Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS RHIF 01/2021/0950/ PF – TIR GER YSGOL PENDREF, FFORDD GWAENYNOG, DINBYCH

Ystyried cais ar gyfer adeiladu 110 annedd, adeiladu mynediad newydd i gerbydau, tirlunio a gwaith cysylltiedig ar dir ger Ysgol Pendref, Ffordd Gwaenynog, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

 

Cofnodion:

 

Cais i godi 110 o anheddau, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, tirlunio a gwaith cysylltiedig ar dir ger Ysgol Pendref, Ffordd Gwaenynog, Dinbych.

 

Gadawodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ar y rhaglen gan ei fod wedi datgan cysylltiad personol sy’n rhagfarnu. 

 

Siaradwyr Cyhoeddus – Dywedodd Helga Viswanathan (Yn erbyn) wrth y pwyllgor fod y cae yn rhan o fferm weithiol. Roedd map dosbarthiad tir amaethyddol Llywodraeth Cymru yn dangos bod y cae gradd 3a yn cael ei ystyried yn dir gorau a mwyaf amlbwrpas. Dywedodd Polisi Cynllunio Cymru fod tir o'r fath yn adnodd cyfyngedig ac y dylid ei warchod ar gyfer y dyfodol, a’i ddatblygu dim ond pe byddai gwir angen.  Pwysleisiwyd na ellid ystyried datblygu'r cae ar gyfer 110 o dai arall fel gwir angen, gyda 550 a mwy o dai wedi eu cymeradwyo yn Ninbych yn unig, sy'n gyfran fawr o'r cyfanswm a argymhellir ar gyfer y sir gyfan. Mae’r argyfwng hinsawdd, Brexit a rhyfel yn Ewrop i gyd yn dod ag ansicrwydd cyflenwadau bwyd o dramor, felly pwysleisiwyd pwysigrwydd gwarchod tir fferm. Dywedwyd yn 2019 bod Cyngor Sir Ddinbych wedi datgan argyfwng hinsawdd, roedd polisi gwyrdd yr awdurdod yn datgan bod yn rhaid gwneud pob penderfyniad gydag argyfwng hinsawdd a’r amgylchedd mewn golwg. Byddai datblygu safleoedd fel y cynnig hwn yn rhyddhau tunelli o garbon wedi'i storio'n ddwfn, gyda'r pridd yn cyfrannu'n uniongyrchol at newid hinsawdd, yn gwbl groes i'r datganiad a wnaed gan Gyngor Sir Ddinbych. Adroddwyd yn ddiweddar mai dim ond 52% o’i bioamrywiaeth oedd ar ôl yn y DU, gyda dinistr caeau a gwrychoedd yn ychwanegu at ei ddirywiad. Mae Deddf yr Amgylchedd 2016 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus i gynnal a gwella bioamrywiaeth, a hybu cadernid ecosystemau drwy hynny. Pwysleisiwyd na fyddai’r mesur a nodir yng nghynnig y datblygwr i ddarparu blychau adar ac ystlumod a phlannu coed ifanc yn lliniaru colled y cynefin bywyd gwyllt sefydledig a bioamrywiaeth ar y safle 7 erw hwn mewn unrhyw ffordd.

Dywedwyd y byddai diogelwch ar y ffyrdd yn cael ei effeithio gan y byddai'r fynedfa i'r datblygiad wedi ei lleoli ar droad sydyn sydd â 2 gyffordd yn barod. Teimlwyd y byddai ffyrdd cyfagos yn ei chael hi'n anodd ymdopi â'r traffig ychwanegol.  Dywedwyd y byddai'r 110 o dai arfaethedig yn cyfateb i hyd at 300 o gerbydau ychwanegol. Gyda chyfuniad o’r cynllunio y cytunwyd arno ar safle Ysbyty Gogledd Cymru, mae’n bosibl y byddai’n cynyddu’r ceir yn Ninbych o dros 1000 o gerbydau ychwanegol. Byddai hyn yn creu’r potensial ar gyfer tagfeydd ychwanegol ym Mhwll y Grawys. Byddai'r traffig ychwanegol yn arwain at gynnydd mewn sŵn a llygredd aer ac yn cael effaith andwyol ar iechyd a lles y trigolion presennol ac yn arbennig yr ysgol sydd union gyfagos i'r safle. Byddai’r holl ddatblygiadau arfaethedig gyda’i gilydd yn cynyddu poblogaeth Dinbych o filoedd ac yn rhoi straen ychwanegol ar feddygon, deintyddion a gwasanaethau eraill sydd eisoes â chapasiti cyfyngedig, a chyfleoedd gwaith hefyd yn gyfyngedig. Byddai mwyafrif y tai arfaethedig ar gyfer Dinbych, gan gynnwys y datblygiad arfaethedig, i gyd yn yr un ward ac un o'r rhai mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Teimlwyd hefyd na fyddai trigolion lleol yr oedd angen tai arnynt yn elwa gan fod cost yr eiddo yn fwy na’r fforddiadwyedd ar gyfer llawer o drigolion. Pwysleisiwyd gwrthwynebiadau pellach, sef cael gwared ar wrychoedd, perygl llifogydd, colli preifatrwydd, colli amwynder a'r effaith negyddol ar yr Iaith Gymraeg.

 

Cadarnhaodd Mr Stuart Andrew (Asiant) (O blaid) mai ef oedd cyfarwyddwr dylunio a chynllunio Castle Green Homes. Cadarnhaodd fod y safle yn eiddo i Gyngor Sir Ddinbych a'i fod wedi'i ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl o fewn y Cynllun Datblygu Lleol. Roedd y Cyngor eisoes wedi llunio briff datblygu ffurfiol ar gyfer y safle ym mis Mawrth 2017 ac wedi marchnata'r safle i'w werthu ar sail datblygiad preswyl. Cadarnhaodd fod cartrefi Castle Green wedi cynhyrchu'r cais cynllunio ar gyfer y cynllun a oedd yn cydymffurfio'n llwyr â pholisi ac yn cynnig dwbl y tai fforddiadwy yn y datblygiad. Byddai 22 o gartrefi fforddiadwy ar gael i Gyngor Sir Ddinbych i'w rhoi i drigolion lleol ar gofrestr anghenion tai'r Cyngor. Cytunwyd ar gyfraniadau ariannol sylweddol o dros £160k i helpu i ariannu gwelliannau i ffyrdd a llwybrau troed o amgylch Ysgol Pendref a chyfleusterau chwarae newydd yn y parc lleol. Nodwyd bod gwrthwynebiadau lleol wedi dod i law, yn seiliedig yn gyffredinol ar y pryderon ynghylch yr egwyddor o ddatblygu ac isadeiledd ar y safle. Pwysleisiodd y siaradwr fod yr awdurdod wedi cytuno ar yr egwyddor o ddatblygu a'i fod wedi bod ar waith ers nifer o flynyddoedd. Nid oedd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig gan unrhyw un o swyddogion y cyngor nac ymgyngoreion arbennig. Clywodd yr aelodau mai barn gweithwyr proffesiynol a gyflogir gan y cyngor, CNC, Dŵr Cymru a sawl un arall, gan gynnwys Ecolegydd y Sir, oedd nad oedd unrhyw resymau technegol i wrthwynebu’r cais. Nid oedd materion tir amaethyddol yn broblem gan fod y tir wedi’i ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl. Clywodd yr aelodau y byddai'r datblygiad arfaethedig yn rhoi derbyneb o £2 filiwn i'r cyngor. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau am y gost bosibl i'r awdurdod pe byddai'r cais yn cael ei wrthod a'i ennill drwy apêl.

 

Atgoffodd y Cadeirydd yr aelodau pe gallent, i annerch y pwyllgor unwaith yn unig ac am bum munud. Gofynnodd i'r aelodau fod yn ymwybodol o'r hyn y mae aelodau eraill yn ei godi ac i beidio â dyblygu sylwadau neu bryderon. Dywedodd y Rheolwr Rheoli Datblygu wrth yr aelodau fod nifer o swyddogion yn bresennol i gynnig cefnogaeth ac i ateb cwestiynau'r aelodau. Dywedodd yn anffodus na allai'r swyddog priffyrdd fod yn bresennol a hefyd nad oedd ecolegydd y sir yn bresennol.

 

Trafodaeth Gyffredinol – Cadarnhawyd bod ymweliad safle wedi ei gynnal cyn cyfarfod y pwyllgor. Roedd y Cynghorydd Christine Marston wedi bod yn bresennol yn yr ymweliad safle. Roedd yr ymweliad wedi'i drefnu i'r aelodau sefydlu lleoliad a chymeriad yr ardal, mynediad i'r safle arfaethedig, yr effaith bosibl ar y trigolion cyfagos a'r isadeiledd, goblygiadau draenio a llif traffig. Gwahoddwyd y rhai a oedd yn bresennol i gerdded ar y safle. Nodwyd gwerthfawrogiad o'r ymdeimlad lleol, gyda nifer o drigolion lleol yn bresennol ar yr ymweliad safle, yn mynegi eu pryderon yn barchus. Roedd y Cynghorydd Peter Scott hefyd wedi bod yn bresennol ar yr ymweliad safle. Dywedodd wrth yr aelodau wrth gyrraedd mai’r peth cyntaf y sylwodd arno oedd bod y gwrych wedi'i dynnu a oedd, yn ei farn o, yn rhy gynnar.  Roedd y cae yn fawr ac yn agored. Cadarnhaodd fod nifer o drigolion lleol hefyd ar y safle. Clywodd sylwadau anghwrtais a heb fod yn gywir. Cadarnhaodd ei fod wedi mynd i'r safle i ganfod ffeithiau ac asesu'r safle yn y cynnig. Diolchodd y Cynghorydd Mark Young i'r swyddogion am drefnu a mynd i’r ymweliad safle. Diolchodd hefyd i'r protestwyr heddychlon oedd wedi bod ar y safle, gyda'r un sylw a glywodd y Cynghorydd Scott ei fod yn brotest barchus. Dywedodd fod y safle wedi ei leoli ar dro cas yn y ffordd. Yn ei farn ef, aeth yr ymweliad safle yn dda iawn. Ategwyd safbwyntiau'r aelodau eraill gan y Cynghorydd Rhys Thomas hefyd yn ystod yr ymweliad safle. Roedd am dynnu sylw'r aelodau at dopograffeg y safle mewn perthynas â'r amgylchoedd. Roedd bron yn edrych i lawr ar Gastell Dinbych, roedd yn codi pryderon am y newid posib i'r nenlinell dros Ddinbych. 

 

Tywysodd y Cadeirydd yr aelodau at y wybodaeth hwyr a gyflwynwyd ac a rannwyd ar y papurau atodol.

 

Diolchodd y Cynghorydd Glenn Swingler (Aelod Lleol) i bawb oedd wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod safle. Cadarnhawyd bod y gwrych wedi ei dynnu ar ddiwrnod olaf mis Chwefror, cyn bod angen gwneud cais am drwydded. Roedd yn siomedig nad oedd y swyddog ecoleg yn bresennol yn y Pwyllgor gan nad oedd wedi codi pryderon ynghylch cael gwared â gwrychoedd. Dywedodd Cheshire Ecology Services a gyflogir gan Castle Green, nad oedd y safle ar y cyfan o unrhyw werth ecolegol ac eithrio’r gwrychoedd llawn rhywogaethau. Gallai fod yn gymwys fel un pwysig o dan feini prawf bywyd gwyllt a thirwedd Rheoliadau Gwrychoedd 1997. Cynigiwyd tynnu rhan o'r gwrych er mwyn hwyluso'r datblygiad. Dywedodd wrth yr aelodau y daethpwyd o hyd i wal gerrig sychion ar ôl tynnu’r gwrych.  Mae posib mai ffin flaenorol y dref ydoedd.  Barn yr aelod lleol oedd bod angen ymchwilio ymhellach i’r wal.

Atgoffodd y Cynghorydd Swingler yr aelodau fod Cyngor Sir Ddinbych wedi datgan newid hinsawdd ac argyfwng ecolegol. Gofynnodd sut y gallai'r aelodau gytuno i'r datblygiad ar dir amaethyddol graddedig.  Cadarnhaodd fod y safle wedi’i gynnwys yn y CDLl yn 2012.  Datganodd ei fod oes y CDLl wedi darfod.  

Byddai'r eiddo ychwanegol yn Ninbych yn cynyddu llif y traffig, yn enwedig i lawr Ffordd y Ffair tuag at Bwll y Grawys, cylchfan sydd eisoes yn llawn tagfeydd. Bydd y traffig ychwanegol hefyd yn mynd i lawr Stryd y Dyffryn, sydd eisoes y drydedd stryd fwyaf llygredig yn Sir Ddinbych.

Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae safle'r datblygiad mewn lleoliad uchel, byddai'r tai arfaethedig yn sefyll allan ac yn uwch na'r nenlinell. Niwed mawr i'r ardal. Pwysleisiwyd bod nifer o wrthwynebiadau wedi eu gwneud i'r cais.

 

Cytunodd y Cynghorydd Peter Scott â'r holl bryderon a fynegwyd gan y Cynghorydd Swingler. Cynigiodd y Cynghorydd Scott wrthod y cais ar sail gor-ddwysáu, adeiladu ar dir ffermio gradd 3A yng nghefn gwlad agored. Eiliwyd y cynnig hwn gan y Cynghorydd Mark Young. Gofynnodd y Cynghorydd Young, yn ogystal â'r rhesymau a awgrymwyd gan y Cynghorydd Scott, am gynnwys rheswm Priffyrdd ychwanegol. Dywedodd fod Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 11, Chwefror 2021, yn nodi bod yn rhaid i awdurdodau cynllunio geisio lleihau lefel y traffig o fewn ac o amgylch datblygiadau newydd, gyda strydoedd yn yr ardal â therfyn cyflymder o 20 milltir yr awr. 

Ategodd y Cynghorydd Rhys Thomas y safbwyntiau a fynegwyd gan gyd Gynghorwyr.  Amlygodd i'r aelodau fod Cyngor Diogelu Cymru Wledig ynghyd â Chyngor Tref Dinbych wedi gwrthwynebu'r cais. Mynegodd bryderon fod maint y tai fforddiadwy sydd wedi'u cynnwys yn y cynnig yn llai na'r hyn a nodir yn safon mannau a chartrefi prydferth. Dywedodd hefyd y byddai 110 o dai heb fan agored. Cododd bryderon na fyddai trigolion lleol yn gallu fforddio hyd yn oed y tai fforddiadwy arfaethedig. Darparodd y Cynghorydd Thomas wybodaeth i'r aelodau a oedd wedi'i chynnwys yn adroddiad monitro blynyddol y CDLl. Gofynnodd i’r aelodau ystyried hynny. 

Cynigiodd y Cynghorydd Gwyneth Kensler, yn ei barn hi, rai ystyriaethau cynllunio perthnasol i wrthwynebu’r cais. Yr ystyriaethau hynny oedd newid hinsawdd, ad-drefnu ysgolion yn Ninbych a'r rhyfel presennol yn yr Wcráin o ran diogelu’r cyflenwad bwyd. 

 

Mewn ymateb i'r pryderon a godwyd gan yr aelodau, cynigiodd swyddogion ychydig o arweiniad pellach. Cadarnhaodd y Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai fod y safle wedi'i ddyrannu o fewn y CDLl mabwysiedig. Roedd gan y safle hefyd frîff datblygu safle cymeradwy a gymeradwywyd gan y Cyngor yn 2017. Roedd llythyr gweinidogol wedi dod i law ym mis Medi 2020 yn egluro bod y CDLl presennol yn parhau nes bod CDLl newydd wedi’i gymeradwyo a’i fabwysiadu. Rhoddwyd eglurhad bod y wybodaeth am niferoedd tai a drafodwyd yn ymwneud â pharatoi ar gyfer y CDLl newydd. Y ffigyrau a drafodwyd oedd y gofyniad gweddilliol i edrych ar boblogaeth newydd. Roedd y ffigwr gweddilliol o 833 yn ystyried y safleoedd a gwblhawyd eisoes, safleoedd wrthi’n cael eu hadeiladu, yn ogystal â ffigurau ar gyfer hen ysbyty Gogledd Cymru yn Ninbych. Clywodd yr aelodau mai £22,635 y flwyddyn oedd incwm cyfartalog aelwydydd yr ardal.

Roedd y briff datblygu safle a gytunwyd yn awgrymu y byddai symiau gohiriedig yn dderbyniol ar gyfer mannau agored. Cafodd y Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai wybod bod maint y tai fforddiadwy, o fewn y cynlluniau diwygiedig a gyflwynwyd, yn bodloni’r safonau mannau a chartrefi prydferth.  Roedd Polisi RD1 yn y CDLl mabwysiedig yn cyfeirio at ddwysedd, gan ddweud mai gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o dir oedd drwy gyflawni dwyseddau o leiafswm o 35 annedd fesul hectar ar gyfer datblygiad preswyl. Canllaw oedd hwn a’i fwriad oedd gwneud y defnydd gorau o’r tir. Cadarnhaodd yr uwch Swyddog Cynllunio mai 180 lle oedd yn yr ysgol leol, gyda 111 ar gofrestr yr ysgol ar hyn o bryd. Felly, roedd lle i dderbyn disgyblion ychwanegol o'r datblygiad hwn. Hysbyswyd yr aelodau hefyd fod gan yr ysgol cyfrwng Cymraeg agosaf gapasiti o 286 o ddisgyblion, gyda 267 o ddisgyblion ar y gofrestr ar hyn o bryd. Cysylltwyd yn rheolaidd â'r adran addysg i sicrhau eu bod yn ymwybodol o ddatblygiadau posibl. Clywodd yr aelodau fod y mater gyda’r tir amaethyddol wedi'i drafod a'i dderbyn pan gyflwynwyd y safle ar gyfer y CDLl yn 2013.    

Cynghorodd y Rheolwr Rheoli Datblygu i fod yn ofalus wrth drafod cyllid tuag at deithio llesol.  Roedd ef wedi clywed mai’r awdurdod a wnaeth gais am y cyllid teithio llesol, i wella ffyrdd. Darparwyd y cyllid y gwnaed cais amdano ac a dderbyniwyd gan y Llywodraeth ganolog. Cadarnhawyd bod swyddogion wedi adolygu'r cais yng ngoleuni teithio llesol ac nad oeddent wedi cynnig unrhyw wrthwynebiad.

 

Yn dilyn trafodaeth bellach, dywedodd y Cynghorydd Merfyn Parry ei fod yn siomedig gyda'r adroddiad priffyrdd. Ei farn ef oedd y gallai'r fynedfa i'r safle fod wedi ei gwneud yn fwy diogel. Roedd yn siomedig nad oedd yr awgrym o gylchfan ar y safle wedi ei asesu. Gofynnodd i ddiogelwch y fynedfa i'r safle, pe bai'n cael ei gymeradwyo, gael ei gwblhau ar ddechrau'r datblygiad ac nid yn ystod y datblygiad ar y safle. Gofynnwyd am ragor o wybodaeth ynghylch sut y bu i swyddogion gyfrifo costau fforddiadwyedd gyda newid mewn ffyrdd o fyw a chwyddiant.

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros newid hinsawdd, y Cynghorydd Brian Jones, ei fod yn siomedig nad oedd llawer o gyfeiriad at newid hinsawdd yn yr adroddiad.

Tywysodd y Rheolwr Rheoli Datblygu yr aelodau at amod 16, a oedd yn mynd i'r afael â rhai pryderon a godwyd ynghylch y fynedfa i'r safle. Cadarnhawyd bod trafodaeth agos wedi digwydd cyn y cais a thrwy gydol y weithdrefn. Hysbyswyd yr Aelodau hefyd bod gwybodaeth yn y papurau atodol yn mynd i’r afael â phryderon ynghylch y posibilrwydd o erlyn yr ymgeisydd am gael gwared ar y gwrych. Cadarnhaodd y Swyddog Tai a Datblygu Strategaeth Lleol fod fforddiadwyedd yn cael ei gyfrifo yn unol â'r CCA tai fforddiadwy a oedd yn ymwneud â'r incwm lleol. Fe ystyriodd ganllawiau Llywodraeth Cymru.  

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Peter Scott, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Mark Young, wrthod y cais yn groes i argymhellion swyddogion ar sail y rhesymau a ganlyn; colled annerbyniol a diangen o'r tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas, yr effaith negyddol bosibl ar ddiogelwch priffyrdd a'r effaith y byddai'r cynnig yn ei gael ar y newid yn yr hinsawdd a'r argyfwng ecolegol. Cytunwyd y byddai union eiriad unrhyw resymau dros wrthod yn cael ei gytuno gyda'r aelodau lleol cyn ei gyhoeddi. 

 

PLEIDLAIS:

O BLAID –  0

YN ERBYN – 16

YMATAL – 1

 

PENDERFYNWYD bod y caniatâd yn cael ei WRTHOD er gwaethaf argymhelliad y swyddog ar gyfer y rhesymau yn y cynnig uchod.

 

 

Dogfennau ategol: