Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CAIS RHIF 45/2019/0156/PF – 64 FFORDD BRIGHTON, Y RHYL

Ystyried cais am newid defnydd ac addasiadau i gyn swyddfeydd i ffurfio ysbyty pwrpasol 61 gwely, 6 ward yn 64 Ffordd Brighton, y Rhyl (copi wedi’i atodi).

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i newid defnydd a gwneud addasiadau i gyn-swyddfeydd i ffurfio ysbyty pwrpasol 61 gwely, 6 ward yn 64 Ffordd Brighton, y Rhyl (copi ynghlwm).

 

Siaradwr Cyhoeddus –

 

Dadleuodd Mr. J. Horden (asiant) (O blaid) – yn erbyn y sail dros wrthod oherwydd nad oes galw yn y Rhyl am adeiladau swyddfa mawr, a fawr ddim gobaith o werthu neu osod y safle yn yr achos hwn,  a phe bai'r cais yn cael ei ganiatáu byddai'r defnydd da'n cael ei wneud o'r adeilad a chyflogaeth yn cael ei greu.

 

Trafodaeth Gyffredinol -  siaradodd y Cynghorydd Barry Mellor (Aelod Lleol) yn erbyn y cais gan ddadlau na fyddai’r fath gyfleuster yn briodol ar gyfer y lleoliad arfaethedig ac amlygodd yr effaith ar breswylwyr cyfagos o ran aflonyddwch ac ofn troseddau a chyfeiriodd at gyflwyniad deiseb sy’n dangos cryfder gwrthwynebiadau’r cyhoedd i’r cais.  Cyfeiriwyd at yr achos busnes a’r model gwasanaeth arfaethedig a chodwyd pryderon am y galw am wasanaethau a hyfywedd y cynigion ynghyd â’r effaith dilynol ar gyfleusterau’r bwrdd iechyd lleol a’r gwasanaethau cysylltiedig, a’r ffaith bod Heddlu Gogledd Cymru wedi codi pryderon am y trefniadau diogelwch.  Yn olaf, codwyd pryderon am golled tir cyflogaeth pe bai’r cais yn cael ei ganiatáu.

 

Yn ystod y drafodaeth ystyriodd yr aelodau rinweddau’r cais a'r meini prawf polisi, a chafwyd trafodaeth bellach yn canolbwyntio ar y profion polisi perthnasol i Bolisi Datblygu Lleol PSE 3 ac egwyddor y datblygiad yr oedd swyddogion wedi seilio eu hargymhelliad i wrthod arno.  Casgliad y Swyddogion oedd nad oedd y profion wedi eu diwallu gan nad oedd unrhyw wir dystiolaeth bod safleoedd eraill wedi cael eu hystyried ar gyfer y datblygiad na bod proses farchnata wedi ei dilyn i ddangos na allai’r safle arfaethedig bellach ddarparu lle cyflogaeth, ac ni ddylid felly ei ildio’n barhaol at ddefnydd arall.  Ystyriwyd y byddai colli’r defnydd o’r swyddfeydd yn tarfu ar allu’r ardal i ddiwallu amrywiaeth o anghenion cyflogaeth lleol.  Cyfeiriwyd hefyd at Nodyn Cyngor Technegol 23 cysylltiedig â datblygiad economaidd ac roedd Swyddogion Datblygiad Economaidd y Cyngor wedi cynghori ynghylch diffyg eiddo o’r maint hwnnw y gellid ei ddefnyddio ar gyfer swyddfeydd – er nad oes defnydd dynodedig ar hyn o bryd nid yw hynny’n golygu mai dyma fydd yr achos yn y dyfodol.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Brian Jones at yr angen tebygol yn y dyfodol am dir cyflogaeth ac adeiladau cysylltiedig â phrosiectau’n deillio o Fargen Twf Economaidd Gogledd Cymru.

 

Trafododd yr aelodau hefyd ystyriaethau cynllunio eraill posibl cysylltiedig ag ofn troseddau fel sail dros wrthod  gan na chafwyd tystiolaeth glir gan yr heddlu o ran y pryderon a godwyd ganddynt a phe bai caniatâd yn cael ei roi efallai y byddai'n bosibl rheoli'r pryderon hynny drwy bennu amodau.  Cadarnhaodd yr aelodau hefyd y diffyg tystiolaeth a gafwyd ynglŷn ag unrhyw effaith arwyddocaol ar isadeiledd y gymuned a gofynion polisi yn y cyswllt hwnnw felly nid ystyriwyd bod yr effaith ar yr isadeiledd yn sail briodol dros wrthod yn yr achos hwn.  Am y rhesymau hyn roedd y swyddogion wedi gwneud argymhelliad clir i wrthod ar y sail nad oedd y cynnig yn cydymffurfio â Pholisi PSE 3.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Mark Young at y diffyg capasiti yn y gwasanaeth iechyd gan ddweud fod y safle wedi bod ar werth ers dros ddwy flynedd.  Roedd wedi ystyried y cyfle i greu nifer o swyddi a dod ag adeilad sy'n dirywio yn ȏl i ddefnydd yn erbyn y posibilrwydd y gallai'r safle barhau i ddirywio a pharau i fod yn ddiddefnydd am flynyddoedd i ddod os gwrthodir y cais.  Gan gydnabod y pryderon a godwyd ynglŷn â'r datblygiad, gofynnodd am ragor o eglurder ar ddosbarth y ddarpariaeth y gwnaed cais amdano; a yw Cyngor Tref y Rhyl o blaid neu yn erbyn y datblygiad a faint o breswylwyr oedd wedi codi pryderon am droseddu posibl.

 

Ymatebodd y Swyddogion fel a ganlyn –

 

·         eglurwyd y gwahanol gategorïau o ddefnydd o fewn y  cais ar ôl cadarnhau’r categori defnydd C2 a oedd yn cynnwys cartrefi gofal a chartrefi ymadferol  yn hytrach  na chategori C2A sy’n ymwneud â sefydliadau preswyl diogel.

·         yn eu hymateb roedd Cyngor Tref y Rhyl wedi codi pryderon amlwg ond nid oeddent wedi datgan a oeddent yn dymuno gwrthwynebu’r cais.

·         cyfeiriwyd at dudalen 183 yr adroddiad yn rhoi manylion y gwrthwynebiadau a gafwyd gan breswylwyr gyda deg llythyr o wrthwynebiad wedi eu derbyn. 

Roedd deiseb yn cynnwys 128 o lofnodwyr hefyd wedi ei chyfeirio ati o fewn y papurau atodol hwyr (taflenni glas).

·         cadarnhawyd y byddai angen i’r aelodau ystyried pa bwysau i’w roi ar y posibilrwydd o weld adeilad gwag sy'n dadfeilio yn dod yn ôl i ddefnydd gan greu 150 o swyddi fel y nodwyd yn yr adroddiad, yn erbyn y  materion eraill a godwyd mewn perthynas â Pholisi PSE 3 a chyngor a gafwyd gan Swyddogion Datblygiad Economaidd y Cyngor.

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Alan James argymhelliad y swyddogion i wrthod y cais, ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Brian Jones.

 

PLEIDLAIS:

CANIATÂU - 1

GWRTHOD - 15

YMATAL – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid GWRTHOD y cais yn unol ag argymhellion y swyddogion a nodwyd yn yr adroddiad.

 

Ar y pwynt hwn (10.45am) cymerodd yr aelodau egwyl am luniaeth.

 

 

Dogfennau ategol: