Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 557452

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan Bennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad (copi ynghlwm) yn gofyn i aelodau benderfynu ar gais i yrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif 557452.

10.15 am

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD, yn amodol ar sicrhau bod pob gwiriad angenrheidiol arall sy’n gysylltiedig â chais gyrrwr trwyddedig yn foddhaol, y dylid caniatáu’r cais am drwydded yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif  557452.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) ynghylch –

 

(i)            derbyn cais gan Ymgeisydd Rhif 557452 am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          bod swyddogion wedi atgyfeirio'r cais at y Pwyllgor Trwyddedu i benderfynu yn ei gylch oherwydd amgylchiadau penodol yr achos;

 

(iii)         cafodd trwydded yr Ymgeisydd i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat ei dirymu ym Mai 2021 yn dilyn cyfres o gollfarnau am oryrru (yn y cyfnod rhwng Chwefror 2018 a Medi 2020) ac o ganlyniad cafodd ei wahardd rhag gyrru am gyfnod o chwe mis yn sgil y drefn adio pwyntiau cosb (TT99);

 

(iv)         rhagor o wybodaeth yn ymwneud â’r achos, yn cynnwys y cais ynghyd â’r adroddiad yn sôn am y gwaharddiad a geirdaon ar sail cymeriad a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd ac a ddosbarthwyd fel ychwanegiad i’r rhaglen;

 

(v)          nad oedd swyddogion wedi cwblhau’r holl wiriadau angenrheidiol sy’n gysylltiedig â chais y gyrrwr trwyddedig;

 

(vi)         polisi’r Cyngor mewn perthynas ag addasrwydd ymgeiswyr, a

 

(vii)        bod yr Ymgeisydd wedi ei wahodd i fynychu’r cyfarfod i gefnogi ei gais ac i ateb cwestiynau'r aelodau wedi hynny.

 

Cadarnhaodd yr Ymgeisydd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau’r pwyllgor.

 

Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd yr adroddiad a ffeithiau'r achos.

 

Esboniodd yr Ymgeisydd ei fod wedi derbyn y collfarnau goryrru tra roedd yn gyrru beic modur ac, yn sgil y collfarnau hynny, roedd wedi rhoi’r gorau i’r hobi hwnnw a gwerthu’r beic modur.  Mynegodd yr Ymgeisydd edifeirwch am y troseddau goryrru a rhoddodd sicrwydd ynghylch ei ymddygiad pan yn gyrru. Ychwanegodd yr Ymgeisydd fod ganddo drwydded cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat am bymtheg mlynedd cyn hynny heb unrhyw broblem a’i fod wedi rhedeg ei fusnes ei hun dros yr wyth mlynedd diwethaf heb unrhyw broblem.  Wrth ymateb i gwestiynau aelodau, cadarnhaodd yr Ymgeisydd fod pob trosedd goryrru wedi digwydd pan oedd yn gyrru beic modur ac nad oedd unrhyw drosedd goryrru wedi digwydd pan oedd yn gyrru tacsi, gan ychwanegu bod ei ymddygiad wrth yrru tacsi wedi bod yn rhagorol bob amser.  Yn ei ddatganiad terfynol, ymddiheurodd yr Ymgeisydd am ei weithredoedd a diolchodd i’r aelodau am ystyried ei gais.

 

Oedodd y Pwyllgor er mwyn ystyried y cais a -

 

PENDERFYNWYD, yn amodol ar sicrhau bod pob gwiriad angenrheidiol arall sy’n gysylltiedig â chais gyrrwr trwyddedig yn foddhaol, y dylid caniatáu’r cais am drwydded yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat gan Ymgeisydd Rhif  557452.

 

Roedd yr aelodau wedi ystyried amgylchiadau penodol yr achos yn ofalus, fel yr oeddent i'w gweld yn yr adroddiad, ynghyd â chyflwyniadau’r Ymgeisydd, atebion i gwestiynau, a’r geirdaon ar sail cymeriad a ddarparwyd.  Roedd yr aelodau hefyd wedi ystyried yr adrannau perthnasol yn Natganiad Polisi’r Cyngor ynghylch addasrwydd ymgeiswyr a deiliaid trwydded ym myd masnach cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat.

 

Yn benodol, fe ystyriodd y Pwyllgor adran 4.22 y polisi, lle nodir os bydd gan berson fwy nag un gollfarn, y byddai hynny’n codi cwestiynau difrifol am eu diogelwch a pha mor addas ydyn nhw, ac unwaith y gwelir patrwm neu duedd i aildroseddu, ni chaiff trwydded ei rhoi na’i hadnewyddu.  Yn yr achos hwn, mae’r patrwm o ymddygiad troseddol yn ymwneud â chyfres o gollfarnau goryrru a gafwyd gan yr Ymgeisydd ac a arweiniodd at waharddiad gyrru am chwe mis o dan y drefn adio pwyntiau cosb.  O ran hynny, derbyniodd y Pwyllgor esboniad yr Ymgeisydd ei fod wedi cael y collfarnau goryrru wrth yrru beic modur yn unig, drwy weithgareddau hamdden, ac nid mewn perthynas â busnes yr Ymgeisydd nac mewn cyd-destun proffesiynol fel gyrrwr trwyddedig.

 

Gan gofio’r ddarpariaeth uchod yn y polisi, fe wnaeth y Pwyllgor yna ystyried adran 3.19 yn yr un polisi, a oedd yn datgan na ddylid ond gwyro oddi wrth ddarpariaeth yn y polisi mewn amgylchiadau eithriadol ac am resymau cyfiawn.

 

Credai’r Aelodau fod yr Ymgeisydd yn gredadwy ac yn ddiffuant yn ei gyflwyniad i’r Pwyllgor ac wrth ymateb i gwestiynau, ac ar ôl derbyn esboniad yr Ymgeisydd am yr ymddygiad troseddol, a chan ystyried fod gan yr Ymgeisydd drwydded lân fel gyrrwr trwyddedig cyn hynny, a’r geirdaon ar sail cymeriad a ddarparwyd, roedd y Pwyllgor yn fodlon fod yr Ymgeisydd yn berson addas a phriodol i gael trwydded.  Daeth y Pwyllgor i’r casgliad felly fod yna amgylchiadau eithriadol a rhesymau cyfiawn, sef bod y collfarnau goryrru a gafodd yr Ymgeisydd yn ymwneud â beicio modur yn unig ac nad oedd yn gysylltiedig â’i fusnes na phan roedd yn gyrru yn ei waith fel gyrrwr trwyddedig, dan adran 3.19 y polisi, i wyro oddi wrth y ddarpariaeth yn adran 4.22 a chaniatáu’r cais.

 

Cafodd penderfyniad a rhesymau’r Pwyllgor felly eu cyfleu i’r Ymgeisydd.

 

 

Dogfennau ategol: