Cyngor y gallant gyfeirio pobl ati a dangos bod y Cyngor yn cymryd diffyg cydymffurfiaeth ag amodau a rheolau cynllunio o ddifri ac y bydd yn gweithredu i unioni’r toriadau hyn drwy gamau gorfodi.

 

Ar ddiwedd y drafodaeth:

 

Penderfynodd y Pwyllgor: 

 

(i)           yn amodol ar y sylwadau uchod ac ar gryfhau’r geiriad a’r cyngor mewn perthynas â thorri rheolau cynllunio ym mharagraff 1.2 o’r Siarter ddiwygiedig ddrafft, gymeradwyo’r Siarter ddrafft o’r enw ‘Cydymffurfiaeth Cynllunio yn Sir Ddinbych   - Siarter Cynllunio Cydymffurfiaeth (Atodiad 1);

(ii)           cefnogi bwriad y swyddogion i gyflwyno fersiwn terfynol y Siarter i’r Swyddog Arweiniol er cymeradwyaeth; a

(iii)         cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2) fel rhan o’u hystyriaethau.

 

Dogfennau ategol: