Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

YMGORFFORI FFYRDD NEWYDD O WEITHIO

Ystyried adroddiad i adolygu’r potensial i’r Cyngor fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio fel rhan o’r broses adfer (copi ynghlwm).

11.15 a.m. – 12.10 p.m.

 

Penderfyniad:

Roedd yna gonsensws i gytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  Dywedodd pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni ddywedodd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac ni ddywedodd unrhyw un eu bod eisiau atal eu pleidlais.

 

Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau uchod:

 

(i)           derbyn yr wybodaeth a ddarparwyd mewn cysylltiad â’r Cyngor yn mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio fel rhan o’r broses adferiad; a

(ii)          chefnogi cyfleoedd posibl i’r Awdurdod sefydlu dulliau newydd a mwy effeithiol o weithio mewn i arferion gweithio yn y dyfodol.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfeiriad Strategol, y Cynghorydd Richard Mainon, yr adroddiad Ymgorffori Ffyrdd Newydd o Weithio (a ddosbarthwyd yn flaenorol).

 

Cafodd nifer o swyddogaethau’r Cyngor eu darparu’n llwyddiannus drwy weithio dros y we yn ystod y pandemig.  Roedd y defnyddwyr a oedd yn cyrchu systemau'r Cyngor fwy neu lai wedi codi yn ystod y pandemig o tua 200 y dydd hyd at bron i 1600. Roedd y mwyafrif o gyfarfodydd, gweithredol a democrataidd, yn rhai dros y we ar hyn o bryd.

 

Roedd buddion gweithio fel hyn wedi lleihau effaith carbon y Cyngor oherwydd bod milltiroedd busnes a theithio i gyfarfodydd wedi lleihau.  Roedd tagfeydd traffig lleol a’r llygredd dilynol wedi gostwng, ac roedd gweithio o gartref wedi gwella’r cydbwysedd gwaith a bywyd i nifer o bobl, staff ac Aelodau fel ei gilydd.

 

Oherwydd hyn, cynigiwyd y dylid parhau â’r dull hwn pan fydd y gofynion cadw pellter cymdeithasol wedi dod i ben.  Dylai'r mwyafrif o gyfarfodydd arferol fod dros y we a dylai gweithio gartref yn llawn amser / rhan amser fod y ffordd arferol o weithio.

 

Roedd yr holl fanylion yn llawn yn Atodiad yr adroddiad.

 

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr ei chytundeb gyda'r Aelod Arweiniol a nododd hefyd ei fod wedi cael effaith gadarnhaol ar y mwyafrif o staff.  Roedd y staff wedi cael holiadur i gael nodi eu safbwyntiau ar y ffyrdd o weithio yn ystod y pandemig.  Yr adborth gan staff oedd bod gweithio gartref yn dda i iechyd meddwl y mwyafrif o bobl, tra bod lleiafrif o'r farn nad oedd yn addas ar eu cyfer.  Cadarnhaodd y Prif Weithredwr hefyd na fyddai’r ffordd y mae pobl yn gweithio yn dychwelyd i'r ffordd yr oedd cyn y pandemig.  Roedd gweithio gartref hefyd yn gwneud Cyngor Sir Ddinbych yn fwy deniadol fel cyflogwr oherwydd y gallai gweithwyr y dyfodol fod yn byw y tu allan i'r ardal gan y byddent yn gweithio gartref.

 

Yn dilyn yr holiadur, dywedodd y Pennaeth Gwella a Moderneiddio Busnes wrth yr aelodau fod 80% o'r staff wedi nodi ei bod yn well ganddynt weithio gartref.  Nododd staff hefyd ei bod yn amser newid y ffordd o weithio.  Byddai canlyniadau’r holiadur yn cael eu trafod yn ystod cyfarfod yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth y prynhawn yma.   Roedd aelodau wedi cael holiadur hefyd yn ymwneud â’r ffordd o weithio yn y dyfodol.  Byddai’r ymgynghoriad ag aelodau yn dod i ben yn ystod yr wythnos hon.  Mae technoleg wedi gwella’n aruthrol ers dechrau’r cyfnod clo.   Roedd yr Aelod Arweiniol, y Cynghorydd Richard Mainon, i ffurfio Gweithgor gydag aelodau i asesu canlyniadau holiaduron staff ac aelodau.

 

Yn ystod trafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol:

·         Lles meddylion staff sy’n byw eu hunain.   

Cadarnhaodd swyddogion y gellid cael ffordd hybrid o weithio yn y dyfodol, gan rannu'r wythnos waith o bosibl rhwng y cartref a’r swyddfa.  Byddai hefyd yn gadarnhaol i'r holl staff gwrdd yn y swyddfa neu leoliadau eraill i rwydweithio a dal i fyny gyda chydweithwyr.

·         Gan fod llai o staff yn mynychu adeiladau swyddfa, cwestiynodd aelodau a fyddai posib gwerthu unrhyw adeiladau. 

Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol y byddai adeiladau’r cyngor yn cael eu hadolygu yn y dyfodol, ond nad oedd hyn am ddigwydd dros nos.

·         Yr effaith economaidd bosibl ar ganol trefi’r sir a busnesau lleol oherwydd gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr yng nghanol trefi oherwydd bod y Cyngor a staff cyflogwyr mawr eraill yn gweithio mwy o gartref

·         Er mwyn cynorthwyo staff, roedd dau gynllun gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi lle gallai staff hawlio gostyngiad yn y dreth am weithio gartref neu gyflwyno hawliad pro-rata am filiau cartref.

·         Cododd yr aelodau’r ffaith fod angen i'r cyfleuster cyfieithu fod ar waith yn ystod cyfarfodydd a chadarnhaodd swyddogion fod hyn yn y broses o gael ei drefnu a'i brofi ar hyn o bryd. 

Byddai cyfarfodydd pwyllgor cyhoeddus dwyieithog yn cael eu cynnal drwy Zoom cyn hir.

 

Diolchodd y Prif Weithredwr i’r aelodau am eu sylwadau, yn enwedig o ran lles staff.   Roedd rheolwyr mewn cyswllt rheolaidd gyda’u staff tra’n gweithio gartref.  Ymddengys mai cydbwysedd hybrid o weithio yn y dyfodol oedd y ffordd fwyaf priodol ymlaen.  Gallai staff fynychu adeilad cyngor neu gyfleuster arall ar gyfer meithrin tîm neu rwydweithio ond byddai angen ail-ffurfweddu'r adeiladau.  Dyma oedd y ffordd ymlaen.

 

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Dywedodd pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni ddywedodd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac ni ddywedodd unrhyw un eu bod eisiau atal eu pleidlais.

 

Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau uchod:

 

(i)           derbyn y wybodaeth a ddarperir mewn perthynas â'r Cyngor yn mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio fel rhan o'r broses adfer; a

(ii)          chefnogi'r cyfleoedd posibl i'r Awdurdod ymgorffori ffyrdd newydd a mwy effeithiol o weithio mewn arferion gwaith yn y dyfodol.

 

 

 

Dogfennau ategol: