Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH (DVSC)

Cyflwyniad gan Brif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, yn amlinellu:

 (i)        ei weledigaeth ar gyfer y sefydliad;

 (ii)       y berthynas waith rhwng Cyngor Sir Ddinbych a DVSC, sut y bu i’r ddau sefydliad gydweithio yn ystod pandemig COVID-19 a chynigion ar gyfer trefniadau gwaith y  dyfodol; a

 (iii)      sut mae DVSC yn gweithio gyda chyrff a mudiadau gwirfoddol ledled y sir, yn blaenoriaethu cyllid a ddyrennir i grwpiau gwirfoddol ac yn gwerthuso effeithiolrwydd y defnydd o’r cyllid a ddyrennir.

10:10 – 11:00

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, y Prif Swyddog a benodwyd yn ddiweddar ar gyfer Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd), Tom Barham, i’r Pwyllgor.

 

Rhoddodd Prif Swyddog CGGSDd gyflwyniad i’r Pwyllgor yn amlinellu rôl CGGSDd, sut roedd wedi gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych (CSDd) dros y blynyddoedd, a’i weledigaeth er mwyn cryfhau’r Trydydd Sector a’r effaith roedd yn ei chael ar breswylwyr Sir Ddinbych.

 

Pwyntiau allweddol y cyflwyniad oedd nodau CGGSDd i gefnogi, sbarduno, amlygu a herio’r Trydydd Sector yn Sir Ddinbych:

·         Cefnogi – roedd CGGSDd yn gweithio mewn partneriaeth â Cefnogi Trydydd Sector Cymru i ddarparu cyngor, canllawiau, hyfforddiant a chyllid.

·         Sbarduno – dod â sefydliadau’r Trydydd Sector ynghyd i lunio partneriaethau, rhannu arfer da a darparu gwasanaethau newydd.

·         Amlygu – Helpu’r Trydydd Sector i fod â llais yn Sir Ddinbych gyda gwasanaethau cyhoeddus, cyllidwyr a chomisiynwyr.

·         Herio – Bod yn llais annibynnol i gefnogi sefydliadau annibynnol os nad ydynt yn cael eu clywed a hyrwyddo rhagoriaeth Trydydd Sector o ran safonau gwasanaeth a bod yn broffesiynol.

 

Agwedd bwysig i’r Trydydd Sector oedd hyrwyddo cyfranogiad wrth wella lles mewn cymunedau. Yn draddodiadol, roedd y Trydydd Sector yn darparu gwasanaethau mewn ardaloedd lle mae tlodi bwyd a phroblemau iechyd meddwl. Roedd CGGSDd wedi recriwtio Tîm Lles newydd yn ddiweddar i weithio ar y cyd â’r Trydydd Sector, CSDd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r gymuned.

 

Roedd gan CGGSDd uwch swyddog a oedd yn awyddus i weithio gyda menter gymdeithasol ac entrepreneuriaid ar draws y Sir i greu canolbwyntiau cymunedol i hyrwyddo cynhyrchwyr bwyd lleol, caffis lles ac archfarchnadoedd cymdeithasol.

 

Roedd y bartneriaeth rhwng CGGSDd a CSDd trwy gydol pandemig Covid-19 wedi bod yn gadarnhaol. Roedd CGGSDd wedi lleoli Gwirfoddolwyr gyda:

·         CSDd

·         Deialu a Theithio

·         Forget Me Not

·         Cyngor Tref Prestatyn ac

·         Ymatebwyr Cymunedol 4x4 ymhlith eraill.

 

Wrth symud ymlaen, roedd adroddiad wedi’i gomisiynu i nodi angen a chadernid yn y Trydydd Sector yn Sir Ddinbych. Byddai’r adroddiad yn cael ei gwblhau ym mis Ionawr 2022. Byddai Fforwm Trydydd Sector yn cael ei sefydlu er mwyn ymgysylltu â CSDd a BIPBC i wella cyfathrebu a chydweithio ar ddarparu a datblygu gwasanaethau.

 

Gan ymateb i gwestiynau’r Pwyllgor, dywedodd y Prif Swyddog:

·         Roedd Pwyntiau Siarad, I CAN a Llyw-wyr Cymunedol i gyd yn gyfeirbwyntiau defnyddiol yn y gymuned. Roedd Covid-19 wedi effeithio ar ymgysylltiad, ond roedd yn bwysig ailsefydlu cyfathrebu yn y gymuned.

·         Rhagwelwyd y byddai Neuadd Marchnad Rhuthun yn ailagor rhyw dro ym mis Hydref.

·         Roedd porthol gwirfoddolwyr yn cael ei ddefnyddio a’i reoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

·         Byddai cyfarfod cyffredinol blynyddol nesaf CGGSDd yn cael ei gynnal ym mis Tachwedd 2021 a byddai’n cynnwys cymeradwyo’r cyfrifon blynyddol.

·         Roedd cyllid ychwanegol i helpu i gefnogi gwaith cefnogi sy’n ymwneud â COVID-19 wedi dod i law trwy Grantiau Argyfwng Sector Gwirfoddol Llywodraeth Cymru (LlC) a gan Comic Relief.

·         CGGC oedd yn berchen ar adeilad Neuadd y Morfa ar Stryd yr Eglwys yn y Rhyl, nid CGGSDd. Byddai’r Prif Swyddog yn trafod y cynigion ar gyfer yr adeilad a’r posibilrwydd ar gyfer canolfan les gyda’u Prif Weithredwr, Ruth Marks.

·         Roedd gwefan newydd CGGSDd yn cael ei hadeiladu, a byddai’n cael ei rhyddhau fis Hydref.

·         Roedd gan CGGSDd swyddog oedd â rôl yn helpu grwpiau newydd i dyfu, cael cyfansoddiad, sefydlu trefniadau llywodraethu, a denu cyllid cynaliadwy.

·         Byddai’r newyddlen yn cael ei hadolygu a’i hailwampio yn ddiweddarach yn y flwyddyn, a bydd Blogiau ac ati'n cael eu cyflwyno o bosibl.

·         Byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi i adolygu’r gystadleuaeth Pentref Taclusaf.

 

Diolchodd y Cadeirydd i Brif Swyddog CGGSDd a gofynnodd iddo ddychwelyd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf yn y flwyddyn newydd.

 

Ar ddiwedd trafodaeth y Pwyllgor:

 

Penderfynwyd:  yn amodol ar y sylwadau uchod -

 

(i)   derbyn cyflwyniad y Prif Swyddog am ei weledigaeth ar gyfer dyfodol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) a’i uchelgeisiau i weithio gyda’r Cyngor a grwpiau a sefydliadau eraill ledled y sir, gyda’r bwriad o wella bywydau preswylwyr a chymunedau; a

(ii)                gofyn i’r Prif Swyddog fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor ymhen tua chwe mis, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am y cynnydd a wnaed hyd yma o ran gwireddu ei weledigaeth, gan amlinellu unrhyw heriau a fu a sut y cawsant eu datrys.