Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu yn y busnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn bresennol y cyngor.

 

 

4.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn bresennol y cyngor.

 

 

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 454 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod Pwyllgor Llywio'r Gymraeg a gynhaliwyd ar 16 Mawrth 2021 (copi’n amgaeedig).

 

 

7.

TAITH IAITH CYMRAEG YN Y CYNGOR

Derbyn cyflwyniad gan y Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu am eu taith Gymraeg yng Nghyngor Sir Dinbych.

 

 

8.

CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG pdf eicon PDF 208 KB

Derbyn adroddiad gan y Prif Reolwr - Moderneiddio Addysg, i ddiweddaru'r pwyllgor ar y Cynllun Strategol Addysg (copi ynghlwm).

 

 

9.

STRATEGAETH IAITH GYMRAEG pdf eicon PDF 228 KB

Derbyn diweddariad ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer datblygu'r Strategaeth Iaith Gymraeg (copi ynghlwm).

 

 

10.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL pdf eicon PDF 408 KB

Ystyried rhaglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor (copi ynghlwm)