Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

CWESTIWN GAN Y CYHOEDD

Mae Ms Gwyneth Ellis, Cynwyd, wedi cyflwyno’r cwestiwn canlynol:

 

“A yw’r Cyngor yn cydnabod y Siarter rhwng cynghorau dinas, tref a chymuned Sir Ddinbych a Chyngor Sir Ddinbych, ac yn  ymdrechu i gydweithio gyda’r cynghorau lleol yn unol â’r Siarter hwnnw?”

 

Cofnodion:

Ar y pwynt hwn, dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai tri chwestiwn yn cael eu cyflwyno fel a ganlyn:

 

(i)            Cyflwynodd Ms Gwyneth Ellis o Gynwyd y cwestiwn canlynol:

 

“A yw’r Cyngor yn cydnabod y Siarter rhwng Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned Sir Ddinbych a Chyngor Sir Ddinbych ac yn ymdrechu i gydweithredu gyda'r cynghorau lleol yn unol â'r Siarter honno?"

 

Ymateb gan Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau, y Cynghorydd Tony Thomas:

 

“Rwyf wedi cysylltu'r wythnos ddiwethaf gyda'r aelod lleol ar gyfer Cynwyd ac rwy’n aros am ateb ond byddaf yn cysylltu â Chyngor Cymuned Cynwyd cyn gynted ag y byddaf wedi derbyn ateb.”

 

Yna, gofynnodd Ms Ellis gwestiwn atodol:

 

“Roeddwn i, fel Is-gadeirydd Cyngor Cymuned Cynwyd, wedi anfon e-bost at y Cynghorydd Richard Mainon, gan mai ei bortffolio ef ydoedd ar y pryd, ond nid oeddwn wedi derbyn ymateb.   Yn yr e-bost roeddwn yn gofyn am gefnogaeth gan y Cyngor Sir, oherwydd nad ydym ni fel Cyngor Cymuned, wedi llwyddo i gyflogi Clerc newydd.   Rydym wedi bod yn ceisio gwneud ers tair blynedd yn awr ac nid oes unrhyw un yn dangos diddordeb yn y rôl.   Mae’n ei gwneud bron yn amhosibl i ni weithredu’n effeithiol.

 

Hoffwn ofyn i’r Cyngor, yn y Siarter, mae paragraff 6.1 yn nodi bod y Cyngor Cymuned yn dibynnu ar gefnogaeth broffesiynol gan eraill yn benodol, rydym yn dibynnu ar waith Clerc proffesiynol a rhywun i ofalu am ein gwefan.

 

 Hoffwn ofyn yn unol â 6.1.2 y Siarter, a fyddai’r Cyngor Sir yn darparu cefnogaeth ymarferol i ni, i benodi Clerc newydd, a nes y byddwn yn penodi Clerc newydd eu bod yn sicrhau bod y cyfrifon yn cael eu cadw'n gywir a'n cynghori ar faterion cyfreithiol a gweithdrefnol, i gymryd cofnodion a gosod rhaglenni a chyhoeddi'r cofnodion hynny i'r mannau priodol gan gynnwys ar y we ac i gynnal y wefan.

 

Ymatebodd y Cynghorydd Thomas i'r cwestiwn atodol fel a ganlyn:

 

“Byddaf yn cysylltu â’r Prif Swyddog ynglŷn â hyn ac yn ymateb i chi’n fuan”.

 

 

(ii)          Cyflwynodd y Cynghorydd Rhys Thomas y cwestiwn canlynol ar ran y Cynghorydd Glenn Swingler a oedd yn methu â bod yn y cyfarfod:

 

“A oes modd i’r Aelod Arweiniol ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf o ran cynnydd ar ail fand rhaglen ysgolion y 21ain ganrif? Ar pa gam y gallwn ddisgwyl amlinelliad manwl o'r ysgolion newydd neu adnewyddu ysgolion".

 

Ymateb gan y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Cabinet Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd:

 

“Fe gyfeiriaf yn ôl at yr hyn a ddywedais ym mis Mawrth 2019. Bydd gan y Cyngor Llawn gynigion cwmpas a fydd yn cael eu cyflawni a'u cyflwyno ym mis Medi 2019. Rydym yn parhau i fod ar y trywydd cywir i gyflawni hynny.   Bydd yn cael ei rannu gyda’r Cyngor yn gyntaf cyn i ni ymgynghori gyda’r ysgolion unigol yr effeithir arnynt yn yr ardal benodol”.

 

 

(iii)         Cododd y Cynghorydd Rhys Thomas y cwestiwn canlynol:

 

“Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei gyllideb atodol ar 18 Mehefin 2019. Mae’n ymddangos y bydd oddeutu £20 miliwn o arian newydd ar gael i awdurdodau lleol Cymru.   Bydd y gyllideb yn cael ei thrafod gan Gynulliad Cymru ar 9 Gorffennaf 2019. A oes modd i chi ddweud wrthym a oes gan Sir Ddinbych gynlluniau yn eu lle o ran sut y byddem yn defnyddio ein cyfran o'r arian ychwanegol a pha wasanaethau'r cyngor sy'n debygol o elwa o hynny?"

 

Dyma ymateb y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol:

 

“er eglurder, roedd y cyhoeddiad ar 18 Mehefin 2019 yn gyllid cyfalaf ychwanegol o £85 miliwn ar draws Cymru.  Roedd yr £85 miliwn wedi’i rannu'n fras o ran y prif faterion £50 miliwn (ffigyrau Cymru gyfan) ar gyfer tai cymdeithasol, £5 miliwn - cynnal a chadw priffyrdd, £10 miliwn ar gyfer rhyw fath o gronfa enillion y dyfodol ac £20 miliwn sy'n cael ei ddiffinio fel cefnogi cynlluniau cyfalaf awdurdodau lleol.   Nid ydym wedi derbyn manylion eto felly nid ydym yn gwybod beth fydd y dyraniadau ac nid ydym yn gwybod beth fydd yr amodau grant.

 

O ran yr £20 miliwn i gefnogi cynlluniau cyfalaf awdurdod lleol, byddwn yn credu bod hynny’n golygu cynnydd yn ein grantiau wedi'u neilltuo er mwyn diwallu ein dyraniadau bloc.  

 

Roedd cafeat i'r cyhoeddiad y byddai Llywodraeth Cymru yn ceisio gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu dulliau priodol ar gyfer hyn sy’n awgrymu y byddai rhywfaint o neilltuo, ond nid ydym yn gwybod hyn eto.   Pan fydd y cyllid yn cyrraedd, byddwn yn dilyn ein prosesau arferol.

 

O ran unrhyw grantiau sy’n benodol i wasanaeth bydd y rhain yn cael eu dosbarthu i’r gwasanaeth penodol yn y modd arferol”. .