Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

3.

MATERION BRYS FEL Y’U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 181 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2021 (copi ynghlwm).

 

5.

DIWEDDARIAD AR YR ASESIAD LLES DRAFFT A'R YMGYSYLLTU CYMUNEDOL

Derbyn diweddariad ar lafar gan swyddogion ar y cynnydd wnaed hyn yma wrth ddatblygu’r Asesiad Llesiant ynghŷd a gwybodaeth ar faint o ymgysylltu cymunedol sydd wedi cymryd lle hyd yn hyn.

 

 

6.

RHAGLEN WAITH Y DYFODOL pdf eicon PDF 842 KB

Dernyn a chadarnhau rhaglen waith ar gyfer y dyfofol y Cyd-Bwyllgor (copi ynghlwm).