Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

POLISI/AMODAU CERBYDAU HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT

Ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi wedi'i amgáu) yn cynnig nifer o ddiwygiadau i’r Polisi/Amodau Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol cyn cymeradwyo.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD –

 

(a)       Awdurdodi swyddogion i ymgynghori ynghylch y diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat a’r Amodau, fel y manylir arnynt yn yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor, ac os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiad, byddant yn dod i rym 1 Mehefin 2020,   

 

(b)       Os derbynnir unrhyw wrthwynebiad, bydd y Pwyllgor Trwyddedu yn ystyried y gwrthwynebiadau hynny yn ystod y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin 2020 gyda’r bwriad o weithredu (gyda neu heb addasiad) dim hwyrach nag 1 Gorffennaf 2020.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn cynnig nifer o welliannau i'r Polisi ac Amodau Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i'w ymgynghori a'u cymeradwyo'n ffurfiol yn dilyn ei adolygiad tair blynedd.

 

Ym mis Rhagfyr 2016 cymeradwyodd y Pwyllgor Trwyddedu Bolisi ac Amodau Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat o fis Gorffennaf 2017 ymlaen. Ar ôl adolygu'r polisi yn unol â gofynion, cynigiwyd nifer o welliannau i adlewyrchu'r ddau newid yn y gweithdrefnau gweithredu (h.y. cael gwared ar y system pwyntiau cosb) ac i egluro'r amodau presennol.  Argymhellwyd y dylid ymgynghori'n ffurfiol ag unrhyw newidiadau cyn eu gweithredu.

 

Ymhelaethodd swyddogion ar y meysydd arfaethedig i'w diwygio fel a ganlyn -

 

·         Arwyddion / Hysbysebu / Lifrai (Hurio Preifat) - rhoi'r gorau i ddefnyddio arwyddion drws magnetig

·         Eithriad Plât - dirprwyo i swyddogion i ddelio â cheisiadau eithrio

·         Camau Disgyblu - diwygio a disodli cyfeiriadau at gynllun pwyntiau cosb

·         Cynllun Pwyntiau Cosb - diwygio a dileu cyfeiriadau at gynllun pwyntiau cosb

·         Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Cadair Olwyn - tynnu “wrth ddrws cefn yr ochr agosaf”

·         Gwrthdrawiadau - diwygiad i sicrhau bod gweithdrefn ar waith ar gyfer cerbydau crog

·         Arwyddion / Hysbysebu / Lifrai (Cerbyd Hacni) - cael gwared ar y gofyniad am arwydd to neu fesurydd ar gyfer archwiliad / prawf cychwynnol ar gerbydau.

 

Trafodwyd y materion canlynol ymhellach -

 

·         Camau Disgyblu - cadarnhawyd, o ran dirprwyaethau swyddogion, bod y weithdrefn ar gyfer ataliadau a dirymiadau yn nodi bod penderfyniadau i'w cymryd mewn ymgynghoriad â Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ynghyd â swyddogion cyfreithiol perthnasol.

·         Cyfleusterau ar gyfer Defnyddwyr Cadair Olwyn - eglurwyd bod llawer o gerbydau newydd sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn yn caniatáu ar gyfer gwahanol bwyntiau mynediad a byddai dileu'r cyfyngiad mynediad cyfredol yn caniatáu mynediad o’r cefn ac yn darparu ar gyfer y cerbydau hynny. 

Nodwyd y gallai problemau gael eu hachosi ar ranciau tacsi oherwydd lle i ddarparu ar gyfer mynediad o’r cefn a bod llawer o gerbydau o'r fath sy'n arddangos arwyddion sy'n gofyn am bellter digonol yn cael eu cadw'n glir at y diben hwnnw.

·         Gwrthdrawiadau - Roedd y Cynghorydd Joan Butterfield yn awyddus i sicrhau bod costau a achosir gan berchnogion cerbydau yn cael eu cadw mor isel â phosibl a gofynnodd am welliant pellach i nodi, mewn achosion lle roedd angen prawf cydymffurfio yn dilyn gwrthdrawiad, y gellir defnyddio'r prawf cydymffurfio fel un o’r profion cydymffurfio rheolaidd gofynnol. 

Er mwyn cydymffurfio â'r cais hwnnw, cytunodd swyddogion i newid yr adran berthnasol i ddarllen fel a ganlyn “Os bydd trwydded yn cael ei hatal oherwydd natur y difrod, bydd y perchennog, ar ei gost ei hun, yn cael y cerbyd wedi'i brofi o dan ofynion prawf cydymffurfio yng Nghanolfan Rheoli Fflyd a Chynnal a Chadw Cerbydau CSDd.  Yn dilyn hynny, dylent gyflwyno'r Dystysgrif Cydymffurfiaeth i'w harchwilio gan swyddog awdurdodedig cyn adfer y drwydded.  Os yw'n berthnasol, gall y perchennog ddewis defnyddio'r prawf cydymffurfio hwn fel un o'r profion cydymffurfio blynyddol sy'n ofynnol o dan adran 2.5 / 5.5. Dylai perchnogion nodi y bydd hyn yn cyflwyno dyddiad dyledus newydd ar gyfer y prawf cydymffurfio bob 6 mis nesaf”.  Holodd y Cynghorydd Brian Jones a oedd yn briodol ei gwneud yn ofynnol i bob cerbyd gael ei brofi yn y Ganolfan Rheoli Fflyd ym Modelwyddan, yn enwedig o ystyried y pellter i berchnogion Llangollen.  Esboniodd swyddogion mai'r rhesymeg y tu ôl i'r gofyniad oedd sicrhau bod y cerbydau hynny sy'n cael difrod sylweddol ac atgyweiriad dilynol yn cael eu profi'n briodol i safon gyson mewn canolfan ddiduedd.  Nodwyd bod y Pwyllgor Trwyddedu wedi cytuno o'r blaen i ystyried symud i brofion cydymffurfio mewnol yn unig ac ar hyn o bryd roedd swyddogion yn adolygu'r cynnig hwnnw a fyddai'n cael ei ddwyn yn ôl i gyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol i'w ystyried ymhellach.

·         Arwyddion/Hysbysebu/Lifrai (Cerbyd Hacni) - nododd aelodau y gallai perchnogion fynd i gostau ychwanegol o ystyried y gofyniad cyfredol ac i ddarparu ar gyfer tacsis pwrpasol a cherbydau eraill, a chytunwyd i'r diwygiad canlynol “Gellir cyflwyno Cerbydau sy’n Newydd i’r Fflyd i Ganolfan Rheoli Fflyd a Chynnal a Chadw Cerbydau CSDd i gael archwiliad cychwynnol heb arwydd to neu fesurydd."

 

PENDERFYNWYD –

 

 (a)      Awdurdodi swyddogion i ymgynghori ynghylch y diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat a’r Amodau, fel y manylir arnynt yn yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor, ac os na dderbynnir unrhyw wrthwynebiad, byddant yn dod i rym 1 Mehefin 2020,   

 

 (b)      Os derbynnir unrhyw wrthwynebiad, bydd y Pwyllgor Trwyddedu yn ystyried y gwrthwynebiadau hynny yn ystod y cyfarfod nesaf ym mis Mehefin 2020 gyda’r bwriad o weithredu (gyda neu heb addasiad) dim hwyrach nag 1 Gorffennaf 2020.

 

 

Dogfennau ategol: