Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS RHIF. 40/2021/0309 - PLOT C7 PARC BUSNES LLANELWY, LLANELWY

Ystyried cais i codi Cartref Gofal Cofrestredig 198 gwely (dosbarth defnydd C2), tirlunio, cyfleusterau parcio a gwaith cysylltiedig (Ailgyflwyno) (copi ynghlwm).

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais ar gyfer codi Cartref Gofal Cofrestredig 198 gwely (Defnydd Dosbarth C2), tirlunio, cyfleusterau parcio a gwaith cysylltiedig (Ailgyflwyno) ar Lain C7, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

 

Mr Dylan Southern (O Blaid) - diolchodd i'r cadeirydd a'r aelodau am gael caniatâd i siarad. Dywedodd Mr Southern fod yn rhaid i ni ofyn i ni'n hunain fel pobl â chydwybod a wnaethom ni erioed fwriadu i bolisi cynllunio ganiatáu strwythur cartref gofal anaddas yn y sir. Roedd hyn yn caniatáu i bobl hŷn ddibynnol rannu amwynderau gyda nifer o bobl eraill ar adegau bregus iawn. Dywedodd bod mwy na 50% o breswylwyr cartrefi gofal yn byw mewn ystafell lai na 12m2 ar hyn o bryd a gyda rhai lloriau heb lifftiau hygyrch, ac eto fel sir gwariwyd £58 miliwn o arian cyhoeddus bob blwyddyn ar y strwythur gofal hwn nad oedd yn ateb y gofyn.

 

Cyfeiriodd Mr Southern at y safle, o ran mwynderau bu sylwadau y gallai rhai pobl deimlo'n ynysig oherwydd lleoliad y safle. Byddai'r mwyafrif o bobl a fyddai'n defnyddio'r safle mewn cyfnod lle byddai hunanofal yn dod yn llai tebygol, felly byddai'r tebygolrwydd o fod angen siopau cyfagos yn lleihau. Fodd bynnag, byddai gan y safle fynediad at fand eang cyflym iawn ac roedd yn agos at Ysbyty Glan Clwyd. Roedd y rhain yn ffactorau allweddol ar gyfer dewis safle.

 

Sicrhaodd Mr Southern y pwyllgor y byddai'r asesiad sŵn yn cydymffurfio â safonau adeiladu ac y byddai'r gwres canolog a'r aerdymheru yn creu llif digonol o aer. Byddai'r sŵn hefyd yn cael ei fonitro'n rheolaidd.

 

Dywedodd Mr Southern na ellid cytuno ar ddatrysiad peirianyddol i fynd i'r afael â thymheredd yr adeilad a'r ffenestri.

 

Roedd Mr Southern yn deall bod gan y pwyllgor benderfyniad anodd gan mai argymhelliad y swyddogion oedd gwrthod ochr yn ochr â’r canllawiau polisi cynllunio, ond roedd Mr Southern yn teimlo nad bwriad polisi cynllunio byth oedd i fod yn niweidiol tuag at breswylwyr. Yn olaf, gofynnwyd i'r pwyllgor roi llais i bobl fregus a chaniatáu'r cais.

 

Trafodaeth Gyffredinol –

 

Cynghorodd swyddogion yr aelodau ar gefndir y cais, gan ei fod yn ailgyflwyniad, gwrthodwyd y safle yn flaenorol. Roedd y safle o fewn ardal dynodi CDLl parc busnes Llanelwy. Roedd yr ardal yn bennaf ar gyfer adeiladau B1, roedd yn safle cyflogaeth wedi'i ddyrannu.

 

  • Ailgyflwynwyd y cais oherwydd gwaith helaeth ar y cais ar ran yr ymgeisydd. Roedd y gwaith ychwanegol wedi nodi nad oedd unrhyw safle addas arall ar gyfer y datblygiad arfaethedig. Fodd bynnag, roedd y safle y cynigiwyd ei ddatblygu ar safle a ddynodwyd yn dir cyflogaeth, wedi bod ar werth ers sawl blwyddyn ac nid oedd unrhyw ddatblygwyr â diddordeb ar gyfer y tir.

 

  • Amlygodd swyddogion hefyd fod pryderon ynghylch sŵn ar y safle oherwydd agosrwydd safle B2 diwydiannol a chefnffordd yr A55. Byddai'r pryderon hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r datblygiad fod â ffenestri na ellir eu hagor, ac nid oedd hwn yn ddefnydd cydnaws ag adeilad dosbarth C2.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies fod cau'r Royal Alexander wedi achosi blocio gwelyau yng Nglan Clwyd. Mae gofal gartref wedi gweithio'n dda i bobl sydd â'r anghenion gofal lleiaf posibl ond mae'r anghenion gofalu wedi cynyddu'n sylweddol. Byddai'r cais yn rhyddhau gwelyau yng Nglan Clwyd ac yn caniatáu i bobl ddewis eu gofal.

 

Cynnig - Cynigodd y Cynghorydd Ann Davies, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Brian Jones, y dylid cymeradwyo’r cais yn groes i argymhellion y swyddogion.

 

Dywedodd y Cynghorydd Joan Butterfield fod newid i'r ddemograffeg yn y Sir, bod y boblogaeth yn heneiddio. Roedd angen edrych ar ofynion y gymuned, roedd pobl yn cael eu cadw yn yr ysbyty ac mae angen gofal strwythuredig ar bobl, i'w hail-alluogi i fynd adref. Byddai’r cais hwn yn lliniaru ‘blocio gwelyau’ roedd y cynllun busnes yn ymddangos yn gadarn, ac roedd gan y darparwyr hyder y byddai’r cynllun yn gweithio.

 

Holodd y pwyllgor faint o bwysau a roddwyd ar ddefnyddio tir yn y CDLl wrth bennu rhinweddau'r cais. Codwyd pryderon gyda'r ffenestri hefyd, ac a fyddai gan yr adeilad gylchrediad digonol o aer.

 

Dywedodd swyddogion y byddai'r ffenestri'n cael eu hadeiladu i sicrhau na fyddent yn agor i gydymffurfio â llygredd sŵn, felly dim ond ar gyfer goleuni y byddent yn cael eu defnyddio. Roedd y safle'n safle cyflogaeth dynodedig ond ni fu unrhyw ddiddordeb yn y safle ers blynyddoedd lawer.

 

Hysbysodd swyddogion y pwyllgor, pe bai'r cais yn cael ei ganiatáu, y byddai angen amodau ynghlwm wrth y datblygiad i fynd i'r afael â'r materion arfaethedig sy'n ymwneud â lleoliad a sŵn yn ogystal ag awyru, gan ddefnyddio amodau i liniaru a rheoli'r mater hwnnw. Teimlwyd oherwydd diddordeb y pwyllgor y byddai'r mater yn dod yn ôl i'r pwyllgor am benderfyniad o ran amodau.

 

Croesawodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau y diddordeb yn y ddarpariaeth ar gyfer angen gan gefnogi argymhelliad y swyddog i wrthod yn llwyr. Dywedodd nad oedd y cynnig yn darparu lefelau priodol o amwynderau. Defnyddiwyd y safle ar gyfer pobl ag anghenion gofal isel. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod canllawiau ar gyfer awyru ac agor ffenestri, nad oedd y cais yn cydymffurfio â nhw. Nid oedd y trafodaethau emosiynol ar angen yn faterion cynllunio perthnasol. Ar hyn o bryd roedd 100 o welyau ar gael i'r rhai sydd ei angen yn Sir Ddinbych. Ar hyn o bryd roedd gorddarpariaeth o ofal, gyda phrinder staff ar gael ledled y wlad.

 

Eglurodd y Cynghorydd Brian Jones mai’r rhesymau dros roi caniatâd oedd nad oedd yr agosrwydd at gefnffordd yr A55 a safle B2 yn berthnasol, gan nad oedd lliniaru sŵn yn broblem, gan y gellid ei oresgyn trwy amodau cynllunio.

 

PLEIDLAIS -

Cymeradwyo - 13

Ymatal – 0

Yn erbyn – 2

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’R cais yn groes i argymhellion am y rhesymau a nodir uchod.

 

 

Dogfennau ategol: