Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

ASESIAD LLES CONWY A SIR DDINBYCH 2022 - TROSOLWG O'R YMGYSYLLTU

Ystyried adroddiad gan Swyddog Cefnogi y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (copi’n amgaeëdig) sy’n disgrifio’r dull ymgysylltu a ddefnyddiwyd i lywio’r Asesiad Lles.

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Fran Lewis, Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol (PGCAD) Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflwyno’r eitem hon ar y rhaglen (a ddosbarthwyd ymlaen llaw). 

 

Arweiniodd y Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol aelodau drwy’r adroddiad a’r broses a gwblhawyd i lywio asesiad lles 2022.  Atgoffwyd aelodau ei bod yn ofyniad statudol i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gynhyrchu Asesiad Lles Lleol. Yn yr un modd ag arfer, defnyddiwyd barn y gymuned ac ymchwil data a thueddiadau demograffig i lywio’r asesiad.  Nodwyd bod ymgysylltu wedi bod yn heriol iawn yn sgil cyfyngiadau Covid.  Roedd swyddogion wedi addasu eu dull o ymgysylltu â’r gymuned.

 

Sylweddolwyd y byddai’n rhaid cwblhau’r broses ymgysylltu o bell.  Roedd swyddogion yn ymwybodol, fodd bynnag, er bod pobl ar y cyfan wedi addasu i weithio ar lein, roedd yn rhaid cydbwyso hynny gyda ‘blinder zoom’.  Pwysleisiwyd bod swyddogion wedi gweithio’n galed i hyrwyddo’r ymgysylltiad ac wedi defnyddio dull cynhwysol er mwyn sicrhau nad oedd pobl yn cael eu neilltuo’n ddigidol.

 

Cynhaliwyd ymgyrch Sgwrs y Sir ar draws Siroedd Conwy a Dinbych hefyd.  Roedd y dulliau ymgysylltu ychydig yn wahanol ac wedi cael eu haddasu ar gyfer y ddwy sir.  Yn Sir Ddinbych, cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd ar-lein yn ôl ardaloedd daearyddol, a chynhaliwyd cyfarfodydd ar-lein yn ôl themâu lles dinasyddion yng Nghonwy.  Roedd y ddau ddull wedi casglu barn y gymuned.

 

Roedd Swyddogion yn teimlo bod y dull hwn yn llwyddiannus, fodd bynnag, nodwyd bod y gyfradd ymateb yn isel.  Cwblhawyd darn o waith i ddadansoddi’r gwaith ymgysylltu blaenorol a gwblhawyd yn y 18-24 mis blaenorol i gefnogi’r sesiynau ymgysylltu ar-lein.  Er mwyn sicrhau nad oedd unigolion wedi’u heithrio, cynhaliodd y ddau awdurdod arolwg ar-lein i’w gwblhau gan gymunedau gan sicrhau bod copïau caled ar gael hefyd.

 

Amlygwyd bod y digwyddiad rhanbarthol a gomisiynwyd i gasglu barn grwpiau nas clywir yn aml wedi gweithio’n dda.  Cynhaliwyd y digwyddiad gyda chefnogaeth gan y fforwm Lleisiau Cymunedol.  Daeth dros 40 o sefydliadau i’r digwyddiad.

 

Clywodd Aelodau bod gwaith ymgysylltu wedi cael ei gwblhau gyda nifer o grwpiau cymunedol gwahanol, a rhoddwyd pwyslais arbennig ar y pwysigrwydd o geisio barn pobl ifanc.  Ymgysylltwyd â Chyngor Ieuenctid Sir Ddinbych a grwpiau ieuenctid yng Nghonwy, fodd bynnag, roedd hyn wedi bod yn heriol yn ystod yr adolygiad hwn.

Drwy’r broses, nododd y Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol bod swyddogion wedi gallu casglu barn a’u cysylltu gyda themâu perthnasol a’u defnyddio i gadarnhau gwybodaeth ymchwil a demograffig. 

 

Roedd crynodeb demograffig wedi’i gynnwys yn y pecyn (Atodiad i’r adroddiad).  

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol am y cyflwyniad manwl ac atgoffwyd aelodau bod yr eitem hon wedi’i chynnwys ar y rhaglen er mwyn i aelodau ystyried y broses ymgysylltu yn benodol. 

 

Mewn ymateb i gwestiynau gan aelodau, eglurodd y Pennaeth Gwella Corfforaethol ac Adnoddau Dynol:

·         Bod y rheswm dros y gwahaniaeth rhwng nifer yr ymatebion yn y ddau awdurdod yn aneglur.  O ran hysbysebu a hyrwyddo’r digwyddiadau, mabwysiadwyd dull tebyg iawn.  Defnyddiwyd llwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol gan y ddau awdurdod ac roedd aelodau hefyd wedi cefnogi drwy hyrwyddo’r ymgysylltiad. 

·         Gobeithiwyd y byddai cynnal digwyddiadau ar amseroedd gwahanol yn annog cyfranogiad pellach.  Nodwyd nad oedd yr ymateb yn llawer gwell gyda’r nos.   Yn y dyfodol, efallai y gallai’r Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu helpu swyddogion gydag ymgysylltiadau ac ymgynghoriadau cyhoeddus er mwyn cyflawni rhagor o gyfranogiad. 

·         Diolchodd Aelodau i’r swyddogion am eu gwaith caled yn trefnu’r digwyddiadau ymgysylltu.  Teimlwyd yn aml iawn nad oedd trigolion yn dymuno ymgysylltu â digwyddiadau ac roedd hynny’n cael effaith ar nifer yr ymatebion. 

·         Roedd trigolion ar y cyfan yn ymgysylltu’n well ar faterion sydd o ddiddordeb iddyn nhw yn hytrach nac ar faterion strategol ehangach.  

·         Pwysleisiodd y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol (Cyngor Sir Ddinbych) bwysigrwydd ymgysylltu, ymgynghori a chynnwys trigolion mewn cynlluniau yn y dyfodol wrth i’r cynllun lles ddatblygu.  Roedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a swyddogion yn ymrwymo i gefnogi gwaith ymgysylltu ac ymgynghori yn y dyfodol.

·         Roedd aelodau’n deall ei bod wedi bod yn gyfnod anodd i gynnal digwyddiadau ymgysylltu, ond roedd y cyfyngiadau Covid hefyd wedi cyflwyno cyfleoedd i gynnal digwyddiadau ar-lein. 

 

Ar ddiwedd y drafodaeth:

 

Penderfynwyd: yn amodol ar y sylwadau uchod, cefnogi’r dull ymgysylltu  a ddefnyddiwyd i lywio datblygiad yr Asesiad Lles a derbyn y data a’r crynodeb o’r ymatebion a gafwyd.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am yr adroddiad a chydnabuwyd yr anawsterau a oedd ynghlwm ag ymgysylltu â’r cyhoedd.  

 

Dogfennau ategol: