Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS RHIF 45/2021/0516/ PF - KYNSAL HOUSE, VALE ROAD, Y RHYL, LL18 2PG

Ystyried cais ar gyfer newid defnydd tir ac adeiladau ategol i ffurfio safle teithwyr preswyl ar gyfer 6 carafán, gydag annedd bresennol Kynsal House yn cael ei gadw ar gyfer llety perchnogion / rheolwyr; gan gynnwys ffurfio llwybrau a pharcio mewnol, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn Kynsal House, Vale Road, y Rhyl, LL18 2PG (copi ynghlwm).

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i newid defnydd tir ac adeiladau atodol i ffurfio safle preswyl Teithwyr. Mae hyn ar gyfer 6 carafán, gyda thŷ presennol Kynsal House yn cael ei gadw ar gyfer llety perchnogion / rheolwyr; yn ogystal â ffurfio llwybrau mewnol a llefydd parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn Kynsal House, Vale Road, Y Rhyl.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

Cadarnhaodd Mr Scott Drummond (Yn erbyn) fod y pryderon yr oedd am eu cyflwyno yn ymwneud â defnydd y safle. Cyflwynodd wrthwynebiadau ar ran rhai trigolion lleol i'r safle, gan gynnwys nad oedd y cynllun arfaethedig yn cynnig man troi addas ar gyfer cerbydau mawr. Roedd y cynllun yn or-ddwysau'r safle. Byddai mynediad i'r safle o Vale Road ac oddi yno yn beryglus i fusnesau presennol ac i gerddwyr.  Pwysleisiodd yn ei farn y byddai newid defnydd y tir i greu safle preswyl i sipsiwn a theithwyr, yn agos at eiddo preswyl presennol, yn creu'r potensial ar gyfer mwy o weithgarwch ar y safle. Roedd hynny’n gwrthdaro â'r meini prawf ym mholisi BSC10 y Cynllun Datblygu Lleol a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i gynigion am safleoedd beidio â bod yn andwyol i amwynder deiliaid eiddo cyfagos. Ei farn ef oedd y byddai maint a lleoliad y safle arfaethedig, maint y carafanau arfaethedig, meysydd parcio ac adeiladau cyfagos, yn cael effaith andwyol ar iechyd a lles y preswylwyr. Dyma’r un ystyriaethau y disgwylir eu hystyried petai ymgeisydd yn cyflwyno cais ar gyfer codi adeilad ar y llain. Dywedodd wrth yr aelodau y dylai'r cais fod yn gais ôl-weithredol gan fod dwy garafán sefydlog wedi bod ar y safle ers 2019, heb ganiatâd cynllunio. Soniodd hefyd am y gwaith o gael gwared ar goed, llwyni a gwrychoedd a gosod cyrbau is, i gyd heb ganiatâd cynllunio. Ers 2019 pan sefydlwyd y datblygiad am y tro cyntaf, ni fu unrhyw ymdrech i ymgysylltu â’r gymuned gyfagos, ac anwybyddwyd neu heriwyd unrhyw bryderon neu ymgysylltiad gan drigolion lleol gan y preswylwyr. Dywedodd wrth yr aelodau bod rhai trigolion lleol wedi profi ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan gynnwys llygredd sŵn a golau. Teimlwyd bod y nifer fawr o gerbydau a sŵn a gynhyrchir ar y safle yn deillio o weithgareddau busnes ac nid preswyl yn unig.    

 

 

Trafodaeth Gyffredinol – Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau bod ymweliad safle wedi'i gynnal ar y safle ddydd Gwener, 4 Mawrth. Roedd y Cynghorydd Christine Marston wedi bod yn bresennol yn yr ymweliad safle. Daeth y Cynghorydd Marston i'r casgliad mai bwriad yr ymweliad oedd sefydlu gosodiad a chymeriad yr ardal, agosrwydd y cymdogion a'r fynedfa i'r safle ac eiddo cyfagos.

Anogodd y Cynghorydd Pete Prendergast (Aelod Lleol) aelodau’r pwyllgor cynllunio i wrthwynebu’r cais cynllunio. Dywedodd ers 2019 bod yr holl wrychoedd a llwyni wedi’u tynnu a bod cyrbau is wedi’u gosod i gael mynediad i’r safle. Roedd dwy garafán sefydlog wedi’u gosod ar y tir a phopeth wedi’i wneud heb unrhyw ganiatâd cynllunio gan yr awdurdod. Cadarnhaodd fod y mynediad i gerbydau oddi ar Knowsley Avenue wedi'i rwystro gan ffensys ond bod y cyrb is yn dal i fod yno.  Dywedodd wrth y pwyllgor fod yr holl fusnesau a thrigolion lleol hyd yma wedi profi ymddygiad gwrthgymdeithasol ac wedi codi pryderon ynghylch llygredd golau a sŵn. Cynigiodd y Cynghorydd Pete Prendergast bod y cais yn cael ei wrthod, yn groes i argymhellion swyddogion, am y rhesymau a ganlyn: byddai gosod chwe charafan sefydlog a'r tŷ a feddiannir ar y safle yn gor-ddwysau'r safle. Nid oedd cynllun arfaethedig y safle yn cydymffurfio â safonau model 2008 ar gyfer digon o le troi i gerbydau mawr megis ambiwlansys ac injans tân. Byddai mynediad i'r safle, ar hyd Vale Road, yn beryglus i draffig a cherddwyr. Byddai newid defnydd y safle hwn yn agos at adeiladau preswyl yn creu'r potensial ar gyfer mwy o aflonyddwch a gweithgarwch yn yr ardal, sy’n gwrthdaro â maen prawf 5 Polisi CDLl rhif BSC10.

Cyfeiriodd y Cynghorydd Prendergast ymhellach at y polisïau yr oedd yn teimlo oedd yn berthnasol i wrthwynebiad y cais. Roedd hyn yn cynnwys Polisi RO5 yr iaith Gymraeg a gwead cymdeithasol a diwylliannol cymunedau, Polisi BSC 3, sicrhau cyfraniadau Isadeiledd o’r datblygiad, Polisi BSC 11, Hamdden a Mannau Agored, Polisi VOE 5, Cadwraeth Adnoddau Naturiol, Polisi ASA3 Safonau Parcio a TAN 11 Sŵn 1997 a TAN 12 dyluniad 2016. Atgoffodd yr aelodau fod y cais wedi'i wrthwynebu'n llwyr gan Gyngor Tref y Rhyl. Eiliodd y Cynghorydd Ellie Chard y cynnig i wrthod y cais.

Cadarnhaodd yr aelod lleol y Cynghorydd Pat Jones fod trigolion a busnesau lleol yr ardal wedi profi rhwystrau a phroblemau sŵn ers 2019. Ategodd y Cynghorydd Jones safbwyntiau y Cynghorydd Prendergast. 

 

Gofynnodd y Cynghorydd Ellie Chard pe bai’r cynnig yn llwyddiannus a fyddai trigolion yn gorfod talu cyfradd uwch o dreth y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Joan Butterfield ei bod yn cytuno'n llwyr ag aelodau'r ward a'r rhesymau dros wrthwynebu'r cais. Cadarnhaodd fod y gwrych wedi'i dynnu a'i fod wedi lleihau ansawdd bywyd yn yr ardal. Cadarnhawyd bod y safle yn agos i ganol y dref ac y byddai'n niweidiol i'r trigolion.

Cadarnhaodd y Cynghorydd Christine Marston yn ystod yr ymweliad safle fod y mynychwyr wedi cerdded ar hyd y llain, a dywedodd wrth yr aelodau fod yr ymgeisydd wedi plannu coed yng nghefn y safle. Gofynnodd y Cynghorydd Marston a oedd modd rheoli'r goleuadau ar y safle gydag amod petai'n cael ei ganiatáu.

 

Mewn ymateb i'r cwestiynau a'r sylwadau a godwyd, cadarnhaodd y Rheolwr Rheoli Datblygu fod adroddiad manwl ac ymweliad safle wedi'u darparu i'r aelodau. Darparodd y Rheolwr Rheoli Datblygu ragor o wybodaeth am y cais gan nodi bod diwygiad wedi'i wneud fel rhan o'r broses ymgeisio. Roedd y safonau enghreifftiol ar gyfer lleoli carafanau wedi'u bodloni. Cysylltwyd â'r gwasanaeth tân ac nid oedd gan y swyddog tân unrhyw wrthwynebiad i'r bylchau yn y safle arfaethedig. Cadarnhaodd nad oedd unrhyw wrthwynebiadau priffyrdd i'r cynnig.

Roedd pryderon a godwyd ynghylch sŵn annerbyniol ac aflonyddwch ar y safle wedi'u codi gan aelodau a chadarnhaodd y Rheolwr Rheoli Datblygu na nodwyd unrhyw bryderon gan Heddlu Gogledd Cymru. Cadarnhawyd hefyd na chafwyd unrhyw gwynion sŵn yr adroddwyd amdanynt gan swyddogion gwarchod y cyhoedd.

Roedd yr ymgeisydd yn llwyr dderbyn ac yn fodlon cydymffurfio â pholisïau’r awdurdod mewn perthynas â chyfraniadau mannau agored. Pwysleisiwyd hefyd na chafwyd unrhyw wrthwynebiad gan unrhyw fusnes lleol. Dim ond gwrthwynebiadau preswyl a godwyd. Cadarnhawyd hefyd pe byddai'r cais yn llwyddiannus, y byddai'n ofynnol i drigolion y safle dalu unrhyw dreth y cyngor a mwynderau ar gyfer y safle. Gellid gosod amodau i leddfu effaith y datblygiad drwy gynllun tirlunio a goleuo.

 

Gofynnodd y Cynghorydd Brian Jones a oedd cais blaenorol am newid defnydd y tir wedi ei wrthod. Nododd y Rheolwr Rheoli Datblygu nad oedd unrhyw hanes cynllunio diweddar. Roedd y cais a gyflwynwyd i'r pwyllgor o fewn ffin ddatblygu y Rhyl, gan olygu bod datblygiad tai yn dderbyniol.

 

Awgrymodd y Cynghorydd Joan Butterfield y dylid gosod tri amod ar y cais petai’r cynnig yn llwyddiannus. Rhestrodd y Cynghorydd Butterfield nhw fel a ganlyn:

Tai priodol a digonol ar gyfer poteli nwy; caiff ceblau trydan eu rhoi mewn cas ac mewn man plygio i mewn cywir a gwarchodedig. Cafodd y cyrb is a osodwyd ei ail-osod ar y safle.

Mewn ymateb i'r amodau arfaethedig a awgrymwyd gan y Cynghorydd Butterfield, cyfeiriodd y Rheolwr Rheoli Datblygu yr aelodau at yr amodau arfaethedig a awgrymwyd eisoes ar gyfer y cais. Barn y Rheolwr Rheoli Datblygu oedd bod yr amodau a awgrymwyd wedi'u cynnwys yn yr amodau arfaethedig ar gyfer y cais, y manylwyd arnynt yn yr adroddiad.

Awgrymodd y Rheolwr Rheoli Datblygu pe byddai'r cais yn llwyddiannus, y byddai swyddogion yn cadarnhau geiriad yr amodau gyda'r aelodau lleol ac yn dod â'r amodau diwygiedig yn ôl i'r pwyllgor i'w cymeradwyo.

 

Amlygwyd mai cais preifat oedd hwn ar gyfer 6 llain i ddiwallu angen y teulu. Roedd y grŵp tasg a gorffen wedi'i sefydlu i asesu'r angen i ddiwallu anghenion Sipsiwn a Theithwyr.

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Pete Prendergast, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Ellie Chard, bod y cais yn cael ei wrthod, yn groes i argymhelliad y swyddogion, am y rhesymau a ganlyn: gor-ddwysau defnydd y safle, pryderon am yr effaith ar ddiogelwch priffyrdd gyda’r fynedfa yn Vale Road a phryderon ynghylch effaith annerbyniol ar gymdogion oherwydd mwy o sŵn ac aflonyddwch.

 

Atgoffodd y Rheolwr Rheoli Datblygu yr aelodau o bolisi sydd wedi'i gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol, ynghylch darparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Roedd y polisi yn cynnwys maen prawf penodol, roedd swyddogion wedi ymgynghori gyda nifer o arbenigwyr ac yn ystyried bod meini prawf y polisi yn cael eu bodloni.

 

 

PLEIDLAIS:

O BLAID –  2

YN ERBYN – 13

YMATAL – 2

 

 

PENDERFYNWYD bod y caniatâd yn cael ei WRTHOD er gwaethaf argymhelliad y swyddog ar gyfer y rhesymau yn y cynnig uchod.

 

 

Dogfennau ategol: