Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

ADNEWYDDU CAIS AM DRWYDDED I YRRU CERBYD HACNI A CHERBYDAU HURIO PREIFAT - RHIF YMGEISYDD 541292

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan Bennaeth Cynllunio, Diogelu’r Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (copi wedi’i amgáu) yn gofyn i aelodau benderfynu ar adnewyddu cais gan Ymgeisydd Rhif  541292.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo cais Ymgeisydd Rhif 541292 i adnewyddu trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad cyfrinachol gan y Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad (wedi’i ddosbarthu’n flaenorol) yn dilyn -

 

(i)            cais i adnewyddu a dderbyniwyd gan Ymgeisydd Rhif

541292 am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat;

 

(ii)          swyddogion wedi cyfeirio'r cais adnewyddu at y Pwyllgor Trwyddedu i'w benderfynu o ystyried amgylchiadau penodol yr achos;

 

(iii)         yr Ymgeisydd wedi cronni 3 phwynt cosb ar ei Drwydded Yrru DLVA am oryrru ym mis Mai 2017 ac wedi cael cosb ariannol yn ymwneud â dwy drosedd am yrru cerbyd dros bwysau ym mis Rhagfyr 2019, y ddau wedi eu datgan gan yr Ymgeisydd a'u cadarnhau yn dilyn gwiriad arferol;

 

(iv)         gwybodaeth bellach ynghylch yr achos gan gynnwys esboniad yr Ymgeisydd o'r amgylchiadau yn ymwneud â'r euogfarnau ynghyd â'i addasrwydd fel gyrrwr trwyddedig a geirda cymeriad (ynghlwm i’r adroddiad);

 

(v)          polisi'r Cyngor o ran addasrwydd ymgeiswyr a'r rhesymeg y tu ôl i argymhelliad y swyddog i wyro oddi wrth y polisi hwnnw a chaniatáu'r cais adnewyddu o ystyried yr amgylchiadau eithriadol yn yr achos hwn, ac;

 

(vi)         estyn gwahoddiad i’r Ymgeisydd ddod i'r cyfarfod i gefnogi ei gais i adnewyddu ac i ateb cwestiynau'r aelodau ar hynny.

 

Roedd yr Ymgeisydd yng nghwmni ei fab a chadarnhaodd ei fod wedi derbyn yr adroddiad a gweithdrefnau'r pwyllgor a'i fod yn hapus i symud ymlaen.

 

Cyflwynodd y Swyddog Trwyddedu’r adroddiad gan fanylu ar ffeithiau'r achos.

 

Dywedodd yr Ymgeisydd ei fod yn yrrwr tacsi hirsefydlog a phrofiadol heb unrhyw bryderon blaenorol a rhoddodd sicrwydd ynghylch ei ymddygiad gyrru.  Esboniodd hefyd yr amgylchiadau o amgylch yr euogfarn goryrru a oedd i gael ei dynnu oddi ar ei drwydded cyn bo hir a chadarnhaodd nad oedd yn cario teithwyr ar y pryd.  O ran yr ail drosedd, eglurodd ei fab mai ei fai oedd am iddo gamgyfrifo'r terfyn pwysau gan arwain at ei dad yn ddiarwybod yn gyrru cerbyd dros ei bwysau.  Rhoddwyd sicrwydd na wnaed unrhyw beth yn fwriadol yn hynny o beth a bod camau wedi'u cymryd ers hynny i sicrhau na fyddai hyn yn digwydd eto yn y dyfodol.  Gan nad oedd unrhyw gwestiynau pellach, crynhodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd y rhesymeg y tu ôl i argymhelliad y swyddog i ganiatáu'r cais adnewyddu o ystyried yr amgylchiadau penodol yn yr achos hwn.  Yn ei ddatganiad olaf mynegodd yr Ymgeisydd ei edifeirwch dros y troseddau ac ailadroddodd na chawsant eu cyflawni'n fwriadol.

 

Oedwyd y cyfarfod er mwyn ystyried y cais a -

 

PHENDERFYNWYD cymeradwyo cais Ymgeisydd Rhif 541292 i adnewyddu trwydded i yrru cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat.

 

Dyma resymau dros benderfyniad y Pwyllgor Trwyddedu -

 

Ystyriodd yr aelodau’r cais a’r cyflwyniadau yn yr achos yn ofalus.  Derbyniwyd bod yr Ymgeisydd yn yrrwr trwyddedig profiadol gyda record flaenorol lân ac wedi bod yn agored ac yn onest wrth ddatgan ei droseddau moduro.  Roedd y cyfeiriadau niferus sy'n tystio i gymeriad da'r Ymgeisydd hefyd wedi'u hystyried.  Roedd yr aelodau wedi canfod bod yr Ymgeisydd yn gredadwy ac yn ddilys yn ei anerchiad i'r Pwyllgor ac wedi derbyn yr esboniad a roddwyd ynghylch amgylchiadau'r troseddau a'r edifeirwch a ddangoswyd.  O ystyried yr amgylchiadau eithriadol hynny, roedd yr aelodau'n fodlon bod yr Ymgeisydd yn berson addas a phriodol i ddal trwydded.  O ganlyniad, penderfynwyd gwyro oddi wrth bolisi cyfredol y Cyngor mewn perthynas â throseddau defnyddio cerbydau ar yr achlysur hwn a chaniatáu'r cais adnewyddu.  Yng ngoleuni'r euogfarnau a gafwyd, ystyriwyd ei bod yn briodol rhybuddio'r Ymgeisydd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Fe wnaeth y Cadeirydd gyfleu'r penderfyniad a'r rhesymau felly i'r Ymgeisydd a'i rybuddio i fod yn ymwybodol o'r rheolau a'r rheoliadau ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

 

Dogfennau ategol: