Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 243 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y pwyllgor a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2021 (copi’n amgaeedig).

 

 

5.

MUDIAD MEITHRIN

Derbyn cyflwyniad ar waith Mudiad Meithrin.

 

 

6.

MWY NA GEIRIAU pdf eicon PDF 293 KB

Derbyn diweddariad ar yr adroddiad gwerthuso mwy na geiriau.

 

 

7.

EISTEDDFOD YR URDD pdf eicon PDF 215 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Iaith Gymraeg (copi’n amgaeedig).yn diweddaru'r aelodau ar Eisteddfod yr Urdd.

 

 

8.

COMISIYNYDD Y GYMRAEG pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cymraeg (copi wedi'i amgáu) yn diweddaru'r pwyllgor ar ganfyddiadau'r Pwyllgor - meysydd i'w gwella a meysydd i'w hyrwyddo yn ystod 2021.

 

 

9.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 326 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm).