Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AR WAITH YR ADAIN DRWYDDEDU

I ystyried adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (copi'n amgaeedig), yn diweddaru aelodau ar waith yr Adain Drwyddedu yn ystod 2018.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn ddarostyngedig i sylwadau aelodau, i nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Cofnodion:

{0>The Public Protection Business Manager submitted a report (previously circulated) updating members on the work of the Licensing Section during 2018 which focused on both operational and management matters.<}0{>Cyflwynodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd adroddiad (wedi ei rannu yn flaenorol) yn diweddaru'r aelodau ar waith Yr Adain Drwyddedu yn ystod 2018 a oedd yn canolbwyntio ar faterion rheolaethol a gweithredol. <0}

 

{0>The report provided statistical data of the number of licences issued, complaints and service requests received covering the main functions – Alcohol and Entertainment; Hackney and Private Hire Licensing; Gambling, Gaming and Lotteries; Street Trading; Charity Collections and Scrap Metal together with other ancillary matters including data recording, performance and communications.<}0{>Roedd yr adroddiad yn darparu data ystadegol ar nifer y trwyddedau a gyhoeddwyd, cwynion a’r  ceisiadau gwasanaeth a dderbyniwyd yn cwmpasu’r prif swyddogaethau – Alcohol ac Adloniant; Hacni a Thrwyddedu Hurio Preifat; Hapchwarae, Lotrïau a Gemau; Masnachu Ar Y Stryd; Casgliadau Elusennol, Metel Sgrap ynghyd â materion ategol eraill gan gynnwys recordio data, perfformiad a chyfathrebu.<0}  {0>Management matters included reference to policies, fees, complaints against the service together with future workload considerations.<}0{>Roedd materion Rheoli yn cynnwys cyfeiriad at bolisïau, ffioedd, cwynion am y gwasanaeth ynghyd ag ystyriaeth i lwyth gwaith y dyfodol. <0}  {0>Officers elaborated on various aspects of the report and clarified particular issues in response to members’ questions thereon.<}0{>Ymhelaethodd y Swyddogion ar nifer o agweddau o'r adroddiad gan egluro rhai materion penodol mewn ymateb i gwestiynau aelodau.  <0}

 

{0>During debate the Public Protection Business Manager agreed to review the protocol for engaging local ward members where issues were identified within their specific areas to ensure it remained relevant and appropriate for licensing purposes.<}0{>Yn ystod y drafodaeth cytunodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd i adolygu’r protocol ar ymgysylltu ag aelodau wardiau lleol lle fo materion wedi eu nodi yn eu hardaloedd penodol er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn berthnasol ac yn briodol i bwrpasau trwyddedu.<0}{0>In response to a question regarding food hygiene ratings officers confirmed that inspections were generally carried out every eighteen months but in the event of a poor rating the Council would re-inspect on request within three months for a fee.<}0{> Mewn ymateb i gwestiwn am sgoriau hylendid bwyd cadarnhaodd swyddogion fod archwiliadau yn cael eu cynnal bob deunaw mis ond pan fo sgôr isel, byddai’r Cyngor yn ail-archwilio ar gais o fewn tri mis am ffi. <0}  {0>Officers also elaborated upon the joint working taking place across service areas during inspections of licensed premises.<}0{>Manylwyd ymhellach gan y Swyddogion hefyd ar y cydweithio oedd yn digwydd ar draws yr ardaloedd gwasanaethu yn ystod archwiliadau mannau trwyddedig. <0}

 

{0>Members paid tribute to the hard work of the Licensing Team in raising standards and ensuring good practice across the various licensing functions and had been pleased to note the steps taken to document that work and ensure future monitoring of processes which would enable greater transparency.<}0{>Talwyd teyrnged gan yr aelodau i'r gwaith caled a wnaed gan y tîm Trwyddedu er mwyn codi safonau a sicrhau arferion da ar draws y nifer o swyddogaethau trwyddedu. Roeddynt yn falch o nodi fod camau wedi eu cymryd i ddogfennu'r gwaith hwn a sicrhau monitro prosesau yn y dyfodol a fyddai’n arwain at well tryloywder<0}  {0>The Committee asked that their thanks be conveyed to the Licensing Team and their appreciation be recorded within the minutes.<}0{>Hoffai’r Pwyllgor gyfleu eu diolchiadau i’r Tîm Trwyddedu a gofynnwyd i’r gwerthfawrogiad gael ei gofnodi yn y cofnodion.<0}{0>The Public Protection Business Manager thanked members for their support and agreed to convey their thanks back to the Licensing Team.<}0{> Diolchodd y Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd i’r aelodau am eu cefnogaeth a chytunodd i gyfleu eu diolchiadau i’r Tîm Trwyddedu.<0}{0>It was agreed to receive an annual report on the work of the Licensing Section.<}0{>PENDERFYNWYD i dderbyn adroddiad blynyddol ar waith yr Adran Drwyddedu.

 <0}

 

{0>RESOLVED that, subject to members’ comments, the contents of the report be noted.<}0{>PENDERFYNWYD i nodi cynnwys yr adroddiad yn ddibynnol ar sylwadau’r aelodau.

 

 

Dogfennau ategol: