Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

FFERM WYNT ALLTRAETH AWEL Y MÔR - YMATEB FFURFIOL I YMGYNGHORIAD CYN YMGEISIO STATUDOL

Ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau i gyflwyno ymateb ymgynghori ffurfiol i'r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar ran y Cyngor (copi ynghlwm)

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd swyddogion cynllunio Fferm Wynt Ar y Môr Awel Y Môr - Prosiect Isadeiledd Sylweddol Cenedlaethol a'r Ymateb i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol.

 

Nododd swyddogion fod Cyngor Sir Ddinbych wedi cael gwahoddiad i ymateb i’r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar y Fferm Wynt Ar y Môr Awel Y Môr arfaethedig yn Llanelwy. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 31 Awst a byddai’n rhedeg tan 11 Hydref 2021. Mae’r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth aelodau i gyflwyno ymateb ymgynghori ffurfiol i’r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar ran y Cyngor.

 

Agorodd y cadeirydd drafodaethau a gwahoddodd aelodau lleol i godi materion cyn caniatáu i aelodau'r pwyllgor godi unrhyw faterion.

 

Diolchodd y Cynghorydd Barry Mellor (aelod lleol) i'r cadeirydd am ganiatáu iddo siarad. Roedd y prif bryder ar gyfer y datblygiad fferm wynt arfaethedig yn ymwneud yn bennaf â'r ceblau a fyddai'n rhedeg trwy'r cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Prestatyn arfaethedig a byddai dau floc concrit mawr yn cael eu hadeiladu ar Gwrs Golff y Rhyl, hwn oedd cynllun datblygu A ar gyfer y ceblau ar y cwrs golff.

 

Fodd bynnag, nododd y Cynghorydd Mellor fod yna gynllun B a fyddai'n drilio o dan y cwrs golff a'r cynllun amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig ac y byddai'r blociau concrit yn cael eu hadeiladu ar ochr arall y ffordd i'r cwrs golff. Credwyd mai’r opsiwn hwn oedd y datrysiad gorau. Amlygodd yr aelodau lleol, pe bai cynllun A yn cael ei ddatblygu, y byddai'n debygol o beri i'r cwrs golff gau gan y byddai llawer o'r ffyrdd teg yn cael eu hadeiladu. Caeodd y Cynghorydd Mellor ei ddatganiad trwy bledio ar aelodau i gwblhau’r ymgynghoriadau cyn 11eg Hydref.

 

Siaradodd y Cynghorydd Brian Jones, ar ran yr aelod lleol y Cynghorydd Tony Thomas, cytunodd yn llawn â sylwadau a godwyd gan y Cynghorydd Barry Mellor. Yn wreiddiol, roedd y Cynghorydd Jones yn gefnogol i'r prosiect ond ers cyfarfod ag RWE Renewables a'i bartneriaid â'r datblygwyr, a'u natur betrusgar o rannu gwybodaeth am y datblygiad, nid oedd yn gefnogol i'r prosiect mwyach.

 

Teimlai’r Cynghorydd Julian Thompson-Hill fod angen cryfhau’r geiriad o fewn yr ymateb mewn perthynas â ‘Chynllun A’ i nodi na fyddai’r Cyngor yn cefnogi unrhyw brosiect a fyddai’n cael effaith niweidiol ar safle masnachol a oedd yn bodoli eisoes. Cytunodd y Cynghorydd Joan Butterfield yn gryf â chryfhau'r geiriad.

 

Roedd y Cynghorydd Emrys Wynne, yn cytuno'n gryf â'r holl sylwadau blaenorol a godwyd, cododd sut roedd ganddo bryderon gyda'r ceblau yn rhedeg trwy lwybrau cyhoeddus. Roedd am sicrhau na fyddai'r Cyngor yn colli'r hawliau i'r llwybrau troed hyn.

 

Diolchodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies i'r cadeirydd am y cyfle i siarad, cefnogodd yn llawn sylwadau a godwyd yn flaenorol gan aelodau. Amlygodd wall ym mhapurau’r ymgeiswyr, yng Nghefn Meiriadog oedd yr is-orsaf genedlaethol ac nid ym Modelwyddan. Roedd y cynlluniau hefyd yn dangos datblygiad is-orsaf newydd yng Nghefn Meiriadog a oedd ar safle gwyrdd amaethyddol. Ni allai'r Cynghorydd Lloyd Davies ddeall pam na allai'r is-orsaf gael ei hadeiladu wrth yr is-orsaf a oedd yn bodoli eisoes ar gyfer y datblygiadau ar y môr eraill.

 

Diolchodd y Swyddog Cynllunio Denise Shaw i'r aelodau am y sylwadau am yr ymgynghoriad a'u pryderon gyda’r datblygiad. Byddai'r gwaith adeiladu concrit arfaethedig yn cael effaith ar y cwrs golff a byddai'n cael ei nodi yn yr ymateb. Holodd swyddogion hefyd a oedd gan aelodau unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r compownd adeiladu a fyddai gerllaw i'r cwrs golff ac a allai hefyd gael effaith ar y cwrs golff. Byddai'r sylwadau ar yr is-orsaf yn cael eu cynnwys yn ymateb y Cyngor. Gwnaeth swyddogion y pwyllgor yn ymwybodol bod Cynghorau cyfagos eraill eisiau ysgrifennu ymateb ar y cyd i'r ymgynghoriad, ac roedd swyddogion eisiau gwybod beth oedd yr aelodau'n teimlo am y mater.

 

Cytunodd aelodau’r pwyllgor ar y cynnig o ymateb ar y cyd, ac roeddent yn gwrthwynebu’r compownd adeiladu yn gryf gan ei fod hefyd yn cael effaith ar y cwrs golff. Holodd yr aelodau hefyd pa bwerau oedd gan y Cyngor i'r mater yn gyfreithiol o ran cynllunio gan fod y papurau'n ymddangos yn amwys ar y mater. Byddai'r arweinydd tîm - tîm lleoedd, yn edrych yn fanylach ar y mater ac yn ymateb i'r aelodau.

 

Diolchodd swyddogion eto i'r aelodau am eu mewnbwn ar y mater, a holi beth oedd y mecanwaith gorau ar gyfer yr ymateb y cytunwyd arno. Cytunodd y pwyllgor y dylai'r ymateb gael ei gytuno gan aelodau lleol a chadeirydd y pwyllgor. Cytunwyd hefyd bod y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies hefyd yn cael copi o'r ymateb. Holodd yr aelodau a ellid cynnwys llythyr eglurhaol gan y prif weithredwr gyda'r ymateb, ymatebodd swyddogion drwy hysbysu'r pwyllgor y byddent yn codi'r mater gyda'r prif weithredwr.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Brian Jones yr ymateb statudol, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Mark Young.

 

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Cynllunio yn cytuno ymateb i’r Ymateb i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol gan gynnwys y sylwadau uchod.

 

 

Dogfennau ategol: