Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS RHIF. 02/2021/0327/ PF - PENDORLAN, FFORDD LLANFAIR RHUTHUN

Ystyried ceisiadau i godi estyniadau ac i wneud addasiadau i annedd yn cynnwys adeiladu waliau cynnal, wal flociau flaen a gwaith cloddio i greu lle parcio gwastad yn y ffrynt yn cynnwys tynnu gwrych (rhannol ôl weithredol) (copi ynghlwm).

 

 

Cofnodion:

Gadawodd y Cynghorydd Emrys Wynne y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ar y rhaglen gan ei fod wedi datgan cysylltiad sy'n rhagfarnu.

 

Cyflwynwyd cais i godi estyniadau ac i wneud addasiadau i annedd yn cynnwys adeiladu waliau cynnal, wal flociau flaen a gwaith cloddio i greu lle parcio gwastad yn y ffrynt yn cynnwys tynnu gwrych (rhannol ôl-weithredol) ym Mhendorlan, Ffordd Llanfair, Rhuthun.

 

Siaradwyr Cyhoeddus -

 

Mr Alun Jones (Yn erbyn) - Hysbysodd y pwyllgor ei fod yn byw drws nesaf i safle'r eiddo. Dywedodd fod ganddo dri phrif bryder gyda'r cais cynllunio.

1-    Colli golau a gor-gysgodi - oherwydd ei fod yn agos at y ffin a rennir a'r eiddo. Byddai tafluniad yr estyniad unllawr yn y cefn yn cysgodi'r byngalo a ffenestr y brif ystafell wely.

2-    Eiddo yn ymwthio allan yn y ffrynt - Cynigiwyd y byddai'r estyniad deulawr yn cyrraedd 1.7m ymhellach na'r eiddo presennol. Dywedodd fod canllawiau cynllunio Sir Ddinbych wedi cynghori na ddylai estyniadau o'r fath ymwthio’n ormodol o flaen yr adeilad oni bai eu bod yn unol â datblygiadau eraill. Teimlwyd y byddai ffenestr yr estyniad yn edrych dros ein gardd ac yn cael effaith ormesol ar yr eiddo a'r brif ardd breifat.

3-    Colli preifatrwydd - roedd yr estyniad mor agos at yr eiddo cyfagos a byddai'n cael effaith ar breifatrwydd yr eiddo. Byddai drychiad y ffenestr flaen yn edrych dros ein gardd. Byddai'r ffenestr llawr cyntaf newydd arfaethedig 4m o'r ffin a dim ond yn arwain at golli preifatrwydd fy eiddo.

 

Dywedodd Mr Jones mai dau newid a fyddai'n dderbyniol iddo fyddai symud yr estyniad deulawr 2m arall i ffwrdd o'r ffin. Byddai hyn yn lleihau'r effaith ormesol y byddai'r estyniad yn ei gael ar ei eiddo cyfagos. Yr ail newid fyddai symud blaen yr estyniad deulawr yn ôl, er mwyn mwyn bod yn unol â'r eiddo presennol gan sicrhau preifatrwydd yn ein gardd. Mae angen mynd i'r afael â dyluniad y ffenestr uchel yn yr estyniad er mwyn lleihau colli preifatrwydd. 

 

Catrin Thomas (O blaid) - Mae fy ngŵr a minnau wedi cael ein geni a'n magu yn Rhuthun ynghyd â'n plant. Fe wnaethon ni brynu'r eiddo yn gynnar eleni, i aros yn lleol i dref Rhuthun, busnesau lleol ac ysgol y plant. Ar hyn o bryd rydym yn byw rhwng tai teuluoedd a charafán, tra bo’r datblygiadau i Bendorlan wedi'u cwblhau. Cyn cyflwyno'r cais cynllunio, ymwelais â pherchnogion Bryn Celyn i drafod y cais a chefais wybod nad oedd ganddynt unrhyw broblemau. Roeddwn yn drist iawn o weld y gwrthwynebiadau ar-lein, credwn ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i weithio gyda'n cymdogion. Mae'r dioddefaint wedi creu straen a gofid i'n teulu cyfan. Byddai ein cynllun ar gyfer datblygu'r tŷ i gartref mwy ynni effeithlon ac eang i'n teulu yn gwella'r strydlun ac yn dwyn apêl i balmentydd Ffordd Llanfair.

Rydym wedi gweithio'n agos gyda swyddogion cynllunio a hefyd wedi gweithio i ddiwygio'r cynlluniau gwreiddiol gyda'r cymdogion sy'n gwrthwynebu. Mae cynllun byw'r tŷ presennol yn hen iawn ac nid yw'n cynnig byw mewn cynllun agored. Mae cynllun y plot hefyd y tu ôl ymlaen gyda pharcio yn y cefn a'r ardd yn y tu blaen, ger y briffordd brysur, na fyddai’n addas ar gyfer teuluoedd â phlant ifanc fel ni.

Mae gan bob un heblaw am ein heiddo ni ac un arall ddreif yn y ffrynt a gerddi cefn, ein nod oedd creu dreif flaen gyda lle parcio gwastad a gardd gefn ddiogel i'n plant gael chwarae.

Gofynnodd y swyddog cynllunio inni ddiwygio'r cynlluniau cychwynnol yn dilyn pryderon a godwyd gan y cymdogion ym Mryn Celyn. Buom yn gweithio'n agos gyda'n pensaer i leihau'r effaith ar y byngalo cyfagos. Gwnaethom leihau uchder y to a chreu estyniad deulawr yn null dorma. Cytunodd y swyddog Cynllunio ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu ac roedd y cynlluniau diwygiedig yn unol â chanllawiau Cynllunio.

Gallwch weld o'r map o'r awyr o Bendorlan, hwn yw'r tŷ olaf yn y ffordd ac yn un o'r plotiau mwyaf o bell ffordd a byddai'n hawdd lletya eiddo o faint mwy ar y plot. Dim ond 18% o'n plot fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer datblygu'r estyniad.

 

 

Trafodaeth gyffredinol - Cadarnhaodd y Cadeirydd fod ymweliad safle wedi digwydd. Roedd yr Is-gadeirydd y Cynghorydd Christine Marston wedi bod yn bresennol ar gyfer yr ymweliad safle. Dywedodd wrth yr aelodau ei bod yn dda gweld y safle a nododd y ddreif serth i gefn y tŷ. Roedd cryn wahaniaeth mewn uchder o'r briffordd a'r ardd gefn. Braf oedd gweld y berthynas rhwng y cymdogion ar y ffordd.

Roedd y Cynghorydd Peter Scott hefyd wedi bod yn bresennol yn ystod yr ymweliad safle, dywedodd y byddai datblygu'r safle yn gwneud gwahaniaeth i'r plot a'i safle presennol. Barn y Cynghorydd Scott oedd nad oedd unrhyw reswm i wrthod y cais a chynigiodd ganiatáu'r cais.

 

 

Dywedodd yr Aelod Lleol y Cynghorydd Bobby Feeley ei fod yn beth siomedig pan fo cymdogion yn ffraeo oherwydd anghydfodau ynghylch datblygiadau tai. Roedd yn sefyllfa anodd i bawb cysylltiedig.

Roedd y gwaith a'r gwaith cloddio ar y safle wedi cychwyn ac yn gyflym a arweiniodd at ddymchwel yr ardd ffrynt flaenorol, roedd y byngalo preifat bellach wedi'i wneud yn weladwy ac yn agored o'r briffordd. Byddai'r cais cynllunio arfaethedig yn ymestyn yr eiddo presennol gan edrych dros yr eiddo cyfagos.

Dywedodd y Cynghorydd Feeley yn yr adroddiad fod y swyddog rheoli adeiladu wedi nodi ‘mae’r rhan fwyaf o’r gwaith cloddio yn iawn’, ei barn hi oedd bod sefydlogrwydd rhan o’r wal derfyn wedi’i ansefydlogi. Gofynnodd yr aelod lleol am sicrwydd y byddai'r gwaith hwn i ddatrys y mater yn cael ei gwblhau gyntaf.

Dywedodd yr Aelod Lleol, y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, ei bod yn sefyllfa anffodus, gan ei fod yn adnabod y ddwy ochr y dywedodd y byddai'n aros yn niwtral yn ystod y drafodaeth.

 

Ailadroddodd y Cynghorydd Peter Scott ei fod yn cynnig rhoi caniatâd cynllunio gyda'r amodau ynghlwm yn dilyn yr ymweliad safle, yn unol ag argymhellion swyddogion. Dywedodd y Cynghorydd Peter Scott ei fod o blaid diwygio a chynnwys y wal derfyn fel rhan o'r rhaglen waith. Eiliwyd y cais gan y Cynghorydd Christine Marston.

 

Dywedodd y Swyddog Cynllunio wrth yr aelodau y gellid ymdrin ag amseriad a manylion unrhyw waliau cynnal drwy osod amod cynllunio.

 

Mewn ymateb i bryderon aelodau ynghylch agosrwydd yr estyniadau arfaethedig, hysbyswyd yr aelodau bod yr eiddo'n cael ei adeiladu'n dalach na'r eiddo cyfagos ond ymhellach. Roedd y cais cynllunio yn dangos ffenestr y llawr cyntaf, ar y drychiad ffrynt yn edrych dros ardd gefn y byngalo cyfagos. Nid oedd unrhyw beth yn y canllawiau cynllunio a fyddai'n awgrymu bod hyn yn afresymol.

Gofynnodd yr Aelodau i'r wal ffin gael ei chwblhau ar gam cynharaf y datblygiad.

Cadarnhaodd y swyddog Cynllunio y gellid cynnwys amod i fanylion triniaethau terfyn a waliau cynnal gael eu cyflenwi a'u gweithredu ymhellach cyn i'r gwaith ddechrau ar ddatblygiad yr estyniad. Roedd y Cynghorydd Scott yn gytûn. Dywedodd y swyddog Cynllunio fod safle'r wal derfyn o fewn y canllawiau ac nad oedd gan swyddogion unrhyw reswm i ofyn am newid.

 

Yn dilyn cwestiynau'r aelod, cadarnhaodd swyddogion mai dim ond un ffenestr ychwanegol oedd wedi'i chynnwys yn y cynlluniau arfaethedig. Cynigiwyd y byddai'n ffenestr llawr gwaelod o wydr wedi'i guddio. Byddai'r ffenestr hefyd yn cael ei sgrinio i'r cymdogion gan y ffens derfyn. Cadarnhawyd hefyd bod amod wedi'i gynnwys i nodi dim ffenestri ychwanegol ar wahân i'r rhai y dangosir eu bod yn cael eu hychwanegu.

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Peter Scott y dylid caniatáu'r cais yn unol ag argymhelliad swyddogion gydag amod ychwanegol bod y gwaith ar y wal derfyn i'w gyflenwi a'i weithredu cyn i'r gwaith ar yr estyniad gychwyn, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Christine Marston.

 

Pleidlais -

O blaid – 15

Ymatal – 2

Yn erbyn – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag Argymhellion y swyddog fel y nodwyd yn yr adroddiad a’r papurau ategol gan gynnwys yr amod wal derfyn ychwanegol fel y cynigiwyd gan y Cynghorydd Scott.

 

Dogfennau ategol: