Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR TRWYDDEDU AR GYFER 2022

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi wedi’i amgáu), ar flaenoriaethau’r Adain Drwyddedu ynghyd â’r wybodaeth ddiweddaraf ar eitemau a aildrefnwyd a’r rhaglen gwaith i'r dyfodol ddiwygiedig.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

                        

(a)       nodi cynnwys yr adroddiad,  a

 

(b)       cymeradwyo'r rhaglen gwaith i’r dyfodol diwygiedig ar gyfer 2022 fel y manylir yn atodiad yr adroddiad i’w gymeradwyo.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) am flaenoriaethau’r Adain Drwyddedu ynghyd â diweddariad am eitemau oedd wedi’u haildrefnu a’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ddiwygiedig ar gyfer 2022.

 

Roedd blaenoriaethau'r Adain Drwyddedu yn adlewyrchu’r ddyletswydd a roddwyd ar yr awdurdod mewn cysylltiad â’i gyfrifoldebau ar gyfer swyddogaeth a rheoliadau, rheolaeth, a gorfodaeth effeithiol o drwyddedai ynghyd ag ymrwymiad yr awdurdod i gymunedau mwy diogel a datblygiad yr economi. Yn anffodus oherwydd blaenoriaethau nad oedd modd eu rhagweld, mae’r rhaglen waith i’r dyfodol a gymeradwywyd wedi cael ei diwygio gydag eitemau wedi’u haildrefnu a chyflwynwyd rhaglen waith ddiwygiedig i’w hystyried.

 

Rhoddodd Swyddogion ddiweddariad am yr eitemau a fydd yn cael eu dwyn ymlaen i gyfarfod y pwyllgor ym mis Rhagfyr a gafodd eu trafod gydag aelodau, sef -

 

·         Adolygu Datganiad o Bolisi Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat

 

Roedd y ddogfen ymgynghori ar Ddatganiad Polisi Trwyddedu arfaethedig ar gyfer busnesau tacsis yn agos at ei chwblhau ac roedd swyddogion yn gweithio gyda Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor i gyhoeddi’r ymgynghoriad drwy borth Sgwrs y Sir.

 

·         Adolygu Datganiad o Egwyddorion - Deddf Gamblo 2005

 

Roedd adolygiad o Ddatganiad o Egwyddorion Deddf Gamblo 2005 yn cael ei gynnal ar draws chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru ac ar ôl ei gwblhau, bydd swyddogion yn cyflwyno cynigion i’r Pwyllgor Trwyddedu.

 

·         Adolygu’r Polisi Masnachu ar y Stryd

 

Roedd y Pwyllgor Trwyddedu eisoes wedi ystyried a chymeradwyo polisi drafft ar gyfer ymgynghoriad a sefydlu Is-grŵp (gan gynnwys y Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd ynghyd â chynrychiolydd o’r Grŵp Ardal Aelodau) i ystyried y polisi ymhellach. Roedd paratoadau yn parhau gyda Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor gyda’r bwriad o gyhoeddi’r ymgynghoriad drwy borth Sgwrs y Sir ar yr adeg briodol. Gan ymateb i gwestiynau, fe soniodd Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd am gyfarfod yr Is-grŵp ar 24 Tachwedd 2021 ynglŷn â’r gwaith pellach oedd ei angen i geisio barn Cynghorau Dinas/Tref/Cymuned a Grwpiau Aelodau Ardal ynglŷn â manylion pob ardal unigol er mwyn teilwra’r polisi fel y bo’n briodol, gan ystyried y byddent mewn sefyllfa well i gynghori ar eu hardaloedd penodol.   Roedd y materion i gael eu hystyried yn ymwneud yn bennaf ynglŷn â lle y dylai masnachu ar y stryd gael ei gynnal, os o gwbl. Roedd templed wrthi’n cael ei baratoi i’w ddosbarthu.

 

·         Datganiad o Bolisi Trwyddedu – Deddf Trwyddedu 2003

 

Yn eu cyfarfod diwethaf, fe awdurdododd y Pwyllgor Trwyddedu swyddogion i ymgynghori ar Ddatganiad o Bolisi diwygiedig. Fodd bynnag, roedd hi wedi dod i’r amlwg ers hynny nad oedd fersiwn bresennol y polisi yn cyrraedd gofynion hygyrchedd a byddai angen ei addasu’n sylweddol. O ganlyniad, roedd swyddogion eisiau defnyddio’r templed a luniwyd gan awdurdodau Gogledd Cymru gan nad oedd yna wahaniaethau mawr o ran y cynnwys, dim ond mewn ymddangosiad a fformat. Byddai swyddogion yn adrodd yn ôl i’r cyfarfod mewn Pwyllgor yn y dyfodol ar ôl yr ymgynghoriad.

 

·         Adolygu Ffioedd a Thaliadau

 

Cafodd y ffioedd a thaliadau ar gyfer gweinyddu trwydded tacsi eu hadolygu ddiwethaf yn 2018 ac er y dylid eu hadolygu’n rheolaidd, bu’n rhaid gohirio'r gwaith hwnnw oherwydd pandemig Covid-19. Roedd gwaith yn mynd rhagddo i weithredu system ymgeisio ar-lein a fyddai’n gwneud newid mawr i’r broses ymgeisio. Yn ogystal roedd swyddogion wedi derbyn ceisiadau i adolygu taliadau tariff cerbydau hacni a gafodd eu diweddaru ddiwethaf yn 2018.   O ganlyniad, cynigiodd swyddogion i fwrw ymlaen â’r ddau adolygiad ar y cyd ac ymgynghori gyda thrwyddedai presennol gyda’r bwriad o adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ym mis Mawrth 2022.

 

Nododd yr Aelodau y diweddariad a chymeradwyo’r diwygiadau arfaethedig i’r rhaglen gwaith i’r dyfodol. O ystyried faint o fusnes oedd angen ei drafod yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor a’r gwaith y byddai hynny’n ei olygu, cafwyd trafodaeth ynglŷn â gwerth cynnal rhag-gyfarfod cyn y cyfarfod er mwyn i aelodau fod yn gyfarwydd â’r eitemau ar yr adroddiad cyn eu hystyried yn ffurfiol. Ar ôl trafodaeth fer, cytunwyd y byddai’r Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd a Busnes yn trafod gyda’r Cadeirydd ac Is-gadeirydd yn nes at yr amser ynglŷn â fyddai rhag-gyfarfod gydag aelodau yn fanteisiol. Roedd y Cynghorydd Brian Jones yn awyddus iawn bod unrhyw waith oedd yn weddill yn cael ei gwblhau yn ystod tymor y Cyngor presennol lle bo hynny’n bosibl.

 

PENDERFYNWYD –

                        

(a)       nodi cynnwys yr adroddiad,  a

 

(b)       cymeradwyo'r rhaglen gwaith i’r dyfodol diwygiedig ar gyfer 2022 fel y manylir yn atodiad yr adroddiad i’w gymeradwyo.

 

 

Dogfennau ategol: