Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: by video conference

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 290 KB

I dderbyn cofnodion cyfarfod y pwyllgor a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2022 (copi ynghlwm).

 

 

5.

SAFONAU IAITH GYMRAEG - SAFON 98 pdf eicon PDF 205 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog yr Iaith Gymraeg ar Safonau’r Gymraeg, yn benodol safon 98  (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADBORTH COMISIYNYDD Y GYMRAEG pdf eicon PDF 243 KB

Derbyn adroddiad ar ganlyniadau Adroddiad Monitro Comisiynydd y Gymraeg (copi ynghlwm)

 

 

7.

GWEITHGAREDDAU I HYRWYDDO'R IAITH GYMRAEG pdf eicon PDF 255 KB

I dderbyn adroddiad yn rhoi gwybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am weithgareddau hyrwyddo’r Gymraeg ers y cyfarfod diwethaf a'r cynlluniau amlinellol ar gyfer y flwyddyn i ddod (copi ynghlwm)

 

 

8.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL pdf eicon PDF 334 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).

 

 

9.

ER GWYBODAETH - ADRODDIAD Y GYMRAEG FEL FFORDD O WEITHIO pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol: