Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: TRWY GYNHADLEDD FIDEO

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2022/23.

 

 

4.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-gadeirydd ar gyfer blwyddyn ddinesig 2022/23.

 

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 302 KB

I dderbyn cofnodion cyfarfod y pwyllgor a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2022 (copi ynghlwm)

 

 

7.

ADRODDIAD MONITRO IAITH GYMRAEG BLYNYDDOL pdf eicon PDF 283 KB

I drafod a chytuno ar gynnwys yr adroddiad Monitro Iaith Gymraeg blynyddol ar gyfer 2021/22 (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

EISTEDDFOD YR URDD pdf eicon PDF 281 KB

Derbyn adroddiad gan Swyddog yr Iaith Gymraeg yn rhoi diweddariad i’r pwyllgor ar ganlyniadau’r Eisteddfod a rôl y Cyngor yn y digwyddiad (copi ynghlwm).

 

 

9.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL pdf eicon PDF 313 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).