Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

YMATEB DRAFFT I YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU AR WELLA CLUDIANT CYHOEDDUS

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd (copi ynghlwm) yn cyflwyno ymateb drafft y Cyngor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar wella cludiant cyhoeddus.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y byddai aelodau’n -

 

(a)       nodi a chefnogi cynnwys yr adroddiad a’r ymateb arfaethedig, a

 

(b)       yn unol a safbwyntiau aelodau, awdurdodi Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i gyflwyno’r drafft terfynol fel ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Wella Cludiant Cyhoeddus, gan ei fod yn berthnasol i drwyddedu tacsi a hurio preifat.

 

Cofnodion:

{0>The Public Protection Business Manager submitted a report (previous circulated) presenting the Council’s draft response to the Welsh Government’s consultation on improving public transport.<}0{>Cyflwynwyd adroddiad gan y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd (wedi ei rannu yn barod) yn cyflwyno ymateb ddrafft y Cyngor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar wella trafnidiaeth gyhoeddus<0}

 

{0>Members were advised of the Welsh Government’s White Paper on proposals to legislate for reforming the planning and delivery of local bus services and licensing of taxis and private hire vehicles in Wales.<}0{>Hysbyswyd yr Aelodau am Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar gynigion i ddeddfu ar ddiwygio cynllunio a darparu gwasanaethau bws lleol a thrwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat yng Nghymru. <0}{0>The report considered the taxi and private hire aspect only and officers had drafted a response to the questions posed by the Welsh Government for members’ consideration.<}0{>Ystyriai’r adroddiad agwedd y tacsis a hurio’n breifat yn unig a roedd y swyddogion wedi drafftio ymateb i’r cwestiynau a ofynnwyd gan Llywodraeth Cymru i’w hystyried gan yr aelodau. <0}  {0>The response was intended to inform a Cabinet Briefing to enable a collated response on all aspects of the consultation prior to submission of the formal response by the deadline of 27 March 2019.  Four main areas of taxi and private hire licensing had been highlighted for consideration which included proposals to set national standards; allow a licensing authority to take enforcement action against any vehicle operating in its area; the creation of a mechanism for sharing relevant information for safeguarding purposes, and proposals to redirect taxi and private hire licensing functions into a national licensing authority – a Joint Transport Authority (JTA).<}0{>Bwriad yr ymateb oedd cyflwyno gwybodaeth i’r Briff Cabinet er mwyn galluogi ymateb benodol ar holl agweddau'r ymgynghoriad cyn cyflwyno’r ymateb swyddogol cyn y dyddiad cau ar 27 Mawrth 2019. Roedd pedwar prif faes trwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat wedi eu nodi ar gyfer ystyriaeth. Roedd y rhain yn cynnwys cynigion i osod safonau cenedlaethol; caniatáu awdurdod trwyddedu i gymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw gerbyd oedd yn weithredol yn ei hardal; creu mecanwaith ar gyfer rhannu gwybodaeth berthnasol ar gyfer pwrpasau diogelu, a chynigion i ail-gyfeirio swyddogaethau trwyddedu tacsis a hurio preifat i awdurdod drwyddedu genedlaethol – Awdurdod Drafnidiaeth ar y Cyd (ADC)<0}

 

{0>Members discussed the implications of the proposals with officers and it was confirmed that the Licensing Technical Panel (representing all Welsh local authorities) had agreed a collective response with each local authority having the option of including additional comments tailored to their specific localities as appropriate.<}0{>Trafodwyd goblygiadau’r cynigion gyda’r swyddogion a chadarnhawyd fod y Panel Trwyddedu Technegol (yn cynrychioli holl awdurdodau lleol Cymru) wedi cytuno gyda ymateb ar y cyd, gyda phob awdurdod lleol yn cael y cyfle i gynnwys sylwadau ychwanegol wedi eu teilwra i’w anghenion lleol fel yn briodol. <0}  {0>Officers also reported upon the scope of the consultation to inform Cabinet Briefing and Councillor Brian Jones confirmed that the North Wales Transport Advisory Forum had also considered the proposals and would provide an input to enable Cabinet Briefing to consider Denbighshire’s position.<}0{>Adroddodd y swyddogion hefyd ar gwmpas yr ymgynghoriad i roi gwybod i gyfarfod Briffio'r Cabinet. Cadarnhaodd Y Cynghorydd Brian Jones fod Fforwm Ymgynghori Trafnidiaeth Gogledd Cymru wedi ystyried y cynigion hefyd ac y byddant yn cynnig mewnbwn er mwyn galluogi’r Cyfarfod Briffio i ystyried sefyllfa Sir Ddinbych. <0}  {0>Members noted that there were some positive aspects arising from the proposals including standardising policies and procedures across Wales to ensure a consistent approach, greater enforcement powers for local authorities, the sharing of information for safeguarding purposes, and modernisation of processes.<}0{>Nododd aelodau fod rhai nodweddion positif wedi codi o’r cynigion gan gynnwys safoni polisïau a gweithdrefnau ar draws Cymru er mwyn sicrhau ymdriniaeth gytbwys, mwy o bwerau gorfodi i awdurdodau lleol, rhannu gwybodaeth ar gyfer pwrpas diogelu, a moderneiddio prosesau. <0}  {0>However members stressed the importance of local control, knowledge and accountability and firmly believed that local authorities should continue to have responsibility for taxi and private hire licensing within their areas, believing them to be best placed to effectively deal with local issues and influence local outcomes, ensuring greater control over the taxi and private hire trade in the county.<}0{>Er hyn, nododd aelodau bwysigrwydd rheolaeth leol ynghyd â manteision gwybodaeth ac atebolrwydd leol. Credant yn gryf y dylai awdurdodau lleol barhau i fod yn gyfrifol am drwyddedu tacsis a hurio preifat o fewn eu hardaloedd, gan deimlo eu bod yn y lle gorau i ddelio’n effeithiol â materion lleol a dylanwadu ar ganlyniadau lleol, gan sicrhau rheolaeth well dros dacsis a’r diwydiant hurio preifat yn y sir.<0}  {0>The hard work of both members and officers in raising standards and effecting improvements throughout Denbighshire’s licensed taxi and private hire trade was also highlighted and the importance of continuing that work and maintaining standards was considered of paramount importance.<}0{>Nodwyd y gwaith caled a wnaed gan aelodau a swyddogion wrth godi safonau a gweithredu gwelliannau o fewn y diwydiant hurio preifat a thacsis trwyddedig ynghyd â phwysigrwydd cario ymlaen gyda'r gwaith. Nodwyd pwysigrwydd cadw safonau.<0}  {0>Consequently there was no support for the proposal to redirect those functions away from local authorities to a national licensing authority.<}0{>O ganlyniad, nid oedd cefnogaeth i'r cynnig i ail-gyfeirio'r swyddogaethau i ffwrdd o'r awdurdodau lleol i awdurdod drwyddedu genedlaethol. <0}{0>Whilst debate focused predominately on taxi and private hire licensing reference was also made to the importance of the delivery of local bus services as part of that process and transportation in rural communities which was a priority for the Council.<}0{>Er bod y drafodaeth wedi canolbwyntio'n bennaf ar dacsis a thrwyddedu hurio preifat cafwyd cyfeiriad tuag at bwysigrwydd darparu gwasanaethau bysiau lleol fel rhan o’r broses hon ynghyd â chludiant yn y cymunedau gwledig; un o flaenoriaethau’r Cyngor. <0}

 

{0>RESOLVED that members –<}0{>PENDEFYNWYD fod aelodau yn- <0}

 

{0>(a)<}100{>(a)<0}       {0>note and support the contents of the report and the proposed response, and<}0{>nodi a chefnogi cynnwys yr adroddiad a’r ymateb a gynigiwyd , ac<0}

 

{0>(b)<}100{>(b)<0}       {0>subject to members’ views, authorise the Head of Planning and Public Protection to present the final draft as the response to the Welsh Government consultation on Improving Public Transport, in so far as it relates to taxi and private hire licensing.<}0{>yn ddibynnol ar farn yr aelodau, awdurdodi Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i gyflwyno'r drafft orffenedig fel ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus, cyn belled â'i fod yn ymwneud â thrwyddedu hurio preifat a thacsis.

 

 

Dogfennau ategol: