Eitem ar yr agenda

Eitem ar yr agenda

ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYNLLUN BUSNES GOFAL IECHYD CEFNDY 2017/18

Ystyried adroddiad cyfrinachol ar y cyd gan Reolwr Gwasanaethau Masnachol a Rheolwr Cynhyrchu (copi ynghlwm) o berfformiad Gofal Iechyd Cefndy yn 2017 – 18 a Chynllun Busnes 2018-22.

12.30 p.m – 1.00 p.m.

 

 

Cofnodion:

Nid oedd yr Aelod Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth wedi gallu dod i’r cyfarfod, ond fe wnaeth yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol ddod yn ei lle.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol yr adroddiad cyfrinachol gan y Rheolwr Gwasanaeth Masnachol - Cefndy a'r Rheolwr Gwasanaethau Gweithredol (a gylchredwyd yn flaenorol), a gyflwynodd y Pwyllgor gyda gwybodaeth am berfformiad Gofal Iechyd Cefndy yn ystod 2017-18 a’i gynllun busnes ar gyfer 2018-22.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Pwyllgor er mwyn iddo archwilio perfformiad Gofal Iechyd Cefndy, a'r cyfeiriad strategol yn y dyfodol, yn dilyn diddymiad y Bwrdd Ymgynghorol a oedd wedi goruchwylio ei waith yn y gorffennol.  Rhoddwyd gwybod i Aelodau mai pwrpas y busnes oedd “darparu cyflogaeth ystyrlon a oedd yn talu’n dda, i aelodau dan anfantais y gymuned”.   Byddai colli cyllid Dewis Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau 31 Mawrth 2019, yn effeithio ar sefyllfa ariannol Cefndy yn y dyfodol.  Gyda’r bwriad o leihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â cholli cyllid yr Adran Gwaith a Phensiynau, roedd Gwasanaethau Cymorth Cymunedol y Cyngor wedi ysgwyddo rheolaeth o Wasanaethau Cyfarpar Cymunedol Integredig Ledled Gwent (GWICES0, menter gymdeithasol a oedd yn cynnwys pum awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ardal Casnewydd, a weithredodd ar sail debyg i Ofal Iechyd Cefndy.  Drwy weithredu’r ddwy fenter, gallai’r Gwasanaethau Cymorth Cymunedol leihau costau gweinyddu diangen wrth ehangu ei gynnyrch a photensial i gynhyrchu digon o incwm i barhau i ddarparu cyflogaeth werthfawr, ystyrlon, sy’n talu’n dda i unigolion dan anfantais ar sail niwtral o ran cost.

 

Gan ymateb i gwestiynau aelodau, fe wnaeth yr Aelod Arweiniol, Pennaeth y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol a Rheolwr Gwasanaethau Masnachol Cefndy:

·         ddisgrifio’r farchnad gystadleuol y gweithredodd Cefndy o’i mewn, yn enwedig yr anawsterau a brofwyd wrth gystadlu yn erbyn mewnforion rhatach o economïau sy’n datblygu ar draws y byd;

·         cadarnhawyd bod costau gweithredu Cefndy fymryn yn uwch na nifer o’i gystadleuwyr, gan mai ei flaenoriaeth oedd cadw pobl dan anfantais mewn cyflogaeth gynhyrchiol yn hytrach na hawlio budd-daliadau;

·         rhoddwyd gwybod bod Gofal Iechyd Cefndy yn adran o fewn Gwasanaethau Cymorth Cymunedol, o ganlyniad, ni chaniatawyd iddo wneud elw sylweddol neu ymgeisio am gyllid/buddsoddiad menter gymdeithasol;

·         rhoddwyd gwybod nad oedd unrhyw weithiwr wedi'i wneud yn ddi-waith yn ystod 2017-18, roedd y gostyngiad mewn niferoedd gweithwyr oherwydd ymddeoliad, gadael ar gyfer cyflogaeth arall ac ati;

·         cadarnhawyd bod Gofal Iechyd Cefndy’n tendro ar gyfer contractau newydd bob mis;

·         rhoddwyd gwybod bod nifer o weithwyr Cefndy wedi bod gyda’r ‘cwmni’ am 30 mlynedd neu fwy, a oedd yn destament i werth cymunedol y busnes.   Yn debyg i bob gweithiwr y Cyngor, roedd y rhai a weithiodd yng Nghefndy yn destun telerau ac amodau cyflogaeth staff llywodraeth leol, ac felly, â’r hawl i gynllun pensiwn a salwch, sydd yn eu tro yn rhoi diogelwch ariannol tymor hir iddynt;

·         rhoddwyd gwybod bod cyfranogiad Cefndy gyda GWICES wedi agor cyfleoedd marchnata newydd a mynediad at fforymau marchnata, a fyddai gobeithio o fudd i’r busnes yn y tymor hwy, drwy ei alluogi i ehangu ac amrywio ei fusnes, gyda’r bwriad o ddiogelu ei gynaliadwyedd tymor hwy; 

·         cadarnhawyd bod y buddsoddiad a wnaed bum mlynedd yn ôl mewn peirianneg plygu arbenigol wedi gwella gallu gweithgynhyrchu’r busnes, a byddai o fudd i’r gwaith a gynhaliwyd mewn partneriaeth â GWICES;

·         amlinellwyd aelodaeth y bwrdd ymgynghorol blaenorol, gan roi gwybod bod y busnes wedi’i sefydlu'n wreiddiol gan yr hen Gyngor Sir Clwyd, a’i drosglwyddo i Gyngor Sir Ddinbych wrth adsefydlu llywodraeth leol, oherwydd bod lleoliad ei ffatri yn y Rhyl.  Fe sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych y bwrdd ymgynghori i fonitro perfformiad y busnes ac ati, oherwydd ei fod yn rhoi cymhorthdal i'r busnes.  Roedd y cymhorthdal hwnnw wedi dod i ben rai blynyddoedd yn ôl, felly gwnaed penderfyniad gan y Pennaeth Gwasanaeth, o dan bwerau a ddirprwywyd iddo, i ddiddymu’r Bwrdd a cheisio Craffu i fonitro perfformiad y busnes yn y dyfodol;

·         cadarnhawyd bod y Rheolwr Gwasanaeth Masnachol a’r Rheolwr Gwasanaethau Gweithredol yn gyfrifol am redeg y busnes o ddydd i ddydd, ac unrhyw benderfyniadau gweithredol a busnes a gymerwyd;

·         rhoddwyd gwybod y rhagwelwyd y byddai buddion i Ofal Iechyd Cefndy gyda'r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn cymryd rheolaeth o GWICES yn cael eu gwireddu'n llawn yn 2019, pan fyddai cyllid Dewis Gwaith yr Adran Gwaith a Phensiynau’n dod i ben; a

·         rhoddwyd gwybod bod cymhareb y gweithwyr dan anfantais i weithwyr eraill yng Nghefndy yn 70:30. Roedd y gymhareb hon yn cynnwys staff rheoli a gweithgynhyrchu wrth i’r busnes ddatblygu llwybrau gyrfa i’w staff, i’w galluogi i wireddu eu potensial llawn

 

Fe longyfarchwyd y Cyngor gan aelodau pwyllgor ar sicrhau bod y busnes yn parhau i weithredu at y diben o ddiogelu canlyniadau bywyd cadarnhaol i’w weithwyr. Awgrymodd Aelodau y dylai pob cynghorydd sir gael eu gwahodd i ddod i Ofal Iechyd Cefndy i weld y gwaith a wneir yn y ffatri, a bod Tîm Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata'r Cyngor yn cael gwybod am yr ymweliad i alluogi bod datganiad i'r wasg neu i'r cyfryngau'n cael ei gyhoeddi, gan dynnu sylw at y busnes a'i ddiben.  Felly:

 

PENDERFYNWYD yn amodol ar y sylwadau uchod

(i)            derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad Gofal Iechyd Cefndy yn ystod 2017-18 (Atodiad 1) a’i Gynllun Busnes ar gyfer 2018-2022 (Atodiad 2);

(ii)          cyflwyno Adroddiad Perfformiad Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol Cefndy i’r Pwyllgor bob blwyddyn, gydag adroddiad perfformiad hanner blwyddyn cael ei roi i’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu er gwybodaeth, oni bai bod amgylchiadau’n gofyn am adroddiad cynharach i’r Pwyllgor; a

(iii)         threfnu ymweliad â Gofal Iechyd Cefndy i'r holl gynghorwyr sir, er mwyn iddynt ymgyfarwyddo â'r busnes a'i amcanion