Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

ADOLYGIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2020 I 2021

Ystyried adroddiad ar y cyd gan Reolwr y Tîm Cynllunio Strategol ac Arweinydd y Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (copi ynghlwm) yn darparu dadansoddiad chwarterol a diwedd y flwyddyn o’r cynnydd o ran cyflawni’r Cynllun Corfforaethol ac amlygu prosiectau penodol a chamau gweithredu ar gyfer eu cyflawni yn 2021 i 2022.

11.45 am – 12.15 pm

 

 

Cofnodion:

{0>Councillor Julian Thompson-Hill, Lead Member for Finance, Performance and Strategic Assets introduced the report (previously circulated) which provided a quarterly and end of year analysis of the progress in delivery of the Corporate Plan and highlighted specific projects and actions for delivery in 2021 to 2022. Feedback was sought on the draft Annual Performance Review 2020 to 2021 prior to approval of the final document by Council in July.<}0{>Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, yr adroddiad (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) sy’n darparu dadansoddiad chwarterol a diwedd blwyddyn o'r cynnydd wrth ddarparu’r Cynllun Corfforaethol. Mae’r adroddiad yn amlygu prosiectau penodol a chamau gweithredu ar gyfer 2021/2022. Gofynnwyd am adborth ar yr Adolygiad Perfformiad Blynyddol drafft ar gyfer 2020/2021 cyn i’r ddogfen derfynol gael ei chymeradwyo gan y Cyngor ym mis Gorffennaf. <0}

 

{0>The Committee was guided through the report which had expanded to combine a number of previously separate reports into one document, meeting the Council’s requirements under a number of pieces of legislation including the new Local Government and Elections (Wales) Act 2021.<}0{>Aethpwyd drwy’r adroddiad sydd wedi'i ymestyn i gyfuno nifer o adroddiadau a oedd yn cael eu hadrodd ar wahân yn y gorffennol, gan gwrdd â gofynion y Cyngor dan nifer o ddeddfwriaethau, gan gynnwys Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. {0>The report provided a retrospective evaluation of the Council’s success in delivering against its plans during 2020 to 2021 and looked ahead to what could be delivered in 2021 to 2022.<}0{>Darparodd yr adroddiad werthusiad ôl-weithredol o lwyddiant y Cyngor yn darparu yn erbyn ei gynlluniau yn ystod 2020/2021, gan edrych ymlaen i’r hyn a ellir ei ddarparu yn 2021/2022.<0} {0>It included a narrative on progress in delivering corporate priorities, including the current status and programme success.<}71{>Mae’n cynnwys naratif am gynnydd darparu ein blaenoriaethau corfforaethol, gan gynnwys y statws presennol a llwyddiant y rhaglen.<0} {0>The Project Register and Corporate Risk Register had also been included within the document.<}69{>Mae’r Gofrestr Prosiectau a’r Gofrestr Risgiau Corfforaethol hefyd i’w cael yn y ddogfen. <0}

 

{0>The Strategic Planning Team Manager provided a brief update against priorities –<}0{>Darparodd Reolwr y Tîm Cynllunio Strategol ddiweddariad bras o’r cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau:<0}

 

·         {0>Housing – progress was good although numbers on the SARTH waiting list had increased with work ongoing to understand the reasoning behind the increase and explore potential solutions to managing the waiting list.<}0{>Tai – mae’r cynnydd yn dda ond mae rhestr aros SARTH wedi cynyddu gyda gwaith yn mynd rhagddo i geisio deall pam ac i archwilio datrysiadau posibl ar gyfer rheoli’r rhestr aros.<0}

{0>The Council was largely on track to deliver the 1000 extra homes committed by March 2022 although there may be some slippage regarding council housing due to Covid<}0{>Ar y cyfan, mae’r Cyngor ar y trywydd cywir i ddarparu 1000 o dai erbyn mis Mawrth 2022, ond mae’n bosibl y bydd ychydig o lithriad o ran tai cyngor oherwydd Covid-19. <0}

·         {0>Connected Communities – this area was currently a priority for improvement largely due to road conditions and broadband infrastructure.<}0{>Cysylltu Cymunedau – mae’r maes hwn yn flaenoriaeth ar gyfer gwella, yn bennaf oherwydd cyflwr ffyrdd a isadeiledd band eang.<0}

{0>However projects were in place to address broadband infrastructure which were progressing well.<}0{>Fodd bynnag, mae prosiectau yn eu lle i fynd i’r afael ag isadeiledd band eang ac maen nhw’n mynd rhagddynt yn dda.<0} {0>The events infrastructure project would be delivered in the next financial year<}0{>Bydd prosiect isadeiledd digwyddiadau yn cael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.<0}

·         {0>Resilient Communities – a number of key projects had been completed and overall good progress was being made against this priority<}0{>Cymunedau Gwydn – mae nifer o brosiectau allweddol wedi’u cwblhau ac ar y cyfan mae cynnydd da wedi’i wneud yn erbyn y flaenoriaeth hon.<0}

·         {0>Environment – there had been a significant development in terms of adoption of a Climate and Ecological Change Strategy and good progress was being made.<}0{>Yr Amgylchedd – mae datblygiad sylweddol wedi bod o ran mabwysiadu Strategaeth ar Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol ac mae cynnydd da wedi’i wneud.<0}

{0>Delivery against the timetable in terms of the energy efficiency of council homes remained challenging due to Covid restrictions although the work was still in the pipeline and there was a plan in place for its delivery<}0{>Mae’r ddarpariaeth yn erbyn yr amserlen o ran arbed ynni mewn cartrefi cyngor yn parhau i fod yn heriol oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ond mae’r gwaith yn dal yn yr arfaeth ac mae cynllun yn ei le i’w ddarparu. <0}

·         {0>Young People – the impact of Covid had been significant and was still ongoing and therefore it was difficult to draw conclusions about the impact on children’s education and their potential attainment in the future.<}0{>Pobl Ifanc – mae effaith Covid-19 wedi bod yn un sylweddol ac mae’n parhaus, felly mae’n anodd dod i gasgliadau o ran yr effaith ar addysg plant a’u cyrhaeddiad posibl yn y dyfodol.

{0>The level of youth unemployment had also grown exponentially due to Covid and an area of concern however there were numerous interventions in place to address it.<}0{>Mae lefel y diweithdra ymhlith pobl ifanc hefyd wedi cynyddu oherwydd Covid-19 ac mae’n faes sy’n peri pryder. Fodd bynnag, mae nifer o ymyraethau yn eu lle i fynd i’r afael â hyn.

 

{0>The Lead Member explained the performance measuring definitions where there was comparable data with other local authorities.<}0{>Eglurodd yr Aelod Arweiniol bod modd cymharu’r diffiniadau mesur perfformiad â data awdurdodau lleol eraill. {0>Assurances were provided that whilst there were areas of priority for improvement it did not necessarily mean that performance levels were poor but that Denbighshire’s performance was below the median level in relation to the other local authorities in Wales.<}0{>Er bod lle i wella rhai meysydd blaenoriaeth rhoddwyd sicrwydd nad ydi hynny o reidrwydd yn golygu bod lefelau perfformiad yn wael ond bod perfformiad Sir Ddinbych yn is na’r canolrif o gymharu ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.<0}

 

{0>The Strategic Planning and Performance Team Leader provided an overview of the new corporate health section of the report in order to satisfy the need to self-assess under the Local Government and Elections (Wales) Act 2021.<}0{>Darparodd Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad drosolwg o’r adran iechyd corfforaethol newydd sydd yn yr adroddiad er mwyn bodloni’r gofynion i hunanasesu dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.<0} {0>It focused on seven key governance areas and provided a wider picture about the context in which the Council was operating when delivering its performance objectives.<}0{>Mae’n canolbwyntio ar saith maes llywodraethu allweddol ac yn darparu darlun ehangach o’r cyd-destun y mae’r Cyngor yn gweithredu oddi yno wrth gyflawni ei amcanion perfformiad.<0} {0>It also sought to draw out any key actions to improve performance going forward.<}0{>Mae hefyd yn ceisio nodi camau allweddol i wella perfformiad i’r dyfodol. <0}

 

{0>During the ensuing debate members took the opportunity to raise questions and discussed various aspects of the report with the Lead Member and officers present.<}91{>Yn ystod y drafodaeth ddilynol manteisiodd yr aelodau ar y cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod gwahanol agweddau ar yr adroddiad gyda'r Aelod Arweiniol a’r swyddogion.<0} {0>Main discussion points focused on the following –<}100{>Roedd prif feysydd y drafod yn canolbwyntio ar y canlynol -<0}

 

·         {0>the Council’s final position on service and corporate budgets for 2020/21 was an underspend of £9.457m.<}76{>Mae sefyllfa derfynol cyllidebau corfforaethol a gwasanaeth 2020/21 yn danwariant o £9.457 miliwn.<0}

{0>This included a schools underspend of £7.058 largely due to school closures during lockdown and some late grant funding received from the Welsh Government.<}0{>Mae hyn yn cynnwys tanwariant ysgolion o £7.058 miliwn, yn bennaf oherwydd bod yr ysgolion wedi bod ar gau yn ystod cyfnodau clo a rhywfaint o gyllid grant hwyr gan Lywodraeth Cymru. {0>The remaining balance largely related to delayed expenditure by services as a result of the pandemic<}0{>Mae’r balans sy’n weddill yn bennaf yn wariant hwyr gan wasanaethau o ganlyniad i’r pandemig. <0}

·         {0>the report included a high level summary of spend and the outturn position and impact on services was further explained.<}0{>Mae’r adroddiad yn cynnwys crynodeb lefel uchel o wariant a’r sefyllfa derfynol, ac eglurwyd yr effaith ar wasanaethau ymhellach.

{0>The Lead Member agreed to provide Councillor Paul Penlington with a detailed cost breakdown relating to Highways, Facilities & Environmental Services and Education & Children’s Services outside of the meeting.<}0{>Cytunodd yr Aelod Arweiniol i ddarparu dadansoddiad manwl o gostau’r Gwasanaethau Priffyrdd, Cyfleusterau ac Amgylcheddol a chostau Addysg a Gwasanaethau Pant i’r Cynghorydd Paul Penlington y tu allan i’r cyfarfod.<0} {0>With regard to the improved school position, assurances were given that schools would retain that underspend<}0{>O ran sefyllfa well yr ysgolion, rhoddwyd sicrwydd y bydd ysgolion yn cael cadw’r tanwariant. <0}

·         {0>elaborated on the situation of Denbighshire Leisure Limited (DLL) which had been set up as a stand-alone company on 1 April 2020 and subsequent impact of the pandemic on trade – practically all of the loss of income that otherwise had been anticipated coming into DLL had been claimed back from Welsh Government as part of their funding package<}0{>Ymhelaethwyd ar sefyllfa Hamdden Sir Ddinbych Cyf, a sefydlwyd fel cwmni ar ei ben ei hun ar 1 Ebrill 2020, ac effaith y pandemig ar fasnach – mae bron yr holl incwm a fyddai wedi’i dderbyn gan Hamdden Sir Ddinbych mewn blwyddyn arferol wedi’i hawlio’n ôl gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i phecyn ariannu.<0}

·         {0>Councillor Martyn Holland advised that the report had also been considered by the Governance and Audit Committee and provided an opportunity to identify any areas which may warrant further response or scrutiny.<}0{>Dywedodd y Cynghorydd Martyn Holland fod yr adroddiad hefyd wedi’i ystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a oedd hefyd yn gyfle i nodi unrhyw faes a all fod angen ymateb neu graffu pellach.<0}

{0>He highlighted (1) the proposed removal of measures relating to C roads and unclassified roads from the framework, and (2) the unsuccessful procurement relating to Ruthin Extra Care Housing due to the high specification as potential issues<}0{>Amlygodd (1) y cynnig i dynnu mesurau yn ymwneud â ffyrdd C a ffyrdd annosbarthedig o’r fframwaith, a (2) y broses gaffael aflwyddiannus mewn perthynas â Thai Gofal Ychwanegol Rhuthun oherwydd problemau posibl yn ymwneud â’r amodau. <0}

·         {0>the 20% affordable housing requirement for the development on land adjacent to Ysgol Pendref in Denbigh (which was double the 10% affordable housing stipulation in the Local Development Plan) had been based on market testing<}0{>Mae’r gofyniad i ddarparu 20% o dai’r datblygiad wrth ymyl Ysgol Pendref yn dai fforddiadwy (dwbl y 10% a nodir yn y Cynllun Datblygu Lleol) yn seiliedig ar brawf ar y farchnad. <0}

·         {0>confirmed the reference to the ‘number of Welsh books borrowed per capita’ (Library Services, page 46) referred to books published in the Welsh Language<}0{>Cadarnhawyd fod y cyfeiriad at ‘nifer y llyfrau Cymraeg a fenthycwyd y pen' (Gwasanaethau Llyfrgell, tudalen 46) yn cyfeirio at lyfrau a gyhoeddwyd yn y Gymraeg.<0}

·         {0>the Chair highlighted that only 42% of residents felt satisfied with the availability of housing in their area and that the number of people on the SARTH waiting list had also increased.<}0{>Amlygodd y Cadeirydd mai dim ond 42% o’r preswylydd oedd yn fodlon ar argaeledd tai yn eu hardal a bod nifer y bobl ar restr aros SARTH wedi cynyddu.

{0>The Head of Customers, Communications and Marketing confirmed it was an area of concern that was being explored further and welcomed the opportunity to report back to a future scrutiny meeting thereon<}0{>Cadarnhaodd Pennaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata fod hwn yn destun pryder a’i fod yn faes sy’n derbyn sylw pellach, a chroesawodd y cyfle i adrodd yn ôl i gyfarfod craffu yn y dyfodol. <0}

·         {0>it was expected that the performance data due in June relating to various measures would be available in time to be included within the final document for submission to Council in July<}0{>Disgwylir y bydd y data perfformiad ym mis Mehefin, yn ymwneud â mesurau amrywiol, ar gael mewn pryd i’w cynnwys yn y ddogfen derfynol fydd yn cael ei chyflwyno i’r Cyngor ym mis Gorffennaf. <0}

·         {0>confirmed there was no additional cost associated with the creation of the report except in terms of officer time as part of the usual process<}0{>Cadarnhawyd nad oes costau ychwanegol ynghlwm wrth greu’r adroddiad, ac eithrio amser swyddogion fel rhan o'r broses arferol. <0}

·         {0>in terms of housing need the location for council homes was largely driven by the Local Development Plan and needs assessment for housing with social housing being built where demand was highest – unfortunately it was not possible to meet all the demand in the county<}0{>Mewn perthynas â'r angen o ran tai, mae lleoliad tai cyngor yn cael ei sbarduno’n bennaf gan y Cynllun Datblygu Lleol a’r asesiad o anghenion tai, gyda thai cymdeithasol yn cael eu codi yn y mannau lle mae’r angen mwyaf – yn anffodus nid yw’n bosibl cwrdd â’r holl alw yn y sir.<0}

·         {0>with regard to the tree planting programme for disadvantaged communities, a community orchard had been developed in Denbigh and there were plans to develop it further.<}0{>O ran y rhaglen plannu coed ar gyfer cymunedau difreintiedig, mai perllan gymunedol wedi’i chreu yn Ninbych ac mae cynlluniau i’w datblygu ymhellach.

{0>There had been a challenge in Upper Denbigh to find suitable land on which to plant more trees which Countryside Services had tried to address by adapting outdoor spaces for further planting opportunities and therefore work was ongoing to address the challenges encountered.<}0{>Cafwyd anawsterau yn Ninbych Uchaf i ganfod tir addas i blannu mwy o goed; mae’r Gwasanaethau Cefn Gwlad wedi ceisio datrys y broblem yma drwy addasu mannau awyr agored yn leoliadau plannu coed ac felly mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i’r afael â’r heriau.<0}

 

{0>At the conclusion of the discussion it was –<}100{>Ar ddiwedd y drafodaeth:-<0}

 

{0>RESOLVED that, subject to the comments outlined above, to endorse the information on the Council’s performance during 2020/21 and the projects it aimed to deliver during 2021/22 as detailed in the Annual Performance Review report.<}0{>PENDERFYNWYD, yn amodol ar y sylwadau a amlinellir uchod, cadarnhau’r wybodaeth a geir ar berfformiad y Cyngor yn ystod 2020/21 a’r prosiectau i’w cyflawni yn 2021/22 fel yr amlinellir yn yr adroddiad Adolygu Perfformiad Blynyddol. <0}

 

 

Dogfennau ategol: